Luke 22

Yudas nung Yesu emo gitau yaora waweng pugari sero baungno ge diwa tauyena.

Mt 26:1-5, 14-16; Mk 14:1-2, 10-11; Yo 11:45-53

1Oregao be baina zo ame yis aung mininasani nauwa auna iya zo yazo nuna Magayao mene awong Daigaina oregao be awiya kasa yari nenu 2pirisa babuzere sao tauyao ge gipao emore awong emo bauno awang nasani Yesu opene daora nagibo kau yewa. 3Kau newa Sanda mene Yudasra-una mokora toina. Yudas yazo nuna zo Iskeriot asinasani nauwa, nung buro-mani 12 auna zo. 4Nung amimene baungno pirisa babuzere ibu bainana polis auna diya enane dema au dekaongna gairo nung Yesu keregairo wawong nunae-una pugai pumaese sena. 5Ayero senu awong nigiro yawa yawa nasani nung eno moni ena pugari sewa tauyena. 6Ayero sero sewa nung ge nunae nigiro “Teng yetiya. Ayero yarinena,” asero nung eyero kotungna, “Emo bauno aung Yesu nata nai aune keregari nena.” Ayero kotupunasani Yesu keregairo wawong nunae-una pugari nagibo tamaora buro yena.

Yesura buro-mani etobe awongto bonene minaora nona sosewato.

Mt 26:17-25; Mk 14:12-21; Yo 13:21-30

7Oregao be ame yis aung auna be kasa yena. Be aune awong wo sipsip mani daese sao mitauna. 8Arare Yesu nung mani etobe Petoroto Yohane iyengtiti nasani eyero sena, “Nito baungno ame naname soseputo buro minanene.” 9Ayero senu awongto eyero sewato, “Ning masi nauna atu nona sosanetose kotupunesi?” 10Ayero sewato nung eyero sena, “Nito nigiputo. Nito napo mokora baungno emo zo ou au baina zora diungno puro butunete nito nagibe atu tamariniya. Nito emo awiya ago yero baungno garo zora towai giro nito garo deka auna toiro 11garora maung atata yero eyero seputo, ‘Nae gipao emo nanae aune garo moko nauna atu Magayao mene awong Daigaina auna bonene minarinenine?’ 12Ayero sayato nung garo moko baina zo ika tame atu mitiya awiya nito eno gipariniya. Garo moko awiya masi zuwao au-tao sosao matu mitiya, awiya gipai giro atu nito bonene minaora nona kora yeputo.” 13Ayero senu awongto baungno Yesu mene sena deka ayero yero taungno aune Magayao mene awong Daigaina auna ana-bonene minaora nona sosewato arauwa.

Yesu buro-mani eno bonene pugaina.

Mt 26:26-30; Mk 14:22-26; I Kor 11:23-25

14Minaora be nugu yenu Yesu nung nona minaora masi auna baungno aposolore dema adumuwa ara. 15Ayero yero nung awong eno eyero sena, “Na yaya oko tamaore bonene ewiya niye aune dema minanese moko nana eo niya. 16Na memoko niye eno sana nigipu. Na bonene nupema oko minarinena. Bonene me Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna napora atu kasa yariniya awiya minarinena.” 17Ayero sero nung awang ou wainne zo puro Tuwa Bayau eno dange sero aune eyero sena, “Niye awang ou wainne ewiya puro teng minipu. 18Na niye eno sinena. Yeme euneta ago na ou wain nupema oko minarinena. Be Tuwa Bayau nata Tuwa yariniya auna be kasa yai aune nupema minarinena.” 19Ayero sero aune nung poro puro Tuwa Bayau eno dange sero eegairo buro-mani nuna eno pugatinasani eyero sena, “Puro minipu. Ewiya goi nana. [Na niye soremaise pugatinena. Ago niye na kotupunasani eyero mininasani neupu.” 20Ayero senu nona miniro aung yewa aune awang ou wainne zo puro deka ayero nasani eyero sena, “Ou wain ewiya yu nana. Yu nana ewiya niye eno yasagatinena.
22:20Yuda emo awong nao amaze yura atu mitiya ayero sero nauwa, arare Yesu mene name eno yu bainakama yangdoro magayariniya aeno “Yu yasagatinena” ayero sena.
Yu amimene Tuwa Bayau aune tairo nao auna ge seka awiya inai tauyari niya.]
21Arata gosineya: emo na puro pu iwora waweng gariniya amimene na aune dema nona minaora masira etu mitiya. 22Na Emora Mani mene magayao nana Tuwa Bayau mene senu mitoiya auna teng magayarinena, arata emo na keregariniya nung awiya, oiye, abena nuna nono yao pumariniye?” 23Nung ayero senu giro awong nuka nuyetope atata wina-ye nasani eyero sewa, “Naname-una awe mene yariniye?”

Buro mani awong ge mene wina-de yero awe mene gitau yao emo nunae yero nariniye, ayero sewa.

24Buro-mani awong ge mene wina-de nasani eyero sewa, “Awe mene gitau yao emo naname yero nariniye?” 25Ayero sewa nung eyero sena, “Tawingna emo tuwa mene emo bauno awong souyaese sinowa. Nupema emo putoung bainane amimene emo wosao mene awong bayao emo ayero saese sinowa. 26Arata niye ayero oko yarineya. Aung ara. Emo ninae-ina atu baina ninae yariniya amimene wosao ine yero naise. Gitau yao emo ninae mene soumani ine yero naise. 27Niye sepu. Awe mene baina niye, — adungno nona mininasani mitiya amimene baina nita dopero nona pugatiniya amimene baina niye? Gosineya, nona mininasani mitiya amimene baina niya. Arata nane mene zo ninae-una towang atu nasani soumani ine yero nona. 28Na yaya mokora yero nona niye na oko duwao na aune dema nowa. 29Mama nana mene na nona apakana auna diya baina yero nanese putoung na eno pugaina. Deka ayero na putoung niye eno pugatinena ara. 30Arare na nata Tuwa yero narinena be aune niye na aune dema nona minarinenane. Niye emo tuwara adumao masira atu adungno mitasani Isreli emo bauno dubu 12 awiya awega-ziwega yarineya.” Ayero sena arauwa.

Petoro mene Yesu bewae yarinena auna ge sena.

Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Yo 13:36-38

31Yesu mene Petoro eno yo auno eyero sena, “O Simon, sana nigi. Wuit mozero kowinowa me ewe piti ewe ayero noiya ayao ine Sanda mene niye puro mozero kowari sero senu Tuwa Bayau mene nigina. 32Arata na ning eno isa yemaoko sesena. Awiya tumo diyao nina besoiye sero isa sesena. Arare ago ning nupema kapetegairo otao mani nina inasa tau yarineya.” 33Ayero senu Petoro mene nung eno eyero sena, “Tuwa, ning bunao gareta magayaora babasa na teng babarinena.” 34Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Petoro, na ning eno meba sinena. Nine ping eune kokora ge oko saore ‘Na Yesu oko gao’ ayero sasa be etama yariniya.” Ayero sena arauwa.

35Yesu mene ayero sero aune awong eno eyero sena, “Na gitau niye moni aung zao aung te soga aung iyengtiwang niye baungno nona kau yewita?” Ayero senu awong eyero sewa, “Aungwa.” 36Ayero sewa nung nupema awong eno eyero sena, “Orata yeme awiya emo zo nung moni mitiya amimene puro naise. Arita zao puro noiya amimene deka ayero yaise. Ora emo zo nung winade yaora iwi aung yai giro taung wori nuna pugaise zuma gayaya nung nupema winade yaora iwi zo zuma gaero pumae. 37Na niye eno sinena era: Ge gayao eyero mitiya amimene nana-una atu me yaise sao mitiya. Ge awiya eyao era,

Awong nung gigiwa sao tauyao ge dao emo ine yena.”
38Ayero senu awong eyero sewa, “O Tuwa, gi. Nae winade yaora iwi etobe mitiya era.” Ayero sewa nung awong eno eyero sena, “Nona aeno oko sinena. Dopu!” Ayero sena arauwa.

Yesu Gesemani i bure atu isa buro yena.

Mt 26:36-46; Mk 14:32-42

39Yesu nung Oliwa diri ozaung-zaung bautunasani nauna, arare be aune nung napo doro atu bauna. Baunu buro-mani awong nung ago yero bamuwa. 40Nung agewa auna kasa yero awong eno eyero sena, “Etegao ninae-ina kasa yaniya, isa sepu.” 41Ayero sero nung awong doro daba saingtoka eyare augatinonane baungno zuzunoiya ayero baungno boma gaero isa sinasani eyero sena, 42“Mama, ning yaya nana-una butuniya awiya gazari yero giro gaze. Arata ning ara tamao nana-una okowata, ara tamao nina-una teng ye.” 43[Ayero senu uritira angelo zo mene wosiro nung ininu tauyena. 44Yesu nung dubo gagausenu isa tauyero sinenu wiri nuna yu ine yero buro wosi tawingna yena.] 45Nung isa sinete iropuro buro-mani nuna-una baungno awong dubo minao taungno mou yero auriti awinewa gigina. 46Giro uwero awong eno eyero sena, “Niye nono yero auriti awinei? Niye iropungpu isa sae. Naya etegao mene buro niye tamaniya.”

Yudas nung Yesu iwo emora waweng pugaina.

Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Yo 18:3-12

47Yesu nung ge ayero sinasani mitinu emo dubu baina mene nuna-una bumuwa. Emo yazo nuna Yudas, nung awiya buro-mani 12 auna zo, nung amimene gitau yenu bumuwa. Nung Yesu toko yari sero nuna-una nugu baungna. 48Ayero yenu Yesu mene eyero sena, “Yudas, ning nono yero na Emora Mani toko yao nina mene keregairo gorobo emo eno pugari sero nesi?” 49Ayero senu buro-mani Yesu aune dema mitiwa awong amimene nona kasa yarinena awiya giro eyero sewa, “Tuwa, ning nae iwi mene awong danenese kotupunesita?” 50Ayero sinewa nunae-una zo mene iropuro pirisa bainana soumani awiya dari yero dawong wawong mera awiya kesena. 51Ayero yenu Yesu nung awiya giro eyero sena, “Tani awiya yeme yangdo.” Ayero sero nung wawong pu daweng gainu iwaing yena. 52Yesu nung pirisa babuzere ibu bainana polis auna diya enane awong nung iniro pumari sero bumuwa giro awong eno eyero sena, “Niye iwire ami dawangne puro butuneya, awiya gorobo emo zo puro bunari baine neya. 53Be giti awiya na niye aune dema ibu bainana atu yero nona niye atu noeno na oko pumao yero nowi? Arata yeme ewiya niye aune mumena maung aune auna be arauwa.”

Petoro mene Yesu bewae yena.

Mt 26:57-58, 69-75; Mk 14:53-54, 66-72; Yo 18:12-18, 25-27

54Ge ayero senu nung saniro puro pirisa baina auna-una garo mokora bamuwa. Arata Petoro mene zo ake ake nasani nung ago yero bauna ara. 55Awong garo auna goma mokora toiwa ena mene iyao ero aune adungno ainasani mitiwa Petoro nung awong aune dema adungno mitina ara. 56Atu mitinu aune sou baunodi zo mene Petoro iyao nugu atu adungno mitinu giginu kasa yenu giro nung anuwing nasani eyero sena, “Emo ewiya nung Yesu aune dema noiya.” 57Ayero sena, arata Petoro mene bewae nasani eyero sena, “Bauno, na nung awiya oko gosinena.” 58Ayero senu nimoi oko yao nupema zo mene buro nung giro eyero sena, “Ning dema emo auna buro-mani zo.” Ayero senu Petoro mene eyero sena, “Otao, na aung ara.” 59Ago aua zo aung yenu aune nupema zo mene be tauyero eyero sena, “Meba nibamu ara. Emo ewiya kara nung aune dema noiya. Nung Galilaya emo zo.” 60Ayero senu Petoro mene eyero sena, “Otao, ge nina sinesa awiya na oko gosinena ara.” Ayero sinenu kokora ge sena. 61Ayero yenu Tuwa mene kapetegairo diti ye Petorora-una yena. Ayero yenu Petoro nung Tuwa mene ping aune ge gitau nung eno eyero sena awiya kotuna, “Nine ping eune kokora ge oko saore gitau ‘Na Yesu oko gao’ ayero sasa be etama yariniya.” 62Petoro ge awiya kotungno kasa daung yero zi bainakama sena arauwa.

Awong Yesu giro sero izinasani dewa.

Mt 26:67-68; Mk 14:65

63Emo Yesu iniro puro mitiwa amimene nung giro sero izinasani dewa. 64Ayero nasani mo be mene diti moko nuna worero sikigairo diro nung atata yero eyero sewa, “Ning porofete me yai giro se, emo ning deduniya auna yazo aweni?” 65Ayero sero awong ge meko ena susuuno nung eno sinasani nung giro sero izewa arauwa.

Awong Yesu emo gitau yaora benaungna atu gera pugaiwa.

Mt 26:59-66; Mk 14:55-64; Yo 18:19-24

66Iya gainu Yuda emora gitau yaore pirisa babuzere sao tauyao ge gipao emore amimene au dekaongna gairo sewa emo Yesu puro augaora bamuwa aune nung eno eyero sewa, 67“Ning ge se. Ning Yuda emora Sorao Emo Kristota aung ing?” Ayero sewa nung eyero sena, “Na niye eno sarinena, arata niye gaya oko me yariniya. 68Nupema na ge enana niye atata yarinena, awiya niye ge nana abena oko sarineya. 69Ora be baina babarinenane awiya na Emora Mani mene Tuwa Bayau putoungne auna wawong mera atu adungno mitarinena.” 70Ayero senu awong eyero sewa, “Arare ning nitope Tuwa Bayaura Mani ing?” Ayero sewa nung eyero sena, “Yore, na era. Arare nika niyetope sineya.” 71Ayero senu awong wina-se yero eyero sewa, “Name ge nomaze nupema nigarinenine? Be nuna mene Tuwa Bayaura yazo dena-betena yeti nigenane meko yetiya ara.” Ayero sewa arauwa.

Copyright information for `ZIA