Luke 20

Yesu ana bera atu buro nauni, awiya gari atata yewa.

Mt 21:23-27; Mk 11:27-33

1Arare be zore Yesu mene emo bauno Tuwa Bayaura ibu mokora atu Tuwara ge gipinasani Bowi Iwaing tugata nenu pirisa babuze aune sao tauyao ge gipao emo aune simai ena amimene nuna-una buro 2nung eno eyero sewa, “Ning nae eno se. Ning ana bera atu tani awiya yero nosi? Awe senu tani awiya yero nosi?” 3Ayero sewa nung ge nunae abena eyero sena, “Na deka dema ge zo niye atata yari kotupunena. Niye na eno sepu. 4Yohane mene ge ou buro nuna amaze ana bera yero nauni, emora berata Tuwa Bayaura bera i?” 5Ayero senu awong nuka nuyetope ge wina-se nasani eyero sewa, “Name ‘Yohanena ou suwao awiya uritira nona’ asarinenane, awiya nung eyero sariniya, ‘Arare niye nono yero ge nuna oko nigao yewi?’ 6Ayero soiye sero eyero sarinenineta, ‘Yohanena ou suwao awiya emora nona gege ara.’ Ayero sanane emo apakana emimene daba au naname-una garineya. Noeno okowata, awong Yohane gosinowa porofete me yero nauna.” 7Ayero sero awong Yesu eno ge abena eyero sewa, “Yohanena ge ou susunauna awiya naina atu kasa yeni, awiya nae oko gao arauwa.” 8Ayero sewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Ayero sineya, arare na ana bera atu tani yero nona auna susuwa niye eno oko sarinena.” Ayero sena arauwa.

Emo meko mene wain buro diya nasani nauwa auna ge eniya.

Mt 21:33-46; Mk 12:1-12

9Yesu mene emo bauno eno ge eniya eyero sena, “Emo zo mene wain urena ara. Urero diya ena burora pugairo nung tawing ake-akemo auna baungno nimoi nasani nauna ara. 10Arare wain me pumaora be bunu giro nung buro-mani zo baungno wain me ena pumaise sero iyengtinu baungnu diya mene dero tunewa tebeba kapete gairo baungna ara. 11Baungnu wain burora maung mene buro-mani zo nupema iyengtinu baungnu dero izinasani tunewa tebeba kapete gairo baungna ara. 12Baungnu maung mene buro-mani zo nupema iyengtinu baungnu dewa taung kamuta mungtenu musugaiwa. 13Ayero yewa burora maung mene giro eyero sena, ‘Nono yarineni? Na mani nana yo diyang nana ewiya iyengtana babariniya. Babai awong nung giro aratamarineita?” 14Ayero sero iyengtinu baungnu diya mene mani awiya giro wina-se yero eyero sewa, ‘Nung emimene nete tawing euna maung yariniya, arare nung kara danane magayai tawing ewiya naname yae.’ 15Ayero sero nung musuna-masuna nete puro baungno wain buro doro goma bautara atu dewa magayena ara.” Yesu ungwe awiya diro emo atata yero sena, “Burora maung mene diya yao emo eno nono yariniye? 16Nung buro awong dariniya. Ayero yero diya sekawa buro nuna-una pugariniya.” Yesu ayero senu awong nigiro eyero sewa, “Aung ara. Ayao ine oko kasa yaise!” 17Ayero sewa Yesu mene diti ye nunae-una gairo eyero sena, “Arare ge gayao euna susuwa nono yero mitiye?

Garo yao emo mene daba zo gigiwa meko yenu duwa ara.
Arata daba amimene garo wurura ziwong yero mitoiya.
18Zo nung daba auna atu te gaero zuwariniya amimene pusupariniya. Ora daba amimene emo zora-una tame zuwariniya, awiya emo awiya dai pusupuro mozero aung yariniya.” 19Ayero senu sao tauyao ge gipao emo aune pirisa babuze mene ge eniya sena amimene awong gaunu giro wari deka aune nung bunao gare pugari sewa, arata awong emo bauno awang yero giro duwa arauwa.

Awong Sisa eno takis pugarineita asero Yesu atata yewa.

Mt 22:15-22; Mk 12:13-17

20Arare awong Yesu iniro puro emo tuwara waweng pugari sero nung umo yewa. Ayero nasani awong emo ena pugaiwa baungno esega ge nigaora yero nung etutinewa. Awiya nung ge meko zo sai giro nung sanari sero newa. 21Ayero nasani nung atata yero eyero sewa, “Gipao emo, nae susuwa nina gosinenane. Ge nina awiya iwaing. Ning ge nina iwaing gege emore baunone eno sinosa. Ning emo ena yazore awiya awang oko yero nosa. Aung ara. Ning emo bauno eno Tuwa Bayaura ge auna susuwa gipero baingtitinosa. 22Ning nono kotupunesi? Name Yuda emo mene Roma emora emo tuwa Sisa aeno takis pugatinonane awiya ning gosinosa teng yero noita?” 23Ayero sewa, arata Yesu mene awong iwora yani ititinewa awiya giro awong eno eyero sena, 24“Moni zo gipepu gane. Ora ititire yazore monina mitiya ewiya ana ing?” Ayero senu awong eyero sewa, “Awiya Sisara.” 25Ayero sewa nung awong eno eyero sena, “Arare nona Sisara gerao ayero sero giro Sisa eno pugaipu. Ora nona Tuwa Bayaura gerao ayero sero giro Tuwa Bayau eno pugaipu.” 26Ayero senu awong nung emo baunona benaungna atu sanao teng oko yena. Nupema ge sena awiya nigiwa kotumao nunae-una atu oko kasa yao yenu awong no saine yero giro duwa ara.

Awong emo magayero iroparineya auna Yesu atata yewa.

Mt 22:23-33; Mk 12:18-27

27Emo ena Sadukayora dubu amimene Yesura-ina bumuwa ara. Awong Sadukayo mene ge eyero sinauwa: “Magayao awong nupema oko iroparineya.” Ayero sinauwa. 28Arare awong nung atata yero eyero sewa, “Gipao emo, Mose mene ge zo name eno eyero gaena, ‘Emo zo bauno atiro nete mani oko pumao magayariniya, awiya meta nuna mene bauno awiya atariniya. Ayero yero nung amimene tato nuna eno mani zo pumaise.’ 29Arare metamani 7 awiya awong nasani nauwa ara. Tato kiyongne awiya nung bauno atiro nawe mani aung magayena. 30Arare namba tu mene bauno deka amaze atiro nawe mani aung magayenu 31namba tri mene bauno deka amaze atiro nawe mani aung magayenu, ayero gege yero baungno awong metamani 7 amimene bauno dekaongka amaze atiwa, arata awong mani aung magayewa ara. 32Arare ago bauno awiya magayena. 33Awong 7 amimene gitau bauno dekaongka awiya atiwa. Arare be mamagayao mene nupema iroparineya be aune bauno awiya bauno ana yariniye?” 34Ayero sewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Yeme tawingna etu emo bauno atitinasani nowa. 35Arata nete be bainana atu emo bauno ena nao me iwaing topetaese Tuwa Bayau mene gai teng yarineya, awong amimene magayaora atu iropuro nupema oko wina-ati yarineya. 36Tuwa Bayau mene awong magayaora atu yemaoko uwenu iropumuwa, arare awong mani nuna yero nasani angelo ine yero mitarineya. Awong nupema magayao ine teng oko ara. 37Ora mamagayao mene iroparineya, auna ge awiya Mose mene dema gipena. Nung i zo awero oko aung yao yena auna ungwe awiya gainete aune ge zo Tuwa Bayau mene nung eno sena awiya eyero gaena,

Na Abraham, Isaka, aune Yakobo
auna Tuwa yero mitona.
38Tuwa Bayau nung emo mamagayao asero nonane awiya gosinoi seka gege yero nowa. Arare nung emo magayaora Tuwa okowata, nung emo seka mitowa auna Tuwa yero mitoiya.” 39Nung ayero senu sao tauyao ge gipao emo ena mene eyero sewa, “Gipao emo, ge sinesa awiya gigenane kara teng niya.” 40Ayero sewa, noeno okowata, Sadukayo mene nung nupema atata yao awang yewa arauwa.

Yesu mene Kristora susuwa auna Farisayo atata yena.

Mt 22:41-46; Mk 12:35-37

41Yesu mene awong eno eyero sena, “Emo bauno awong noeno eyero sinowi, ‘Yuda emora Sorao Emo yazo Kristo awiya nung Dawidira sai?’ 42Arata yere buku naname yazo Sam auna awiya Dawidi nung nuka nutope eyero sero gaena,

Tuwa mene tuwa nana eno eyero sena,
‘Ning buro wawong me nana-una adungno
43mitasa na iwo dubu nina awiya
benaung nina-ina atu pugana gona yarinesa.’
44Dawidi mene ge ayero sinasani Kristo eno ‘Tuwa nana’ asena. Arare Kristo nung nono yero Dawidira sai yariniye?” Ayero sena arauwa.

Sao tauyao ge gipao emora tani.

Mt 23:1-36; Mk 12:38-40; Lu 11:37-54

45Emo bauno mitiwa auna benaungna atu Yesu mene buro-mani nuna eno eyero sena, 46“Niye sao tauyao ge gipao emo awiya umo yepu. Emo bauno mene awong samo daese sero taung wori imokakaung wosogairo yero nowa. Emo bauno mene awong kakame atu giro arugaese arataungno yero nowa. Awong yere ibura atu emo baunona benaungna atu adumari arataungno yero nowa. Awong ana-bonene yaora bera atu masi yazore auna atu adumari arataungno yero nowa. 47Awong bauno yu magayao auna wau moni awiya sorero pupunowa. Ayero nasani awong pasena nunae worero me sao nasani isa imoko-kaungkaung sinowa. Arare awong abena nunae mou-mesa yao bainakama nibamu tamarineya.” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA