Luke 16

Diya zo mene buro meko yena auna ge eniya.

1Yesu mene buro-mani nuna eno eyero sena, “Emo wau monine zo mene nung nona nuna awiya mani zo eno senu diya nasani nauna. Diya nenu emo ena mene emo wau monine aeno eyero sewa, ‘Diya yao mani nina mene nona nina sisi-bura-bura yero noiya.’ 2Ayero sewa nung nigiro mani awiya yausenu bunu nung eno eyero sena, ‘Ning buro nono yero nesa ge bowi nina seseya nigeni? Ning buro nana oko kora yero diya yero nosi siya, aeno ning diya yao buro nana yaine yao teng oko. Arare ning baungno buro yero nosa auna ge gayao puro buro gipasa gane.’ 3Ayero senu buro diya nao mani awiya dubo mene eyero kotuna, ‘Burora maung mene buro sorai aune na nono yarineni? Na buro mou-mesa yao awiya yao ine teng oko, nupema na nona eno emo eno isa sarinena, awiya na meng garinena. 4Aeno burora maung mene na awang sai aune emo ena mene na otao yero garo nunae-una yuno kora yaese sero na tani zo yari kotupunena.’ 5Ayero sero nung emo ena abena nunae nuna-una atu mitina awong awiya nata-nata yausenu dekaong-dekaong bamuwa. Aune nung zo eno eyero sena, ‘Ning abena nazigo burora maung nana auna atu mitiye?’ 6Ayero senu nung abena eyero sena, ‘Kerosinina daramu mamanikaka 100.’ Ayero senu nung eyero sena, ‘Nonana doket nina era. Arare mena adungno 100 disero 50 gae.’ 7Ayero sero emo zo eno eyero sena, ‘Abena nana nazigo nina-ina atu mitiye?’ Ayero senu nung eyero sena, ‘Beki wuit 100.’ Ayero senu nung nung eno eyero sena, ‘Ning nonana doket nina puro 100 disero 80 gae.’ Buro diya yao mani mene ayero yaese senu yewa. 8Arare burora maung mene buro diya yao mani tani yena auna susuwa giginu emo kotumaore mene yaine yao yena, aeno nung mani awiya bowi yena. Awiya noeno okowata, tawingna nona eno dubo-dubo yero nowa amimene otao mani nunae aune dema nasani emo kotumaore mene yaine yero nowa. Arata uritira waegao eno dubo-dubo yero nowa awong amimene tawingna nona eno emo kotumaore mene yaine yero nowa aine oko yero nowa. 9Na memokoba nibamu niye eno sinena. Niye moni tawing euna mene otao-gamao yepu. Ayero yaya ago moni puro naora be aung yai aune awong niye puro pu garo mitao gege mitao auna pugarineya. 10Arata zo nung nona maingkoka diya yero baingtariniya amimene deka ayero nona baina zo diya yero baingtariniya. Ora zo nung nona maingkokaka auna buro oko yero baingtao yariniya amimene deka ayero buro baina zo awiya oko yero baingtao yariniya. 11Ora niye moni tawing euna awiya diya pore yarineya, awiya awe mene nona me niye eno pugai diya yarinei? 12Ora niye nona emo zora awiya diya oko yero baingtao yarineya, awiya awe mene nona ninae pugai pumarinei? 13Mani dekaongka mene emo diya etobe nunato-una atu sou buro yaine yao teng oko ara. Awiya nung zo eno otao nasani zo eno iwo yariniya. Nupema zo tumo didinasani zo bereya yariniya. Niye deka ayero Tuwa Bayaura sou buro nasani aune wau monina sou buro etobe deka ayero yao ine awiya teng oko arauwa.”

Yesura Bowi Iwaing amimene Mosera sao tauyao ge daigatiniya.

14Farisayo awong moni eno dubo-dubo yero nasani nauwa, arare Yesu mene ge sena awiya nigiro ge nuna aeno sero gero iwa. 15Ayero yewa nung awong eno eyero sena, “Niye emo bauno mene niye gaya iwaing yaise yero nowa. Arata Tuwa Bayau mene moko ninae gosinoiya. Nona emo mene gosinowa iwaing yero noiya awiya Tuwa Bayau mene gosinoi nona meko nibamu yero noiya. 16Mosera sao tauyao ge aune porofetera ge awiya tauyero mitawe dunu Yohane kasa yena be aune aung yena. Aung yenu atu zayero Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna Bowi Iwaing sero butunowa. Arare emo bauno apakana Tuwa Bayaura napora babari tau-tataware yero nowa. 17Uritire tawingne auna be besugariniya awiya nona eo yao gege. Arata sao tauyao gera owe maing maingkoka nibamu zo awiya duwao aung yao ine teng oko ara.

Yesu mene yu aro wina-yangduwaora ge sena.

Mt 5:31-32; 19:9; Mk 10:11-12

18Emo zo nung bauno nuna doro bauno sekawa atariniya, awiya nung kuma yetiya ayao ine yariniya. Nupema emo zo nung bauno emo zo mene gitau atiro yangduna awiya atariniya, awiya nung dema kuma yariniya.

Wau moni emoto Lasarora ungwe.

19Gitau wau moni emo zo nasani nauna. Nung taung wori owere ipu ewa-gaewa yao gege puro wosogati nasani nauna. Ayero nasani wari be sero ana-bonene yero nasani yawa yaware nasani nauna. 20Be aune emo bogamasa zo garo be nuna auna nugu atu adungno desetiro mitima nauna, yazo nuna Lasaro. Taung nuna bozo mene minao. 21Nung nona susuna wau emora tewora atu wosai puro minari sero diya nauna. Atu mitasani naunu sino mene buro bozo nuna sasaing miniro saero nauwa. 22Ayero nawe duwato emo bogamasa awiya magayenu angelo mene puro baungno Abraham aune dema tairo pugaiwa mitina ara. Ayero yenu aune wau emo magayenu mutewa ara. Mutewa nung kowa iyaore auna atu mitasani yaya baina tapunasani nauna ara. 23Ayero nasani diti yero Abraham ake-akemo atu mitinu Lasaro mene nugu nung aune dema mitinu gigina ara. 24Ayero yero nung aiyamama sero eyero sena, ‘O mama nana Abraham, ning na eno yo aung. Ning Lasaro iyengti wawong soro dung nuna oura dusero puro buro pugai ewawa nana iyang maingkoka yae. Na iyao mene awini yaya meko tapunena.’ 25Ayero senu Abraham mene abena eyero sena, ‘Mani nana, ning gitau seka mitauwasa be aune zamena simena tame atu mitasani nona ipu ewa-gaewa yao pupunasani nauwasa. Arata Lasaro mene zo nona memeko-mameko pupunasani nauna. Arare yeme napo euna atu nung mitao nuna iwaing taungno mitiya. Ayero miti ning zo yaya tapunasani mitesa. 26Arata awiya gege okowata, nona zo dema mitiya. Ninae-ina arita nanae-una towang watiyo bainakama mitoiya. Arare emo awong etu mitowa amimene watiyo awiya yauseuno ninae-ina babari yaya teng oko yariniya. Deka ayero emo agewa auna atu mitowa amimene watiyo yauseuno nana-una bumao ine awiya dema teng oko ara.’ 27Ayero senu wau moni emo mene eyero sena, ‘Mama, eyao eno na ning yausinena. Ning Lasaro sasa nung mama nana-una gare babaise sinena. 28Na metamani nana wawong zo miteya. Awiya Lasaro mene baungno ge tau-tataware yao awong eno saise awong nete masi euna buro yaya baina tamowi sero sinena.’ 29Ayero senu Abraham mene eyero sena, ‘Awong Mosera ge mitiya, o nupema porofetera ge mitiya, arare awong ge awiya nigaese.’ 30Ayero senu wau moni emo mene eyero sena, ‘O mama nana Abraham, awiya teng oko niya. Arata magayao zo mene biritira atu iropuro baungno nunae-una kasa yero ge sai nigiro dubo darawa yarineya.’ 31Ayero senu Abraham mene eyero sena, ‘Awong Mosera geta porofetera ge oko nigao yarineya, awiya emo zo mene biritira atu nupema iropuro baungno ge sai gaya me oko yariniya.’”

Copyright information for `ZIA