Luke 5

Yesu mene senu Petoro wo daigairo pungna.

Mt 4:18-22; Mk 1:16-20

1Be zo Yesu mene ou nazi yazo Genesaret
5:1Ou nazi zo mitiya auna yazo etama. Zo awiya Galilaya, zo awiya Genesaret, zo awiya Taibirias. Yohane 6:1 awiya zazagairo gi.
auna bage atu dopero mitinu emo bauno daigairo mene Tuwa Bayaura ge nigari sero nuna-una buro kasa yero wina-mise yewa ara.
2Anewa nung wang etobe ou nazira bage mitiwato gigina ara. Arata emo wo pumao emo awong wang etobe awiya doro moga sayao buro nasani mitiwa. 3Anewa nung wang zora witina, awiya Simonna wangna atu witina ara. Ayero atu nung Simon senu wang isenu bago doro maingkoka baungno dopenu nung wang tame adungno emo bauno eno ge tugata yena ara.

4Nung ge sero aung yero aune Simon eno eyero sena, “Name ou kurura babanane aune niye moga augairo wo pumae.” 5Ayero senu Simon mene ge abena eyero sena, “Gipao emo, nae ping ewiya wo buro baina teba nenane iya gaiya, arata wo zo oko pumao yetenane. Arata nine sinesa giro sana moga augaya wosariniya.” 6Ayero senu awong ayero yewa aune wo daigairo dero tatakasewa moga zanari nete sekawa yena ara. 7Ayero yenu giro awong otao mani nunae wang zora mitiwa amimene buro awong soremaese sero asawa yewa. Ayero yewa awong buro wo puro pu wang etora gaiwa bebunu wang eto deka ayero nosari sero yewato ara. 8Ayero yenu Simon Petoro nung tani awiya giro Yesura-una tera nugu daung atu boma gaero eyero sena, “O Tuwa, na emo meko, arare ning na doro baung.” 9Ayero sena. Noeno okowata, nung aune emo ena nung aune dema mitiwa amimene wo benaung ewego-papego pumuwa awiya giro awang yewa ara. 10Zebedira mani emodi etobe Yakoboto Yohane awongto Petoro aune dema wo buro nasani yero nauwato amimene dema giro awang yewato ara. Ayero yewa Yesu mene Petoro eno eyero sena, “Ning awang oko yase. Ning yeme zayero emo bauno pumaora buro nasani narinesa.” 11Ayero senu awong wang etobe isewa witiwato nona apakana awiya doro nung ago yero bamuwa arauwa.

Yesu mene emo zo bozo tauyaore kora yena.

Mt 8:1-4; Mk 1:40-45

12Napo nugu atu emo zo mitauna. Nung bozo tauyao witao mene taung aingso nuna meko yao. Arare Yesu napo auna kasa yero nenu emo amimene Yesu giro nuna-una baungno boma gaero koing gairo eyero sena, “Tuwa, ning putoung nina mitiya, arare ning na kora yari yero giro kora yasa iwaing yarinena.” 13Ayero senu Yesu mene wawong pugairo nung ding yero eyero sena, “Yore, na ayero yari kotupunena. Arare bozo nina aung yai ning iwaing pewa yase.” Ayero sinenu bozo tauyao nuna mena aung yewa. 14Ayero yenu Yesu mene ge tau-tataware yao nung eno eyero sena, “Tani ning eno yetena auna bowi awiya emo zo eno oko sase. Ning baung, taung aingso nina pirisa eno gipasa gae. Ayero nasani nona Mose mene Tuwa Bayau eno pugaese sena awiya pugasa yaya nina aung yetiya auna susuwa giro baingtarineya.” Ayero sena arauwa.

15Ayero senata tani ena yero nasani nauna auna bowi awiya soma sero baungna. Arare emo bauno daigairo mene nuna-una atu ge nigari serota yaya nunae kora yai iwaing yaise sero nuna-una butunauwa. 16Ayero nauwa nung be ozaung baung soma emo aung auna yero isa sero nauna arauwa.

Yesu mene emo zo te wawong meko yao awiya kora yena.

Mt 9:1-8; Mk 2:1-12

17Be zore nung emo bauno ge tugata nasani mitinu aune Farisayo aune sao tauyao ge gipao emo ena awong dema ayero adungno mitiwa ara. Awong awiya Yerusalem napota Galilaya tawingna napo sero sero auna ta Yudaya tawingna napo sero sero auna atu buro mitiwa. Tuwara putoung yaya emo kora yaora awiya Yesura-una mitina. 18Arare emo ena awong emo zo gogara atu pugairo diungno puro bamuwa ara. Emo auna wetu awiya auno turero mapeta ine yao. Awong nung diungno puro garo mokora baungno Yesura-una nugu pugari yewa. 19Arata emo bauno daigairo mene garo gazewa. Ayewa awong emo yayare awiya puro baung garo mokora yaora nagibo kau yewa. Ayero giro nung puro garo ika tame witiro garo eno be yero baero emo gogare dema puro pugaiwa wosina ara. Awiya emo bauno Yesu aune dema mitiwa auna towang wosiro Yesura benaungna kasa yena ara. 20Ayenu Yesu mene tumo diyao nunae giro emo aeno eyero sena, “Otao, na pasena nina disetena aung yetiya.” 21Ayero senu sao tauyao ge gipao emo aune Farisayo awong nuka nuyetope ge witao sinasani wina-se yewa, “Emo emi Tuwa Bayau mene yaine yero niya. Emo zo mene pasena disao ine teng oko. Awiya Tuwa Bayaura buro gege.” 22Yesu nung kotumao nunae awiya mena yetine yero giro ge nunae abena eyero sena, “Niye noeno ayero kotupunei? 23Name emo yayare aeno, ‘Iropu, ang yase,’ tebeba ayero sanane nung oko ang yao yariniya, awiya name meng garinenane. Noeno okowata, emo bauno mene ge naname gaya ge iwao yariniya. Arata name, ‘Na pasena nina disinena,’ tebeba ayero sarinenane, awiya name meng oko garinenane. Noeno okowata, emo bauno mene ge naname auna me awiya gao ine teng oko. 24Arare na pasena disaora putoung puro tawingna etu nona, awiya gaese sero na ge ewiya dema nung eno sarinena, ‘Na ning eno eyero sinena: Ning iropu, awao masi gogare nina puro nina-ina gare babase.’” 25Ayero sinenu nung emo bauno mitiwa auna ditira iropuro awao masi gogare nuna puro Tuwa Bayaura yazo de ika gatinasani baung garo nuna-una yena ara. 26Ayero yenu emo apakana amimene giro wawong di gamuwa ara. Ayero yero awong awang yero Tuwa Bayaura yazo de ika gatinasani ge eyero wina-se yewa, “Name tani yeme gosinenane awiya benaung zo seka ara.” Ayero sewa ara.

Yesu mene Lewi yau sena.

Mt 9:9-13; Mk 2:13-17

27Ago Yesu mene doro ang yero bautunete diti yero takis pumao emo zo, nung takis pumaora gare atu adungno mitina, awiya gigina. Emo yazo nuna Lewi. Arare Yesu mene nung eno eyero sena, “Ning bung, na ago yase.” 28Ayero senu nung iropuro nona apakana atu mitina awiya doro Yesu ago yero baungna arauwa.

29Lewi mene Yesu nung aune dema nona minaise sero gare atu nona minao kora yena. Ayero yenu takis pumao emo daigairo aune emo ena dema nung aune dema adungno nona mininasani mitiwa. 30Atu mitiwa Farisayo ena aune dubu nunae-una sao tauyao ge gipao emo ena amimene Yesura buro-mani eno ge witao sinasani eyero sewa, “Ae, niye nono yero takis pumao emo aune pasena emo awong aune dema tairo nonane oure mininei?” 31Ayero sewa Yesu mene ge nunae abena kapete gairo eyero sena, “Emo yaya aung mene doktara-una oko bautunowa. Arata emo yayare mene gege doktara-una bautunowa. 32Na emo nao nuna pewayao asinoiya awiya yausero pana dubo darawa yaese oko bumuwang. Aung ara. Na pasena emo awiya yausero pana dubo darawa yaese bumuwang ara.” Ayero sena arauwa.

Nona seminaora tani.

Mt 9:14-17; Mk 2:18-22

33Arare awong Yesu eno eyero sewa, “Yohanena buro-mani mene be ozaung nona minao seminiro isa sinasani nowa. Nupema Farisayora buro-mani mene deka ayero yero nowa ara. Arata buro-mani nina mene zo nona oko seminao minao gege mininowa.” 34Ayero sewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Emo bauno ataora sao zuwao nasani mitaya emo bauno atariniya amimene awong aune dema nariniya be aune nona seminaese saya nigarineita? Aung ara. 35Arata ago emo awiya iwo mene puro babaya aung yariniya be aune awong nona seminarineya. Deka ayero na eno yaya aune buro-mani nana mene nona seminarineya.”

Ge sekare mature pu dekaongna gowi sero sena.

36Yesu nung ge eniya zo dema awong eno sinasani eyero sena, “Emo mene taung wori sekara agewa maingkoka zo kapero taung wori matura toto awiya gayao ine awiya teng oko arauwa. Emo zo mene ayero yariniya, awiya taung wori seka awiya yai meko yariniya. Ayero yai mo be maingkoka taung wori sekara awiya taung wori mature teng dekaongka oko yarineyato. 37Nupema zo sana nigipu. Ou wain sekawa awiya emo mene wo memena aingso matu auna sukumao ine teng oko ara. Emo zo mene ayero yai, ou wain sekawa mene titisero memena aingso misai zanai ou wain yasa tawingna gariniya ara. Ayero yai meme aingso watimai zanero meko yariniya ara. 38Emo nung ou wain sekawa awiya meme aingso sekawara gege sukumaise. 39Emo nung ou wain matu minina amimene ou wain sekawa awiya oko aratapunoiya. Nung eyero sinoiya, ‘Matu mene zo nona nana iwaing.’” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA