Luke 19

Zakayora ungwe.

Yesu mene Yeriko nape toiro busero buwagairo babari sero yena. Aune napo auna emo zo nasani nauna yazo nuna Zakayo. Nung emo takis pupunasani nauwa auna diya zo. Arare nung moni witaore ara. Nung amimene Yesura benaung giro baingtari kotuna, arata emo bauno witao mitiwa amimene nung gazewa nung Yesu gao teng oko yena. Noeno okowata, nung emo apungka. Aeno nung gitau sungno baungno Yesu etu butunai garinena asero witi i zora yena. Ayero mitinu Yesu agewa auna buro diti ika yero nung eno eyero sena, “Zakayo, ning mena wosiro bung. Yeme na garo nina-ina atu witiro mitete awarinena.” Ayero senu nung mena wosiro buro yawa yawa nasani Yesu puro baung garo nuna-una yena. Anenu emo bauno daigairo mene gigiwa meko yenu Yesu eno ge bautara sinasani eyero sewa, “Nung baungno pasena emo ouna gare atu awari sero bautuniya, owiya!” Zakayo nung dopero Tuwa eno eyero sena, “Tuwa, sana nigi. Na nona-owi nana puro dubu etobe gurutu yero zo puro emo bogamasa eno pugarinena. Nupema na gitau ge iwero emo zora nona dekaongka ugaing pumuwingta, awiya na abena nuna siwongpatige ayero pugarinena.” Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Yeme Tuwa Bayau mene emo bauno garo euna awiya pumiya. Emo ewiya dema nung Abrahamna saisibuna auna zo. 10 Na Emora Mani mene emo tara yao eyao ine ewiya kau yero taungno kora yari bumuwang.” Ayero sena arauwa.

Buro-mani wawong eto amimene moni pumuwa auna ge eniya.

11 Ayero senu nigiwa aune nung susuuno ge eniya zo sena. Noeno okowata, nung kasa Yerusalem gatinenu awong eyero kotumuwa, “Yeme Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya.” 12 Ayero kotupunewa giro nung ungwe zo didinasani eyero sena, “Emo baina zo nung tawing zo omete-oko auna babai emo tuwara putoung nung eno pugaya kapetegairo bari sena. 13 Ayero yari sero buro-mani nuna wawong eto yau senu bumuwa awong eno moni bono yero 200 kina 200 kina pugainu pumuwa aune eyero sena, ‘Niye moni emimene buro yaya zamai puro naya na kapetegairo bumane.’ 14 Ayero sero doro bautunenu tawing nuna auna emo bauno mene nung bereya yenu giro ge pugaiwa puro nung ago yero bamuwa ara. Baungno kasa yero eyero sewa, ‘Emo amimene emo tuwa nanae yao awang sinenane.’ 15 Ayero sewa, arata saineba awong emo tuwara putoung nung eno pugaiwa puna ara. Putoung pugaiwa puro kapetegairo buro tawing nuna-una kasa yero buro-mani wawong eto gitau moni pugaina awong awiya yau saese senu yau sewa bumuwa ara. Bumuwa nung awong moni buro yewa nazigo kasayeni awiya gari sena. 16 Arare buro-mani zo mene nuna-una kasayero eyero sena, ‘Emo tuwa, 200 kina na eno pugasa amimene buro yetena 2,000 kina nupema kasayetiya.’ 17 Ayero senu emo tuwa mene nung eno eyero sena, ‘Ning buro-mani iwaing. Ning nona maingkokaka awiya iwaing diya yetesa, arare ning yeme napo wawong etobe ayao awiya diya yasese pugarinena.’ 18 Ayero senu buro-mani zo mene buro eyero sena, ‘Emo tuwa, 200 kina na eno pugasa amimene buro yetena 1,000 kina kasayetiya.’ 19 Ayero senu emo tuwa mene nung eno eyero sena, ‘Na ning napo wawong zo awiya diya yasese pugarinena.’ 20 Ayero senu aune buro-mani zo mene buro eyero sena, ‘Emo tuwa, 200 kina nina mitiya era. Na gitau mo be zora pugairo sikigaingwa mitoiya era. 21 Awiya noeno okowata, na susuwa nina gosinona. Ning nona eno dubo-dubo nasani tau-tataware yero nosa. Nona mani zo mene pugatinoi mitoiya awiya nine pupunosa; nona mani zo mene urinoiya awiya nine pupunosa; aeno na ning awang yero nona.’ 22 Ayero senu emo tuwa mene buro-mani aeno eyero sena, ‘Ning buro-mani meko nibamu ara. Ge nika nina eno na ning gera pugatinena. Ning susuwa nana gosinosa asinesa. Na nona eno dubo-dubo nasani tau-tataware yero nona. Anasani nona emo ena mene pugatinowa mitoiya awiya nane pupunona. Nupema nona emo ena mene urinowa awiya nane pupunona, ayero sinesita? 23 Aune ning noeno moni nana gitau oko puro pu benkira gao yasi? Ayero yatesi siya, awiya na kapetegairo buro agewa nuna aune dema pumatena.’ 24 Ayero sero nung emo ena nugu dopero mitiwa aeno eyero sena, ‘Niye 200 kina nuna awiya sorero puro pugaipu emo 2,000 kina tauna amimene pumae.’ 25 Ayero senu awong eyero sewa, ‘Tuwa, nung ka awiya 2,000 kina mitiya!” 26 Ayero sewa, arata nung eyero sena, ‘Na niye eno sane. Zo nung nona nung eno pugao awiya puro nasani amimene buro yai giro na ena susuuno nung eno pugarinena. Arata zo nung nona nung eno pugao awiya puro nasani amimene buro oko yao yai giro na nona maingkokaka nuna-una mitiya awiya sorero pumarinena. Ayero yana nung aung nariniya. 27 Ora emo bauno na iwo nasani na emo tuwa nunae yao awang sewa, awong ami zo puro bungpu nana-una benaungna atu daya mamagayae.’”

Yesu nung emo tuwa mene yaine yero Yerusalem toina.

Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Yo 12:12-19

28 Yesu nung ge awiya sero aung yero aune Yerusalem witari gitau ang yero baungna. 29 Nung diri yazo Oliwa awiya witiro napo etobe yazo nunato Betefasito Betani auna nugu kasa yero buro-mani nuna etobe eno eyero sero iyengtinu gitau bamuwato, 30 “Nito napo ouna baungno toiro baungputo. Baungno wo dongki seka bayao zo getara kimegeya mitiya awiya garineyato. Gitau mani zo mene tame oko aduna ara. Nung awiya geta besero puro bungputo. 31 Ora besinayato emo zo mene nito atata yero ‘Nito noeno dongki awiya geta besineito?’ ayero sai giro nito abena eyero seputo, ‘Tuwara buro euna mitiya.’” 32 Yesu mene ayero sero awongto iyengtinu bamuwato ara. Baungno nona sena awiya teng deka ayero tamuwato ara. 33 Awongto dongki sekawa auna angsi besinewato wora mamono mene awongto eno eyero sewa, “Nito noeno dongki sekawa auna angsi besineito?” 34 Ayero sewa awongto eyero sewato, “Tuwara buro euna mitiya.” 35 Asero awongto dongki sekawa awiya puro baung Yesura-una yewato ara. Ayero yewato awong taung wori nunae puro pu dongki tame gairo aune Yesu iniro soga yewa witi wo tame yena. 36 Nung dongki tame adungno bautunenu emo bauno mene awong taung wori nunae amimene nagibe atu ero zuwero gitau newa. 37 Nung diri Oliwa wosiro baungno Yerusalem nugu kasa nenu dubu baina nung ago nauwa amimene yawa yawa yewa. Awong tani putoungne naunu gosinasani nauwa awiya kotupunasani arero Tuwa Bayaura yazo de ika gatinasani eyero sewa, 38 “Emo tuwa naname Tuwara bera butuniya nung awiya bowi yanene. Uritira tini kapao aung yetiya. Name Tuwa Bayaura yazo de ika yanene!” 39 Ayero sewa Farisayo ena emo bauno dubu baina auna towang mitiwa amimene Yesu eno eyero sewa, “Gipao emo, emo dubu nina mene ning emo tuwa asineya awiya se duwae.” 40 Ayero sewa nung abena eyero sena, “Na niye eno sane. Awong ge duwarineya, awiya daba mene ‘emo tuwa’ asinasani ararineya.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene Yerusalem eno zi sena.

41 Arare Yesu nung baung Yerusalem nugu yero napo baina awiya giro napo eno zi sena. 42 Zi sero eyero sena, “Niye dema be yeme eune monona nagibo
19:42Napo Yerusalem auna susuwa awiya era. Monone naora napo. Arare Yesu mene mono puro buna, arata Yerusalem emo bauno mene nung awang sewa. Aeno ago iwo mene awong gera yarineya ayero sena.
gatei siya, awiya teng yatiya. Arata yeme monona nagibo puingtiniya. Arare niye oko garineya.
43 Iwo mene napo ninae ziuno mitasani aiwo gaero pupunasani gapuro au gitau gairo amimene bemi yaise yarineya. Ayero yero niye puro pu towang gaya niye nai kau yarineya. 44 Awong napo ninae daya bezai toiro niye dero aung-kamore yarineya. Awong daba zo zora-una tame mitariniya, awiya oko ao-diyarineya. Tani awiya ninae-ina atu kasa yariniya, noeno okowata, Tuwa Bayau mene niye kora yari buna auna be awiya niye oko gao yero nowa.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene emo Tuwa Bayaura ibu bainana atu nona wina-piti yero newa giro tunena.

Mt 21:12-17; Mk 11:15-19; Yo 2:13-22

45 Yesu mene Tuwa Bayaura ibu bainana toiro emo moni paora buro ibu mokora atu yero newa giro tunena. 46 Nung awong eno eyero sena, “Ge gayao zo eyero mitiya era:

Ibu nana awiya isa saora ibu mitaise.
Arata niye yeteya ibu ewiya ugaing yao emora pungyao masi nunae ine niya.” Ayero sena ara.
47 Nung wari be sero ibu mokora atu emo bauno gipinasani nauna. Arare pirisa babuze aune sao tauyao ge gipao emo aune diya ena dema awong amimene nung daya magayaise auna nagibo tamari yewa. 48 Arata emo bauno apakana amimene ge nuna nigaora tauyero putoung newa giro awong nagibo zo oko tamuwa.

Copyright information for `ZIA