Luke 17

Tani meko mene emora kotumao sisigatinoiya.

Mt 18:6-7, 21-22; Mk 9:42

1Yesu mene buro-mani nuna eno eyero sena, “Pasenana yumao ewe-pape noyao amimene kasa yero emo bauno yumai pasenana zuwarineya. Arata zo nung emo bauno pasenana yumariniya amimene meko yaise. 2Emo ayao amimene mani maingkoka zo yumai pasena tamoiye sero, niye bere-bere daba bainakama zo emo auna dube kimegairo wito kurura atu teugaya gutero tura babai teng yariniya. Noeno okowata, emo amimene pasena oko yaore oura gutero magayariniya, awiya nona eo yao gege. Arata nung pasena yai aune Tuwa Bayau mene abena pugariniya, awiya nona mou-mesa yao. 3Niye nika niyetope diya yero baingtipu. Otao nina pasena yai giro ning nitope nung awang se. Nupema nung dubo darawa yai giro ning dema pasena nuna yangdo. 4Nupema nung pasena ning eno be 7 ayao wari zore yariniya, arata nung nupema tera kapetegairo ning eno eyero sariniya, ‘Na dubo darawa nena.’ Ayero sinai be 7 yai saineba ning pasena nuna yangduwarinesa ara.” Ayero sena arauwa.

Tumo diyaora susuwa.

5Aposolo mene Tuwa eno eyero sewa, “Ning tumo diyao nanae inasa tauyaise.” 6Ayero sewa Tuwa mene eyero sena, “Tumo diyao ninae awiya i me maingkokaka zo ine bairo baina yatiya, awiya niye i baina oeno eyero sateya, ‘Ning etu zokero baungno wito towang atu dopero bayase.’ Ayero saya ge ninae dimatiya arauwa.

Buro maina susuwa.

7Ayero ninae-ina mani sou zo mene ma buro nete ta bulimakao diya nete ture nupema kapete gairo bung nape yai aune diya nuna mene, ‘Ning mena bung adungno nona minase,’ ayero sarinita? 8Aung ara. Nung nung eno eyero sariniya, ‘Ning nona minao nana sairo kora yero mo neyang yao awiro aune nona nana dungno puro bung. Na nona minana teng yai aune ning ago nona minase.’ 9Ayero soumani mene buro nung eno sao awiya yai aune diya nuna mene nung eno dange sarinita? Aung ara. 10Susuwa ninae deka ayero mitiya. Tuwa Bayau mene buro niye eno pugaina awiya yero besugairo aune eyero sepu, ‘Naeka buro-mani me ungta sinesa. Buro nae eno sao awiya gege yetenane.’ Ayero sepu.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene emo wawong etobe bozo tauyaore awiya korayena.

11Yesu nung Yerusalem babari sero nagibe atu ang yero Samaria towang Galilaya towang atu bautunete 12kasa napo zora yena. Ayero yenu emo bozo tauyaore wawong etobe amimene buro nung nagibe atu tamuwa. 13Awong ake ina atu dopero yausero eyero sewa, “Yesu, emo tuwa, ning nae eno yo aung.” 14Ayero sewa nung awong giro eyero sena, “Niye baungno taung aingso ninae pirisa eno gipepu giro iwaing yeteya asae.” Ayero senu awong ang yero bautunewa taung aingso nunae iwaing yena ara. 15Ayero yenu nunae-una emo zo mene taung nuna iwaing yenu giro wawa sero Tuwa Bayaura yazo bowire de ika gatinasani yesese yena ara. 16Yesese yero baungno Yesura-una tera atu boma gaero benaung koing tawingna gairo nung eno dange sena. Nung awiya Samaria emo ara. 17Yesu mene giro eyero sena, “Na emo wawong etobe kora yetena iwaing yeteya, arata 9 awiya natu mitei? 18Ayero emo 9 apakana yesese yero Tuwa Bayaura yazo bowire de ika gateya teng yatiya, arata emo Yuda oko amimene nata yesese yero bumiya era.” 19Ayero sero nung eno eyero sena, “Ning iropuro baung nase. Tumo diyao nina mene yeti ning iwaing yetesa.” Ayero sena arauwa.

Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna be bumariniya.

Mt 24:23-28, 37-41

20Farisayo mene Yesu atata yero sewa, “Be noune Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniye?” Ayero atata yero sewa giro Yesu mene ge nunae abena eyero sena, “Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna be awiya emora diti mene gao teng oko ara. 21Nupema awong ge eyero sao teng oko, ‘E gipu. Nung etu mitiya era.’ Ora, ‘Nung agewa zora otu mitiya ora.’ Sana nigipu. Tuwa Bayau nata Tuwa yero nao awiya ninae-ina towang mitiya ara.” 22Ayero sero buro-mani nuna eno eyero sena, “Nete ago niye na Emora Mani kau nasani wari be dekaongka gege niye aune dema nanese kotumariniya, arata na niye aune dema oko narinena. 23Awong niye eno eyero sarineya, ‘Gipu, nung otu mitiya.’ Ora, ‘Gipu, nung etu mitiya.’ Ayero saya niye oko baungno awong ago yae. 24Awiya noeno okowata, be bibiya papari-papari noi waegao awiya waegairo baung uriti agewara atu besugatinoiya, deka ayao ine na Emora Mani mene be na kasa yarinena aune ayero yarinena. 25Arata gitau na yaya buro witao tamarinena. Tamana emo yeme tawingna etu neya amimene na bauta potero duwarineya. 26Tani gitau Noa wangna oko witaore nasani nauwa deka ayao ine naya na Emora Mani kapetegairo barinena. 27Awong ou oko bumaore nona pupunasani mininasani anasani bauno wina-piti yero atitinasani nauwa. Ayero nasani nauwita asero newa Noa wangna witina ara. Witinu ou wori baina buro awong worero aung yena. 28Emo yazo Loto nasani nauna be aune deka ayero nasani nauwa. Awong nona mininasani nona wina-piti nasani minao buro nasani garo nasani awinasani nawe duwa 29Loto mene napo Sodom doro daigati nenu wari be aune awetu iyaore uritira atu wa sigoru mene wosaine yero emo bauno apakana awero aung yena ara. 30Emo mene deka ayero nasani kotumao nunae puro pu tawingna burora gairo naya na Emora Mani kasa daung yarinena. 31Be aune zo nung garo nuna-una opesara atu mitariniya amimene nona-owi nuna gare mitiya awiya pumari oko towaise. Ora zo nung bure atu nariniya amimene oko kapete gairo nape babaise. 32Niye tani Lotora bauno auna-ina kasayena
17:32Lotora aro. Tuwa Bayau mene Loto aro mani awisore napo Sodom yangdoro baung diri yari bautunasani diti ye ago gao awang sena. Arata Lotora aro mene napo nuna nupema gari sero diti ye ago gainu iyao mene wosiro nung worenu magayena ara.
awiya kotungpu.
33Zo nung nao nuna tawingna awiya puro nari kotumariniya amimene tawingna nao nuna awiya yangduwariniya. Arata zo nung nao nuna na eno duwariniya amimene nao iwaing tamariniya. 34Na sana nigipu. Ping aune emo etobe masi dekaongka auna awinayato na zo puro zo duwarinena. 35Bauno etobe mene ma yetinasani mitayato na zo puro zo duwarinena. 36[Emo etobe bure atu nayato na zo puro zo duwarinena.]” 37Ayero senu awong ge awiya nigiro eyero sewa, “Emo tuwa, nona awiya naina atu kasa yariniye?” Ayero sewa Yesu mene ge pungyero eyero sena, “Buro awinoi ni owa mene boingsa giro dowinowa ara.”

Copyright information for `ZIA