Luke 2

Maria mene Yesu puna.

Mt 1:18-25

1Zekarayara aro mene mani Yohane puna be aune Romana emo tuwa Sisa Ogastas nung sao tauyao ge zo pugairo awong emo baunona yazo teng apakana ayero gayaese sena ara. 2Awiya zayero mena yazo gaewa ara. Arare Sairinias nung Siria tawingna emo tuwa yero mitauna be aune yazo gaewa ara. 3Arare be awiya emo bauno apakana ayero awong yazo nunae gayari napo susuwa nunae-una bamuwa ara. 4Yosefe nung Dawidira saisibuna auna zo, arare nung Galilaya tawingna napo Nasarete awiya doro baung Yudaya tawingna yero Dawidira napo yazo Betelehem asinauwa auna baungna. 5Nung bauno gerao nuna Mariato dema babayato yazo nunato gayaese sero bamuwato ara. Maria nung moure nasani aune baungna ara. 6Awongto napo auna atu mitiwato Maria mani pumaora be nuna kasa yena. 7Arata garo esewara awiya emo bauno mene puro aung yero mitiwa. Arare nung mani nuna emodi muwo mani awiya puro mo mene dowero pu bulimakao tepara gainu mitina.

Angelo mene Yesura bowi wo sipsip diya yao emo eno sewa.

8Napo auna bautara atu emo ena wo sipsip nunae pingne diya newa, 9Tuwara angelo zo mene nunae-una kasa yenu Tuwara waegao baina amimene nunae una atu waegainu awong giro awang yewa ara. 10Arata angelo mene awong eno eyero sena, “Niye awang oko yae. Sana nigipu. Na Bowi Iwaing puro ninae-ina butunena. Bowi awiya emo bauno apakana amimene nigiro yawa yawa bainakama yarineya. 11Be eune Dawidira nape atu bauno zo mani pumiya. Mani amimene niye mekora atu sorero pumariniya. Nung awiya Tuwa ninae Kristo ara. 12Niye nung eyero gaya kasa yariniya: Niye mani zo garineya, awiya mo mene dowao. Nung bulimakao tepara atu apegairo mitiya.” 13Angelo nung ayero sinenu uritira angelo dubu daigairo awong mena kasa yero nung aune dema Tuwa Bayaura yazo de ika nasani eyero sewa, 14“Uritira atu Tuwa Bayaura yazo baina yaise. Tawingna atu emo bauno Tuwa Bayau mene gosinoi iwaing yero nowa auna atu mono kasa niya.” Ayero sewa arauwa.

Wo diya yao emo awong baungno Yesu gigiwa.

15Angelo dubu awong doro kapete gairo baung uritira newa wo sipsip diya yao emo awong eyero sewa, “Name Betelehem nape baungno nona kasa yeti Tuwa mene name eno gipetiya awiya ganene.” 16Ayero sero awong kapetegairo baungno Mariato Yosefe mitiwato awiya giro mani wuire bulimakao tepara atu apegairo mitinu gigiwa ara. 17Awong mani giro mani wuire auna ge nigiwa awiya keregairo sewa ara. 18Ge awiya keregairo sewa emo apakana wo sipsip diya yao emora ge awiya nigiro kotumao daigairo pumuwa ara. 19Arata Maria nung ge apakana awiya dubo nuna-una pugainu mitaunu nung kotupunasani nauna ara. 20Wo diya yao emo awong kapetegairo baungno Tuwa Bayau bowi nasani yazo nuna de ika yewa. Noeno okowata, angelo mene ge senu nigiwa awiya teng maingna-una atu gigiwa arauwa.

Awong Yesura yazo yau sewa.

21Ago wari be 8 ayero aung yenu awong maingna taung aingso kapero yazo nuna Yesu yau sewa. Nung aira tiyangna atu oko kasa yaore angelo mene yazo awiya sena.

Simionto Ana awongto Yesu Tuwa Bayaura ibu bainana atu gigiwato.

22Mani aire kora yai pewa yaetose Mose mene sao tauyao ge gaero pugainu mitauna, arare be nuna awiya bunu giro maung aire mene mani awiya Tuwara benaungna pugari sero puro baung Yerusalem yewato ara. 23Awiya Tuwara sao tauyao ge gayao eyero mitiya auna teng yewa: “Mani emodi muwo mani awong aira tiyangna atu kasa yaya giro awong awiya Tuwara gerao ara.” 24Nupema Tuwara sao tauyao ge zo eyero mitiya auna teng yewato: “Niye aira zawing pugari sero giro ni uko etota ni gumo sekawa etobe awiya pugaipu.” Ge ayero sao mitauna aeno awongto ge awiya diungno Tuwa eno zawing pugari sero bamuwato ara.

25Be aune emo zo Yerusalem atu mitauna yazo nuna Simion. Nung emo iwaing, aune nung Tuwara ge nigao emo. Nung Isreli emora Korayao Emo awiya kasa yai gari diya mitasani nauna. Arare Oweno mene Simionna mokora atu mitasani nauna. 26Oweno mene nung eno yemaoko eyero sena, “Ning mena oko magayarinesa. Aung ara. Ning mitasa Tuwara Korayao Emo yazo Kristo awiya kasayai giro aune magayarinesa.” 27Arare Oweno mene nung uwenu nung baungno Tuwa Bayaura ibu bainana toiro mitinu ai maungne mene mani Yesu puro bumuwato ara. Awiya awongto tani yaise sao awiya nung eno yari puro bumuwato ara. 28Ayewato Simion nung wawong nuna mene mani awiya puro Tuwa Bayau bowi nasani eyero sena,

29“O Tuwa, ning ge gitau na eno sasa awiya me yetiya, arare sasa na buro-mani nina dubo iwaingne magayane.
30Diti moko nana mene nona nae sorero pumaise
yasa awiya gosinena.
31Korayao Emo ewiya kora yasa, awiya emo bauno
apakana gaese sero yasa.
32Nung awiya waegao ine ara. Arare nung emo Yuda oko aeno nagibo gipariniya. Ayero Isreli dubu auna yazo de ika nariniya.”
33Yesura ai maungne awongto Simion mene nung eno ge ayero sena auna kotumao daigairo pumuwato. 34Arare Simion mene awong gao yero maingna ai Maria eno eyero sena, “Sana nigi. Mani ewiya Isreli emo bauno gausaise sao mitiya ara. Arare ena mene nung giro zuwero meko yarineya. Arata ena awiya nung giro tau yero doparineya. Nung awiya Tuwa Bayaura nagibo gipao emo ara. Arare emo witao mene nung eno ge memeko-mameko sarineya. 35Ayero yaya kotumao nunae pungyao awiya kasa daung yariniya ara. Nupema dubo minao bainakama nina-una kasa yariniya. Dubo minao awiya iwi mene mani gaitinowa yaya tapunowa ayao ine moko nina-una atu kasa yariniya.” Ayero sena arauwa.

36Porofete bauno zo mitasani nauna yazo nuna Ana. Nung Panuelra mani. Nung Ase dubura zo. Nung zai nibamu. Nung gitau emo atiro emo nuna aune dema dawang 7 nawe duwato 37emo nuna magayenu nung nata mitasani nawe dunu dawang nuna 84 yena. Nung Tuwa Bayaura ibu baina oko duwao nasani nauna. Nung nona minao seminiro isa buro nasani mitasani nauna. Anasani Tuwa Bayaura buro pingne iyare initi nasani nauna ara. 38Be aune nung dema nugu buro Tuwa Bayau eno dange sena. Ayero nung mani auna ge awiya emo Tuwa Bayau mene Yuda emo bauno nupema sorero pumaise sero diya nasani nauwa awong aeno keregairo sena arauwa.

Yosefe nung awongto aire puro yesese yero Nasarete bamuwa.

39Awong nona apakana Tuwara ge mene yaese sao mitina awiya teng yewa aung yenu aune yesese yero Galilaya tawingna baungno Nasarete napo nunae-una kasa yewa ara. 40Atu mani bairo baina yero mani putoungne yena ara. Nung kotumao iwawaing daigairo kasa yenu Tuwa Bayaura gao nuna-una mitasani nauna arauwa.

Yesu dawang nuna 12 aung yenu aune Tuwa Bayaura ibu bainana baungna.

41Yesura ai maungne awongto dawang sero iya be dang yazo Magayao mene awong Daigaina awiya gari sero Yerusalem nape wiwitinasani nauwato ara. 42Arare Yesura dawang 12 ayero aung yenu giro awong tani awiya ago yero iya be dang aune Yerusalem nape witiwa. 43Ago iya be dang aung yenu awong yesese yero bamuwa ara. Arata Yesu nung Yerusalem atu kara mitina. Ai maungne nuna mene nung mitina awiya oko gao. 44Awongto nung emo bauno ena aune dema bautunena sero bautunewato. Arata ture inu awong oregatinewa aune nung tamari sero dubu nunato-unata nupema otao mani enanauna atu tamari sero 45kau yewato, arata oko tamuwato. Ayero yero giro awongto nung kau yero yesese yero Yerusalem bamuwato ara. 46Awongto nung tamaora buro yewato wari be etama ayero aung yenu aune nung ibu bainana mokora atu mitinu tamuwato ara. Nung gipao emora-una towang atu adungno mitasani ge wina-se yero nigitinasani mitiwa. 47Emo ge nuna awiya nigiwa amimene kotumao nunata wina-se yao nuna nigiro wawong di gamuwa. 48Arare awongto nung giro wawong di gauno baingtiwato ara. Ayero aune ai nuna mene nung eno eyero sena, “Bouwa, ning nono yero nato eno ayero yetesa nato maungne dubo nanato mou-mesa yeti ning tamaora buro nenito?” 49Ayero senu nung ai maungne eno eyero sena, “Nito noeno na kaunasani neito? Na Mama nana-una gare atu mitanese sao mitiya, awiya nito oko gosineitota, nowa.” 50Ayero senu awongto ge auna susuwa kau yewato ara.

51Ayero sero nung awongto aune dema yesese yero baungno Nasarete kasayewa. Ayero atu be giti nung ge nunato dipunasani nauna ara. Arare ai nuna mene ge awiya apakana pu dubo nuna-una gainu mitauna ara. 52Yesu nawe bairo emo baina yenu kotumao nuna iwaing kasa yero baingtina ara. Arare Tuwa Bayau arita emo bauno awong Yesu gigiwa iwaing yero baingtina arauwa.

Copyright information for `ZIA