Luke 4

Sanda mene Yesu etegari yena.

Mt 4:1-11; Mk 1:12-13

1Oweno mene Yesura moko be bunu Yesu nung ou Yodan doro kapete gairo baungna. Oweno mene nung puro tawing emo aung auna baungna. 2Ayero yenu nung iya mume 40 atu naunu Sanda mene nung etegari yena. Be aune Yesu nona oko minao nauna. Ago iya mume 40 aung yenu aune Yesu meri magayena ara. 3Anenu Sanda mene nung eno eyero sena, “Ning Tuwa Bayaura mani me yai giro se daba amimene ma yai minase.” 4Ayero senu Yesu mene ge abena eyero sena, “Ge gayao zo eyero mitiya era, ‘Ma mene gege emora nao oko diya yero noiya.’” Ayero sena ara.

5Asenu Sanda nupema nung puro witiro baung ika yero aune nona tawing sero sero miteya awiya Yesu eno mena gipena. 6Gipero nung eno eyero sena, “Na putoung ewiya apakana ning eno pugarinena. O tawing sero sero auna wazawa dema ning eno pugarinena. Nona apakana awiya nana gege yena. Arare na mani zo eno pugari sero giro kara pugarinena. 7Aeno ning na eno boma gaero na bowi yasa giro aune na nona apakana ning eno pugarinena.” 8Ayero senu Yesu mene ge abena eyero sena, “Ge gayao zo eyero mitiya, ‘Ning Tuwa nina Tuwa Bayau awiya bowi yase. Nung dekaongka awiya gege sou yarinesa.’” Ayero sena ara.

9Asenu Sanda mene nupema Yesu puro Yerusalem nape baungno Tuwa Bayaura ibu bainana ika tame atu pugaina. Pugairo nung eno eyero sena, “Ning Tuwa Bayaura mani me yai giro etu sasero wosi. Ning eza oko yarinesa. 10Noeno okowata, ge gayao zo eyero mitiya era, ‘Tuwa Bayau mene sai angelo dubu nuna mene ning diya yarineya. 11Ayero yaya te nina daba mene gayoiye sero, awong ning wawong mene soga nasani puro wosarineya.’” 12Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Ge gayao zo deka eyero mitiya era, ‘Ning Tuwa nina Tuwa Bayau awiya oko gaero gari yase.’” Ayero sena ara.

13Arare Sanda nung etegao apakana yenu aung yenu giro nung Yesu doro be zo ayao awiya diya yena arauwa.

Yesu nung Galilaya tawingna atu buro zayena.

Mt 4:12-17; Mk 1:14-15

14Yesu nung Owenona putoung nuna-una mitina, arare nung nupema tera kapetegairo Galilaya tawingna baungna. Baungnu bowi nuna mene tawing auna baungno teng yena. 15Nung atu emo bauno yere ibu nunae-una atu gipinasani naunu daigairo mene yazo nuna de ika gatinasani nauwa arauwa.

Nasarete napo susuwa mene Yesura ge awang sewa.

Mt 13:53-58; Mk 6:1-6

16Yesu mene Nasarete baungna. Gitau nung mani maingkore nung napo auna atu baina. Nung Sabat be sero yere ibura mokora toitinasani nauna, arare Sabat be zore toina. Toiro Tuwa Bayaura ge zazagari sero benaung nunae-una dopena. 17Ayenu awong porofete Yesayara buku zo nung eno pugaiwa nung puro apero ge gayao eyero mitiya awiya taungno keregairo zazagaina,

18Tuwara Oweno nana-una mitiya. Awiya na ago bogamasa eno bowi iwaing sanese sero nung na burora pugatinasani Oweno na eno pugaina. Na eyero tugata yanese iyengtinu bumuwang ara:
Niye bunao emo, na niye besana bunao doro babarineya.
Niye emo diti guma yao, na niye korayana nupema diti pagarineya.
Emo sou buro memekora nasani nauwa sou yao buro mene awong bunena auna bunao besana doro babaese, o
19Tuwa Bayau mene emo kora yariniya auna be pugainu mitoiya awiya kereganese sero na iyengtinu
bumuwang ara.
20Yesu mene buku tapu dero yere ibu diya yao emo eno pugairo ge sari sero ge saora masira atu aduna. Ayero yenu emo bauno ibu mokora mitiwa amimene apakana ayero teng diti ye nuna-una gairo mitiwa, 21nung zayero awong eno eyero sena, “Ge zazagena nigeya auna me yeme kasaniya.” Ayero sena ara.

22Arare awong yazo nuna puro de ika gatinasani kotumao daigairo kotumuwa. Noeno okowata, nuna-una bera atu ge iwaing kawaing kasa yena. Arata awong nung eno eyero sewa, “Nung Yosefera mani amimene ge ayero siniya.” 23Ayero sewa nung awong eno eyero sena, “Niye na eno eyero sarineita, nowa, ‘Dokta, ning nitope taung aingso nina kora ye giro me asanene. Tani ena Kapaneam atu yasa awiya nae nigiwangne. Arare ning yeme deka ayero napo susuwa nina-ina atu ye ganene.’ Niye na eno ayero sarineita, nowa.” 24Ayero sero aune eyero sena, “Na meba niye eno sinena. Porofete zo mene napo susuwa nuna-una atu ge sai oko nigarineya. 25Ewowo mani ninae mene porofete Eliyara ge oko nigao yewa. Ayewa giro Tuwa Bayau mene senu wa oko wosao wari gege posinaunu dawang etama aune ino 6 ayero aung yena. Be aune dora botiyo bainakama kasa yenu bauno gagamo ibono mamaga yetugao daigairo mene Isreli tawingna atu nasani nona minao kau nasani nauwa. 26Arata Tuwa Bayau nung Eliya senu Isrelira bauno gamo zo yu magayao auna-una oko baungna. Aung ara. Nung nung maze iyengtinu Saidon tawingna baungno napo Sarefat auna gege kasa yena ara. Awiya bauno gamo yu magayao zora-una atu kasa yero bauno awiya nona minaora sorepunasani mitauna. 27Nupema deka ayero porofete Elisa eno yewa ara. Nung nasani nauna be aune emo bozo tauyaore daigairo Isreli emora-una atu mitauwa. Arata nung nunae-una zo oko kora yenu iwaing yena. Aung ara. Siria tawingna emo zo yazo Neaman nung awiya gege kora yenu iwaing yena ara.” Yesu mene ayero sena ara. 28Ayero senu emo yere ibu mokora mitiwa awong amimene ge awiya nigiwa tini kapenu 29awong iropuro Yesu saniro puro napo bautara bamuwa ara. Napo nunae awiya diri zora ika tame atu mitauna, arare awong nung puro baung diri auna deung bera yero nung au kowara gari yewa ara. 30Arata nung nunae-una towang atu ang yero doro baungnu aung yena arauwa.

Yesu mene emo zora-una atu iwae zo tunena.

Mk 1:21-28

31Nung wosiro Galilaya tawingna napo zo yazo nuna Kapaneam auna baungna. Baungno atu mitasani aune Sabat iya be zo auna atu emo bauno eno ge tugata yena. 32Ayero yenu awong ge nuna nigiro wawong di gamuwa. Awiya noeno okowata, ge nuna awiya putoungne. 33Be aune emo zo yere ibu mokora atu mitina awiya iwae mene nuna-una mokora mitauna. Nung amimene be kerero eyero sena, 34“Ae, Yesu Nasarete napora emo, ning no yari sero nanae-una butunesi? Ning Tuwa Bayaura Mani iwaing pewayao.” Ayero sena ara. 35Arata Yesu mene nung gona nasani eyero sena, “Ning ge doro emora mokora atu kasa yero bung, babase.” Ayero senu iwae amimene emo awiya augainu emora towang atu zuwe tawingna gaina ara. Arata iwae mene emo awiya oko gera yao yero doro baungna ara. 36Ayero yenu emo apakana amimene wawong di gauno nuka nuyetope eyero wina-se yewa, “Emo ewiya nono yao i? Nung iwae eno ge putoungne sinoi iwae mene ge nuna diungno emo doro bautunowi.” Ayero sewa ara. 37Ayenu Yesura bowi amimene tawing auna napo sero baungna arauwa.

Yesu mene Petorora imeti kora yena.

Mt 8:14-15; Mk 1:29-31

38Yesu nung iropuro yere ibu awiya doro Simonna gare witina. Simonna imeti yaya taung kokoni baina awiya puro mitina, aeno awong Yesu yausero nung kora yaise sewa ara. 39Asewa giro nung baungno nuna-una nugu dopero yaya awiya gona yenu yaya aung yena ara. Aung yenu bauno amimene mena iropuro awong kora yena arauwa.

Yesu mene emo bauno daigairo kora yena.

Mt 8:16-17; Mk 1:32-34

40Ture itinenu Sabat iya be awiya aung yenu emo bauno mene didikaing nunae yaya ewego-papego puro mitiwa awiya puro bung nuna-una yewa ara. Ayero yewa nung emo bauno awiya wawong pu ziye gairo awong apakana kora yenu iwaing yewa ara. 41Ayero nenu iwae ena mene emo bauno daigairo awiya doro bautunasani eyero sewa, “Ning Tuwa Bayaura Mani.” Arata nung awong gona yero ge sao awang sena. Awiya noeno okowata, awong nung Yuda emora Sorao Emo yazo Kristo yero nauna awiya gigiwa.

Yesu mene buro yero napo enana baungna.

Mk 1:35-39

42Gora-gara nung napo awiya doro agewa zo emo aung auna baungna. Ayenu emo bauno mene nung tamari sero nuna-una baungno nung awong doro babao eno awang sewa. 43Arata nung awong eno eyero sena, “Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna Bowi Iwaing awiya na napo enana atu dema nasani sarinena. Tuwa Bayau mene na buro awiya yanese sero iyengtinu bumuwang ara.” 44Ayero sero nung Yuda emora yere ibu sero auna atu nasani ge tugata yao buro yero nasani nauna arauwa.

Copyright information for `ZIA