Luke 23

Awong Yesu puro baungno Pilatora benaungna atu gera pugaiwa.

Mt 27:1-2, 11-14; Mk 15:1-5; Yo 18:28-38

1Ayero sero awong apakana iropuro nung puro baungno Pilatora-una pugaiwa. 2Atu zayero ge nuna sero eyero sewa, “Emo amimene nae Yuda emo mene Roma emore winade yanenese dubo nanae uwinawe doti susuwa nuna taungno nung puro butunenane. Nung nae emo tuwa Sisa eno takis moni pugao awang sinoiya. Nung nutope emo tuwa nanae yazo Kristo ayero sinoiya.” 3Ayero sewa Pilato mene nung atata yero sena, “Ning Yuda emora emo tuwa ing?” Ayero senu nung Pilatora ge abena sinasani eyero sena, “Yore. Sinesa ara.” 4Ayero senu giro Pilato nupema kapetegairo emo gitau yao arita emo bauno dubu baina aeno eyero sena, “Na susuwa nouna emo ewiya gera pugarineni? Na pasena nuna zo oko tamena.” 5Ayero sena, arata awong be tauyero ge eyero sewa, “Nung nae Roma emore winade yanenese dubo uwinoi ge nuna amimene Yudaya tawing teng yero noiya. Nung Galilaya tawingna atu zayero butunawe kasa ye napo euna gairo deka ayero niya.”

Awong Yesu Herodera benaungna atu gera pugaiwa.

6Ayero sewa Pilato mene nigiro awong atata yero sena, “Emo ewiya Galilaya emota?” 7Ayero atata yenu sewa nung Yesura susuwa eyero gigina: nung tawing agewa Herode mene diya yero nasani nauna auna mani zo. Be awiya Herode nung Yerusalem nape atu mitauna, arare Pilato mene senu awong Yesu puro Herodera-una bamuwa 8Herode nung Yesu giro yawa yawa yena. Noeno okowata, nung gitau bowi ge nuna nigiro nung gari kotupu nasani nauna. Nung Yesu mene tani putoungne zo yai gari sinasani nauna. 9Arare Herode nung atata yerota yero ayena, arata Yesu mene ge zo nung eno abena oko sao yena. 10Ayenu pirisa babuze aune sao tauyao ge gipao emo awong amimene nunato-una nugu atu dopero mitasani be tau-tataware yero Yesu gera pugaiwa. 11Anewa Herode gorobo emo nuna aune awong nung puro wowosinasani giro sero izero yewa. Izinasani mo owe iwao zo puro nuna tame atu wosogaiwa punu Herode nupema senu awong nung puro Pilatora-ina bamuwa ara. 12Gitau Herodeto Pilato awongto iwo wina-ye nasani nauwato, arata wari be aune awiya awongto otao yewato arauwa.

Pilato nung Yesu i pasaora daese sena.

Mt 27:15-26; Mk 15:6-15; Yo 18:39—19:16

13Pilato nung pirisa babuze diyare emo baunone yau senu buro augaiwa 14awong eno eyero sena, “Niye emo ewiya puro nana-una buro nung emo bauno winade yaese dubo uwinoiya ayero seseya giro na benaung ninae-ina etu susuwa nuna gari sero atata yetena. Arata niye ge nora sero emo ewiya gera pugatinei? Na pasena nuna zo za nibamu oko tamena. Aung ara. 15Herode nung dema ayero yero giro nupema pugai naname-una bumiya. Arare sana nigipu. Pasena nung daya magayaine yao awiya oko gosinena. 16Arare na sana nung waung mene wezero dero besaya babariniya.” Ayero sena ara. 17Arata tani eyao ine yero nasani nauwa. Magayao mene awong Daigaina auna iya oregao be kasa naunu Pilato mene aratamao nunae-una mani zo besinaunu nunae-una baungno nasani nauna. 18Arare Pilato ge ayero senu giro emo bauno dubu baina amimene teng-tetemo girara sero be kerero wawa sinasani eyero sewa, “Emo awiya depu magayai Barabas besaya kasa yero nanae-una bumae.” 19Barabas nung gitau napo mokora atu winade zo diya emore nete mani zo denu magayenu giro nung bunao gare pugaiwa mitauna. 20Pilato mene Yesu besari sero awong eno ge nupema sena, 21arata awong nupema wawa sero eyero sewa, “Nung i pasaora depu! Nung i pasaora depu!” 22Ayero sewa nung nupema awong eno senu be etama yena, “Noeno ayero sinei? Nung pasena no yeni? Na pasena nuna meko nung daya magayaine yao awiya kau nena. Arare na sana nung waung mene wezero dero duwaya babariniya.” 23Ayero sena, arata awong be kerero nung i pasaora atu magayaise wawa sewa. Ayero sewa wawa nunae mene Pilatora ge puro wosina. 24Ayenu giro Pilato mene ge nunae nigiro ge awiya tauyaise sena. 25Emo zo gitau winade diyare nete mani denu magayenu nung bunao gare pugaiwa mitasani nauna, nung awiya emo bauno mene pumari sewa giro Pilato mene besenu baungna. Ora Yesu awiya emo bauno mene nung magayaise sewa giro Pilato mene gorobo emora waweng pugaina arauwa.

Awong Yesu i pasaora dewa.

Mt 27:32-44; Mk 15:21-32; Yo 19:17-27

26Awong Yesu puro bautunete emo zo nagibe atu tamuwa. Emo awiya yazo nuna Simon. Nung Sairini napora. Nung buro napo baina auna atu towari sero butunenu awong nung saniro i pasao puro nuna-una apapara pugaiwa diungno Yesu ago yero baungna ara. 27Emo bauno dubu baina awong nung ago yero bautunewa mani bauno witao mene nung eno zire-buware nasani dubo minaore bamuwa. 28Anewa Yesu nung kapetegairo awong eno eyero sena, “O Yerusalem mani bauno, niye na eno zi oko sepu. Niye nika niyetope arita mani awiso ninae eno zi sepu. 29Sana nigipu. Ago be kasa yariniya be aune niye dubo mininasani eyero sarineya, ‘Bauno wagaung dopaota bauno mani aming oko gayao nowa amimene
23:29Bauno wagaung dopao. Yesu mene bauno wagaung dopao nete yawa yawa yarineya ayero sena, auna susuwa eyao era: Ago iwo mene kasa yero Yuda emo bauno dero gera-gaira naya aune bauno wagaung dopao mene mani eno dubo oko minarineya, noeno oko, awong mani aung. Ora bauno ena mani awisore amimene dubo minao bainakama tamarineya, noeno okowata, mani awiso nunae magayarineya.
yawa yawa yaese.’
30Be aune emo bauno mene diri eno eyero sarineya, ‘Niye dure nanae tame gaipu.’ Nupema diri mamanikaka eno eyero sarineya, ‘Niye wosipu nae worae.’ 31Iwo mene na i mesa yao ine awiya puro iyaora pugatineya, arare ago awong niye i soyao ine awiya iyaora pugari yaya niye nono yarinei?” Ayero sena arauwa.

32Awong pasena mani etobe Yesu aune dema daya magayaetose puro bamuwa ara. 33Awong baungno soma zo yazo Ziyo Atora Wetu, auna kasa yero Yesu i pasaora dewa ara. Ayero yero pasena mani etobe dema dero Yesura-una zo enaba zo enaba ayero pugaiwa ara. 34Ayero yewa Yesu mene eyero sena, “O Mama, awong susuwa nana oko gao nasani tani ewiya neyare ning pasena nunae yangdo.” Ayero sena ara.

Awong Yesu dero aune taung wori nuna awiya bono yero pumari kotungno ge tuwao zo yazo nuna laki ayewa.
35Emo bauno awong dopero anuwing nasani mitiwa ara. Ora diya sao mene zo awong nung maze izinasani eyero sewa, “Nung gitau emo ena soreuno kora yero nasani nauna, arare Tuwa Bayau nung punu Tuwa naname Kristo me yero nasani giro nung nuka nutope soremaise.” 36Gorobo emo dema nung izewa. Awong nuna-una nugu buro ou dokowang yao nung eno pugairo 37eyero sewa, “Ning Yuda emora emo tuwa yero nasani giro ning nika nitope soreung.” 38Owe zo nuna-una ziyo gomina atu eyero gaewa, “Emo ewiya Yuda emora emo tuwa.” 39Pasena mani etobe awongto dema dewa auna zo mene Yesu izinasani eyero sena, “Ning Sorao Emo nanae Kristo asineyare ning nika nitope sorepunasani nato dema soreung.” 40Ayero senu pasena mani zo mene ge awiya nigiro nung gona nasani eyero sena, “Ning Tuwa Bayau awang nesita? Name magayanenese deteya. 41Arata awong nao deteya awiya tani iwaing. Noeno okowata, nao tani meko gitau yewangno auna abena tapunenano ara. Arata emo emimene zo nung gitau tani meko zo oko yena ara.” 42Ayero sero aune eyero sena, “Yesu, ning ago emo tuwa yero nete kasa yero na kotung.” 43Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Na ge me ning eno sinena. Be yeme eune ning na aune dema napo iwaing Paradais auna mitarinesa.” Ayero sena arauwa.

Yesu magayena.

Mt 27:45-56; Mk 15:33-41; Yo 19:28-30

44Arare wari diti 12 kilok yenu warira waegao aung yenu mume baina kasa yero tawing teng yero mitinu 3 kilok yena ara. Ayero yenu Tuwa Bayaura ibu bainana mo bainakama
23:44-45Soremao Ge zo Matiu 27:51 auna atu mitiya awiya gi.
kimegao awiya kerero dao etobe yena.
46Anenu Yesu be kerero wawa sinasani eyero sena, “Mama, ititi nana wawong nina-una pugatinena.” Ayero senu oweno nuna aung yenu magayena ara. 47Gorobo emora diya mene tani awiya giro Tuwa Bayaura yazo de ika gatinasani eyero sena, “Ge me nibamu, emo ewiya nung meba pasena aung.” Ayero sena ara. 48Ora emo bauno dubu baina buro mitiwa amimene tani apakana kasa yena awiya giro aung yero awong dubo mininasani nupema kapetegairo bamuwa ara. 49Arata Yesura otao mani aune mani bauno awong nung ago yero Galilaya atu bumuwa amimene akepari yero dopero mitasani tani kasa yena awiya giro aung yewa arauwa.

Awong Yesura aingso puro pu daba uma zora gaiwa.

Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Yo 19:38-42

50Emo zo nasani nauna yazo nuna Yosefe. Nung Yuda emora napo yazo Arimatia auna emo. Nung awiya Yuda emora gitau yao dubu auna zo. Nung awiya emo etutero nao, tani iwaing gege nasani nauna. 51Otao mani nuna mene Yesu gera pugairo dari sewa nung giginu meko yenu awong oko soremao yangduna. Emo amimene Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna be diya nasani nauna. 52Emo amimene Pilatora-una baungno Yesura taung aingso pumari sena. 53Senu niginu taung aingso nuna i pasaora atu puro mo neyangyao imoko-kaungkaung mene ewero puro pu daba uma zo wamao auna gaina. Gitau emo zora taung aingso atu oko pugao. 54Sabat iyara nona kora nasani mitiwa ture itinenu aune nung Yesura taung aingso daba umana pugainu wari diti 6 kilok yenu Sabatra be kasa yena. 55Bauno awong gitau Galilaya atu Yesu aune dema bumuwa amimene Yosefe ago yero baungno biriti awiya gigiwa ara. Ayero nasani Yosefe nung Yesura taung aingso nono nono yero pugaina awiya dema gigiwa. 56Awong giro nupema kapetegairo garo nunae-una baungno ou sereyao uweri enane sosewa. Sosewa Sabat iya kasa yenu giro awong sao tauyao ge dipunasani doro mitiwa arauwa.

Copyright information for `ZIA