Luke 15

Lama tarayao auna ge eniya.

Mt 18:12-14

1Takis pumao emo aune pasena emo awong witao amimene ge nigari Yesura-ina nugu bumuwa. 2Arata Farisayo aune sao tauyao ge gipao emo awong amimene Yesu gigiwa meko yenu gugumama sinasani eyero sewa, “Emo awiya nung pasena emore otao nasani nona dema mininasani nowa.” 3Ayero sewa giro Yesu mene ge eniya awong eno eyero sena, 4“Ninae-ina emo zora lama 100 auna zo tara yariniya. Ayero yai lamana maung amimene lama 99 awiya duwai nona mininasani agewa zora atu mitaya nung lama tara yetiya awiya tamari sero buro yariniya. Buro yero bautunete taungno 5puro pu augape gairo yawa yawa nasani puro kapete gairo bariniya. 6Puro buro garo nuna-una kasa yero otao nuna aune napo tayao nuna awiya yausai nuna-una bumaya aune awong eno eyero sariniya, ‘Na lama nana zo tara yetiya awiya taungno puro bena, aeno niye na aune dema tairo yawa yawa yepu.’” 7Yesu mene ungwe awiya diro aune eyero sena, “Na niye eno sinena. Emo 99 ‘Iwaing nonane’ asinasani dubo oko kapetegao naya uritira atu awong eno yawa yawa bainakama oko yarineya. Arata pasena mani dekaongka amimene dubo kapetegai aune nung eno uritira atu yawa yawa bainakama yarineya.

Moni tarayao auna ge eniya.

8Ora bauno zo nung wan kina wawong etobe nuna-una mitai ago zo tara yariniya. Ayero yai nung damana gaero aune garo sauno kau nete tamariniya. 9Taungno puro aune otao mani aune napo tayao nuna awiya yausai nuna-una bumaya awong eno eyero sariniya, ‘Moni nana zo tara yetiya awiya kau nete taungno pumena, aeno niye na aune dema tairo yawa yawa yepu.’” 10Yesu mene ayero sero aune eyero sena, “Na niye eno sinena. Deka ayao ine Tuwa Bayaura angelo mene pasena emo zo dubo kapetegatinoi yawa yawa yero nowa ara.” Ayero sena arauwa.

Mani seka zo mene maung yangduna auna ge eniya.

11Yesu mene eyero sena, “Emo zora mani emodi etobe basani nauwato. 12Arare meta gugu mene maung eno eyero sena, ‘Mama, moni nona nina ago bono yero nato eno pugarinesa auna agewa nana sao awiya yeme na eno pugai.’ Ayero senu giro maung nona bono yero awongto eno pugaina. 13Pugainu nimoi aung mani gugu mene nona nuna apakana pu dekaongna gairo puro tawing zo nugu oko ake-akemo nibamu auna baungno nasani nauna. Nung atu mitasani nung moni emowa saese moni tebe-tabe sisigairo aung yena. 14Ayenu nona nuna yore-yare aung-kamore yenu aune dora botiyo baina tawing auna atu kasa yenu nung nona kauyena. 15Ayero giro nung baungno tawing auna maung zora-una atu buro punu emo amimene nung pugainu baung tawing nuna-una yero pu diya yero nasani nauna. 16Anasani nung pura ma minari kotuna. Noeno oko emo mene nona minao ena nung eno oko pugao yewa. Ayero yewa aune nung dubo kapetegairo 17eyero sena, ‘Mama nana-una buro-mani daigairo nowa amimene nona tame atu neya. Arata nane mene zo etu mitasani meri maganena. 18Saineba, na iropuro mama nana auna atu baungno nung eno eyero sarinena, 19“Mama, na gitau pasena Tuwa Bayau eno yero ning eno yewang. Arare yeme na nono yero mani nina yarineni? Nine na yausero mani nana oko sarinesa. Ning na pumasa soumani nina gege nane.” Na mama eno ayero sarinena.’ 20Ayero sero iropuro maungna-ina baungna. Nung butunenu maung mene nung ake atu gigina. Giro yo-auno sungno baungno mani nuna saniro toko yena ara. 21Ayero yenu mani mene nung eno eyero sena, ‘Mama, na gitau pasena Tuwa Bayau eno yero ning eno yewang. Arare yeme ning na maze mani nana ayero na eno oko sase.’ 22Ayero sena, arata maung mene buro-mani nuna eno eyero sena, ‘Ewiya mani nana me, arare niye taung wori iwaing-kawaing awiya mena puro buro nung eno wosogaya pumae. Ayero yero wawong soro nuna-una ling zo pugae. Ayero te soga te nuna-una wosogaipu pumae. 23Ayero yero aune bulimakao mani taung gawire awiya puro buro depu mininasani yawa yawa yanene. 24Noeno okowata, mani nana ewiya magayena asinasani nona amimene kasa yetiya. Mani tara yena amimene nupema kapetegairo bumiya.’ Ayero senu awong zayero yawa yawa yewa ara. 25Anewa muwo mani nuna nung bure atu butunete garo bautara kasa yero na wuinewa bewing duruka nigiro 26buro-mani zo yausero atata yena, ‘Tani owiya noeno nei?’ Ayero atata yenu 27buro-mani mene nung eno eyero sena, ‘Meta nina bumiya, aeno maung nina mene bulimakao mani taung gawire zo detiya. Noeno okowata, mani nuna kapete gairo bumi nung pumi iwaing mitiya.’ 28Ayero senu mani muwo mani nung tini kapenu dung yero baungno gare atu towao awang sero yangduna. 29Ayero yenu maung mene kasa yero buro korayao buro nasani nung yunu nung ge abena maung eno eyero sena, ‘Na dawang bainakama nibamu sou buro nina yero nona. Na ge nina zo oko dewang. Arata ning nane otao mani nana aune yawa yawa yanenese wo zo za na eno oko pugao yero nosa. 30Arata mani nina awiya nung towangna bauno eno nasani nona nina sisigairo aung yero kapete gairo bumi aune ning nung kotungno sesesa bulimakao mani taung gawire zo dero ainei!’ 31Ayero senu giro maung mene eyero sena, ‘Bouwa, nao zo be giti dema mitonano, arare nona nana apakana awiya nina gege ara. 32Arata yeme name yawa yawa yanane moko naname iwaing yaise. Noeno okowata, meta nina magayena amimene seka yero iropumiya. Nung tara yena amimene kasa yetiya. Arare nung eno yawa yawa nenane teng niya.’”

Copyright information for `ZIA