Luke 21

Bauno bogamasa zo yu magayao amimene ibu bainana atu moni Tuwa Bayau eno pugaina.

Mk 12:41-44

Yesu nung ibu bainana atu mitasani diti yero emo bauno wau monine mene moni nunae ena ibura kolekta auna pugatinewa gosinasani mitinu bauno zo yu magayao wau moni aung bogamasa amimene kasayero toya etobe kolektara pugainu gigina ara. Ayero yenu Yesu mene giro eyero sena, “Na ge memoko niye eno sinena. Bauno yu magayao bogamasa emimene moni pugatiniya amimene enana awiya daigatiniya. Noeno okowata, awong awiya moni witao mitiya arata awong ena gege Tuwa Bayau eno pugeya. Arata bauno emimene moni nuna maingkoka mitiya awiya teng pugairo aung yetiya. Arare nung nona zuma gaero minaora zo oko mitiya.” Ayero sena arauwa.

Ibu baina sisigariniya auna ge sena.

Mt 24:1-2; Mk 13:1-2

Buro-mani nuna ena mene Yerusalem ibu baina Yuda emo mene gitau daba iwawaing amimene simuwa, nupema nona iwawaing Tuwa Bayau eno pugatinasani nauwa amimene dema simuwa, auna ge sewa giro nung eyero sena, “Niye nona apakana yeme gosineya auna susuwa sane. Ago be zo bumai aune awong ibura daba zo oko duwaya zora-una tame mitariniya. Awong dero sisigairo augaya wosariniya.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene mouyao kasa yarinena auna ge sena.

Mt 24:3-14; Mk 13:3-13

Yesu mene ayero senu awong nung atata yero eyero sewa, “Gipao emo, nona sinesa awiya be noune kasa yariniye? Tani no gitau kasa yai aune be awiya nugu niya awiya garinenine?” Ayero sewa Yesu mene eyero sena, “Ena mene niye etegowi sero umo neupu. Emo daigairo mene buro niye etegairo yazo nana sinasani nuka nuyetope ‘Na emo era’ ayero sarineya. Nupema ‘Be kasa yetiya’ ayero sarineya. Arata niye baungno awong oko ago yae. Niye ge bowi eyao ine nigarineya: ‘Winade-wanade baina neya, ora gavman iwo nasani napo sisigatineya.’ Ayero saya nigiro awang oko yae. Tani awiya gitau kasa yarineya, arata tawingna be mena oko aung yariniya.” 10 Yesu mene ayero sero aune awong eno eyero sena, “Emo dubu ena awong winade-wanade emo dubu ena aune yarineya. Arita emo tuwa enana dubu amimene emo tuwa enana dubu aune winade-wanade yarineya. 11 Dumi babuze ipariniya. Agewa enana atu dora botiyo babuze kasa yariniya. Nupema yaya babuze ena mene emo sero auna witiro aung yariniya. Nupema uritira atu tani-butani babuze enata nona benaung seka-seka ena amimene kasa yaya giro emo awang bainakama yarineya. 12 Ora nona awiya apakana oko kasa yaore awong niye saniro yaya buro niye eno pugaya tamarineya. Ayero yaya niye puro pu yere ibura gairo atu niye gera pugairo aune bunao gare pugarineya. Niye yazo nana puro nowa, aeno awong niye puro emo tuwara benaungnata nupema emo tuwa wosao enana benaungna atu pugaya ge buro yarineya. 13 Ayero yarineya be aune niye Bowi Iwaing puro nowa auna susuwa ninae keregarineya. 14 Niye ge ewiya kotumao ninae-una atu pugaipu tauyero mitae, ‘Na gera pugarinaya be aune na abena saora kotumao mena oko denarinena.’ Ayero kotupunasani neupu. 15 Noeno okowata, nane kotumao iwaing niye eno pugarinena. Ayero yana iwo ninae mene ge awiya awang sao ine teng oko yarineya. Nupema puro wosao ine teng oko yarineya ara. 16 Ai-amono mamonone metamani numonone didikaing aune otao mani awong dema niye iwora waweng pugarineya. Ayero yaya ninae-ina atu ena awiya daya mamagayari neya. 17 Emo daigairo mene niye eno tini kapao pumarineya. Awiya noeno okowata, yazo nana awiya ninae-ina atu mitiya. 18 Arata na niye soremana giti ai ninae zo oko usero wosariniya. 19 Niye tau-tataware yero nete nao me pumarineya.

Yesu nung Yerusalem meko yari nena auna ge sena.

Mt 24;15-21; Mk 13:14-19

20 Arata ago gorobo emo buro Yerusalem zimari naya giro eyero garineya era: napo baina dero bezaora be awiya kasa yetiya. 21 Be auna atu emo bauno Yudaya tawingna mitarineya amimene awang yero sungno baung diri naese. Emo bauno Yerusalem mokora mitarineya amimene napo doro sungno babaese. Emo bauno ena goma bautara mitarineya amimene napo mokora oko towaese. 22 Noeno okowata, be aune Tuwa Bayau mene abena nuna meko pugariniya. Ayero yai ge gaewa awiya apakana me yariniya. 23 Oiye, bauno mesare ta bauno mani wuire. Awong yanakana sumao ine teng oko, arare na awong eno yo apunena. Noeno okowata, be aune mouyao bainakama tawing euna kasa yariniya. Nupema Tuwa Bayaura tini kapao baina amimene emo bauno dubu euna-una kasa yariniya. 24 Awong awiya gorobo emo mene puro iwi mene daya mamagayarineya. Nupema gorobo emo mene saniro bunero puro emo dubu sero auna-una babaya sou buro nunae yarineya. Ora napo Yerusalem awiya zo emo Yuda oko mene puro patiro gera-gaira nasani naya be nunae besugai aune duwarineya.

Ago Emora Mani mene kapetegairo bumariniya.

Mt 24:29-31; Mk 13:24-27

25 Tani ena inona atuta, warira atuta, arasara atu kasa yarineya. Nupema tawingna atu wito bainakama iropuro bezinai emo bauno dubu sero mene nigiro awang nasani kotung-katung yarineya. 26 Ora putoung uritira mitowa amimene iparineya. Ayero yaya emo bauno mene nona tawingna atu kasa niya awiya awang nasani kotumao aung yai doparineya. 27 Ayero yaya na Emora Mani mene putoungne waegao bainane bereze zora wosiro butunana emo bauno mene garineya. 28 Ago nona awiya kasa yari zanai giro niye apakana dopero diti ika yepu. Noeno okowata, be awiya Tuwa Bayau mene nupema kapetegairo buro niye pumaora be awiya nugu yetiya.”

I fik mene Yesu kasa yaora be awiya gipiniya.

Mt 24:32-35; Mk 13:28-31

29 Yesu ayero sero ge pungyao zo awong eno eyero sena, “Niye i fik arita i ena auna tani kotungno susuwa zo gipu. 30 Bowang nuna botu kasayero dang iwaing ditarineya be aune niye giro, ‘O, warira be kasa yariniya,’ ayero sinowa. 31 Deka ayero tani kasa yari ni sesena awiya kasa yai aune niye eyero sepu: ‘O, Tuwa Bayau nata Tuwa yariniya auna be kasa niya.’ 32 Na ge me memoko niye eno sane. Emo bauno yeme tawingna etu neya amimene oko magayero aung yao naya aune nona awiya apakana kasa yariniya. 33 Ago uritire tawingne disero aung yarineyato, arata ge nana mene zo oko disero aung yariniya.

Diya yero baingtanenese.

34 Niye nona yanakana mininasani ou tauyao miniro dau nasani taungna nona eno dubo-dubo nasani naya be baina mene niye mena wao mene daine yoiye sero, niye nika niyetope diya yero baingtipu. 35 Be baina awiya emo bauno tawing sero sero nowa auna-una kasa yariniya. 36 Niye tani apakana kasa yariniya auna mokora atu tauyero nete na Emora Mani auna benaungna dopari sero etutinasani isa sinasani neupu.” Ayero sena arauwa.

37 Yesu mene warire emo bauno ibu bainana atu gipinasani nauna, arata pingne nung doro diri zo yazo Oliwa auna baungno awiro nasani nauna. 38 Iya gatinaunu emo bauno witao mene ibu mokora atu ge sai nigari sero nuna-una atu augairo nasani nauwa.

Copyright information for `ZIA