Luke 3

Yohane ge ou zayero suwao emo amimene ge tugata nasani nauna.

Mt 3:1-12; Mk 1:1-8; Yo 1:19-28

1Zekarayara mani Yohane nung tawing emo aung auna atu nenu Tuwa Bayau mene ge nung eno sero nung burora pugaina. Awiya emo emimene emo babuze yero nasani nauwa be aune ayero yena ara: Roma emora emo tuwa Taibirias nung emo tuwa yero nenu dawang 15 aung yena, be aune Pontias Pilato nung awiya Yudaya tawingna atu emo bauno diya nasani nauna; Herode nung Galilaya tawingna atu emo bauno diya nasani nauna; aune meta nuna Filip awiya nung tawing etobe yazo nunato Ituriato Trekonaitis auna atu emo bauno diya nasani nauna; Anasito Kayafa awongto pirisa baina yero newato, be aune Tuwa Bayau mene Yohane burora pugaina arauwa.

3Ayenu Yohane baungno ou Yodan auna garawira yero atu nasani emo bauno ge tugata nasani nauna. Emo bauno mene uritira ge nigiro dubo darawa yero ge ou suwaya Tuwa Bayau mene pasena nunae disaise ayero sinauna ara. 4Awiya porofete Yesaya mene ge zo gaenu mitoiya auna teng yena,

Emo zo eu yanawira atu wawa sero eyero siniya, ‘Tuwara nagibo awiya kora yepu korosae.
5Witio-watio apakana kora yaya bisisae.
Diri bibou yao apakana gizaya wosiro bisi bisi sae.
Nagibo gegeru yao awiya kora yaya korosae.
Nagibo kitiyo-kotiyo mitiya awiya dema
kora yaya masa masa sae.
6Ayero yaya emo bauno apakana Tuwa Bayaura
kora yao buro awiya garineya.’
7Emo bauno witao mene Yohanena-una kasa yero nung awong ge ou suwaise sewa giro awong eno eyero sena, “Niye yi meko auna mani. Awe mene sesi aune niye Tuwa Bayau abena pugari niya awiya daigari sero taung mene gege ge ou suwari sinei? Nane ayero oko sesena. 8Niye dubo darawa yero aune tani dubo darawa yaora me awiya taungpu. Niye nika niyetope ge eyero oko sae, ‘Abraham nung mama nanae, arare Tuwa Bayaura abena amimene nanae ina oko bariniya.’ Na niye eno sinena era. Tuwa Bayau mene sai daba domito amimene Abrahamna saisibuna ine teng kasa yarineya. Auna putoung nuna-una mitiya. 9Tuwara oto yemaoko i susuwara atu daka dao mitiya ara. I me iwaing oko iyao mitaya giro awong yetero au iyaora garineya.” 10Nung ayero senu awong nung atata yero sewa, “Arare nae nono yarinenine?” 11Ayero sewa nung awong eno ge abena eyero sena, “Emo taung wori etobe puro noiya amimene saineba zo puro emo taung wori aung aeno pugaise. Emo ena mene nona minaora zamena simena tapu nasani giro deka ayero yaese.”

12Emo ena takis pumao emo awong dema ge ou suwaise sero nuna-una buro nung eno eyero sewa, “Gipao emo, nae nono yari nenine?” 13Ayero sewa nune awong eno eyero sena, “Niye takis gavman mene pumaese siniya awiya teng pungpu. Arata niye ena oko tebeba pumae.” 14Ayero senu gorobo emo ena mene nung atata yero sewa, “Orata nae mene zo nono yari nenine?” Ayero sewa nung awong eno eyero sena, “Niye emo tebe-tabe oko dae. Ayero ge iwi nasani sero emora daba oko sorae. Niye zuma ninae teng pungpu.” Ayero sena ara.

15Yohane nauna be aune emo daigairo mene “Yuda emora Sorao Emo yazo Kristo amimene bariniya,” ayero kotupunauwa. Arare awong Yohanena susuwa giro dubo eto nasani eyero sewa, “Nung awiya Kristo nanameta aung ing?” 16Asinewa Yohane mene abena awong eno eyero sena, “Na niye eno ge ou suwao gege pugatinena. Arata emo zo ago bariniya auna putoung mene putoung nana daigariniya. Na emo wosao nibamu amimene te soga nuna-una angsi besao ine teng oko niya.
3:16Soremao Ge zo Matiu 3:11 auna atu mitiya awiya gi.
Nune mene zo Oweno niye eno pugariniya, nupema iyao niye eno pugariniya.
17Nung tapono nuna wawong nuna mene initiniya. Puro buro wuit mozaora masira kasa yero iwe babaise sero tapono nuna mene wuit dungno au bisira gariniya. Iwe babai wuit me awiya yangtagairo pu gare gariniya. Arata iwe zo iyao awao gege awinoiya auna augariniya.”

18Yohane nung kotumao nunae awiya uwari sero ge gewaoko ena dema sinasani Bowi Iwaing awong eno tugata yero nasani nauna.

Herode mene Yohane bunena.

19Diya emo nunae Herode nung meta nuna-una bauno Herodia awiya sorero pungna. Awiya gege okowata, nung pasena ena dema nasani nauna, arare Yohane mene nung gona yena. 20Gona yenu giro Herode mene tani meko zo dema susuuno Yohane puro bunero bunao gare pugaina arauwa.
3:20Herode mene Yohane oko bunaore Yohane Yesu ge ou suwena. Arata Luka mene Yohanena ungwe gainete Yesura ungwe zayari sero tani ena ago Yohanena-una atu kasa yena amaze bere-bere dema susuuno gaena.


Yesu ge ou suwena.

Mt 3:13-17; Mk 1:9-11

21Emo bauno apakana ayero ge ou suwero mitiwa Yesu dema ge ou suwena. Nung ge ou suwero isa sinasani mitinu uriti gausenu 22Oweno mene ni audubo ine yero wosi nuna-una tame atu daungka yena. Ayero yenu uritira atu ge zo eyero kasa yena, “Ning mani nana. Ning yo dingya nana. Na ning giro yawa yawa nena.”

Yesura aya ewowo auna yazo.

Mt 1:1-17

23Yesu dawang nuna 30 yenu aune buro nuna zayena. Emo bauno awong nung eno eyero sero nauwa, “Nung Yosepera mani.”

24Yosepe nung Hilaira mani, Hilai nung Matatira mani,
Matati nung Lewira mani, Lewi nung Melikaira mani,
Melikai nung Yanaira mani, Yanai nung Yosepera mani,
Yosepe nung Matatayara mani, Matataya nung Amosira mani,
Amosi nung Neamna mani, Neam nung Esilira mani,
Esili nung Nagaira mani, Nagai nung Meatira mani,
Meati nung Matatayara mani, Matataya nung Semenna mani,
Semen nung Yosekera mani, Yoseke nung Yodara mani,
Yoda nung Zoananna mani, Zoanan nung Resara mani,
Resa nung Zerababora mani, Zerababo nung Siatielira mani,
Siatieli nung Neraira mani, Nerai nung Melikaira mani,
Melikai nung Adira mani, Adi nung Kosamna mani,
Kosam nung Elimadamna mani, Elimadam nung Erera mani,
Ere nung Yosuara mani, Yosua nung Eliesara mani,
Eliesa nung Yorimna mani, Yorim nung Matatira mani,
Matati nung Lewira mani, Lewi nung Simionna mani,
Simion nung Yudara mani, Yuda nung Yosepera mani,
Yosepe nung Yonamna mani, Yonam nung Elayakimna mani,
Elayakim nung Meliara mani, Melia nung Menana mani,
Mena nung Matatara mani, Matata nung Netanna mani,
Netan nung Dawidira mani, Dawidi nung Zesira mani,
Zesi nung Obedera mani, Obede nung Boasira mani,
Boasi nung Salara mani, Sala nung Nasonna mani,
Nason nung Aminadapra mani, Aminadap nung Adaminna mani,
Adamin nung Anina mani, Ani nung Hesronna mani,
Hesron nung Peresera mani, Perese nung Yudara mani,
Yuda nung Yakobora mani, Yakobo nung Isakara mani,
Isaka nung Abrahamna mani, Abraham nung Terara mani,
Tera nung Nehorira mani, Nehori nung Serakra mani,
Serak nung Riyura mani, Riyu nung Pelekra mani,
Pelek nung Ibara mani, Iba nung Selara mani,
Sela nung Kainanna mani, Kainan nung Apasatra mani,
Apasat nung Semna mani, Sem nung Noara mani,
Noa nung Lemekra mani, Lemek nung Metusalara mani,
Metusala nung Inokra mani, Inok nung Yeretra mani,
Yeret nung Mahalalilira mani, Mahalalili nung Kainanna mani,
Kainan nung Inosira mani, Inosi nung Setira mani,
Seti nung Adamna mani, Adam nung Tuwa Bayaura mani.
Copyright information for `ZIA