Luke 6

Sabat iyare buro yao eno awang sao mitiya auna ge.

Mt 12:1-8; Mk 2:23-28

1Sabat iya be zore Yesu mene wuit buro zora towang atu ang yena ara. Ayero nenu buro-mani nuna mene wuit me ena gosero pumuwa. Puro wawong nunae mene binero kowero miniwa. 2Ayero newa Farisayo ena mene giro eyero sewa, “Sabat iyare buro ayero yao awiya awang sao mitiya, awiya noeno nei?” 3Ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Tani Dawidi mene yena auna ungwe awiya niye oko nigao mene saine neya, awiya! Na eyao eno sinena. Be zore nung aune dubu nuna awong meri magayewa ara. 4Ayero yewa Dawidi mene Tuwa Bayaura ibu toiro ame Tuwa Bayaura benaungna pugatinasani nauwa awiya puro minina ara. Ame awiya awong emo wosao mene minaese sao oko mitiya. Pirisa gege mene minaese sao ara. Arata Dawidi mene miniro dubu nuna dema pugainu miniwa Tuwa Bayau mene giginu meko oko yena. Niye ungwe awiya oko gao ing?” 5Ayero sero susuuno awong eno eyero sena, “Na Emora Mani mene Sabat iya be auna Tuwa yero nona.” Ayero sena arauwa.

Sabat iya zore Yesu mene emo zo wawong amao awiya kora yena.

Mt 12:9-14; Mk 3:1-6

6Sabat iya zore nung yere ibu zora toiro emo bauno ge tugata yena. Emo zo wawong me nuna amao amimene dema atu mitina. 7Arare sao tauyao ge gipao emo aune Farisayo dubu awong Yesu gera pugaora nagibo tamari sero nung etutinewa ara. “Nung emo yayare awiya Sabat iya be eune kora yari nita aung ing,” asero etuti nasani mitiwa ara. 8Arata nung nutope kotumao nunae mena gigina ara. Arare nung emo wawong nuna amao aeno eyero sena, “Ning bung, towang etu dopase.” Ayero senu nung iropuro dopena ara. 9Ayero yenu Yesu mene awong eno eyero sena, “Na niye atata nena. Name tani iwaing Sabat iyare yanane teng yarinita tani meko yanane teng yariniye? Nupema name emo soremanane iwaing yaya teng yarinita emo sisiganane meko yaya teng yariniye?” 10Ayero sero nung diti dati yero emo apakana mitiwa awiya giro aune emo aeno eyero sena, “Wawong nina iteti!” Ayero senu emo awiya wawong itetinu wawong nuna nupema iwaing yena ara. 11Ayenu awong tini kapao bainakama puro nuka nuyetope eyero sewa, “Name tani no nung eno yarinenine?” Ayero sewa arauwa.

Yesu mene aposolo 12 yangtagairo puna.

Mt 10:1-4; Mk 3:13-19

12Be aune Yesu mene isa sari diri witiro baungna. Baungno ping awiya nung Tuwa Bayau eno isa gege sinasani mitinu iya gaina ara. 13Iya gainu nung wosiro buro emo nung ago newa awong awiya yau senu bumuwa nung nunae-una atu emo 12 awiya yangtagairo puro yazo awena aposolo asena ara. 14Zo Simon, arata Yesu mene yazo Petoro nung eno sena; zo Anderea awiya nung Simonna meta; Yakoboto Yohane; aune Filipto Batolomiu; 15Matiu aune Tomas; zo Yakobo awiya nung Alifayora mani; Simon awiya yazo nuna Gewera
6:15Simon yazo nuna Gewera. Gewera auna susuwa eyao era: Simon nung dubu zo auna memba yero nasani nauna. Dubu amimene pu dekaongna gairo Roma emo tunero tawing susuwa nunae sorari sero nauwa.
asinasani nauwa;
16zo Yuda awiya Yakobora mani; ora Yudas Iskeriot, nung amimene ago Yesu keregairo iwora waweng pugaina.

Yesu mene emo bauno dubu bainane auna atu buro yena.

Mt 4:23-25

17Arare Yesu awong aune dema diri atu wosiro baungno tawing garawi zora kasa yero emo bauno nung ago nauwa auna ena mene emo dubu baina aune dema dopero mitiwa tamuwa. Awiya emo bauno witao nibamu Yudaya tawingna arita Yerusalem napora aune wito bera napo eto Tayato Saidon auna atu buro augairo mitiwa tamuwa. 18Awong ge nuna nigari sero, o nung yaya nunae korayaise sero buro mitiwa. Ena iwae mene mokora toinu nauwa amaze Yesu mene kora yena ara. 19Ayenu emo bauno apakana wawong mene nung inari yewa. Awiya noeno okowata, putoung nuna mene emora-una seuno awong apakana kora yena arauwa.

Yawa yawa yaore dubo minaore auna ge.

Mt 5:1-12

20Yesu mene emo bauno nung ago nauwa awong awiya anuwing nasani eyero sena,

“Niye emo bauno bogamasa, niye amimene yawa yawa yepu.
Niye Tuwa Bayaura napo auna gegeregao.
21Niye dora botiyo ninae una kasa yero noi nowa, niye amimene yawa yawa yepu. Ago zamena simena ninae una atu kasa yariniya ara.
Niye emo bauno yeme zi sinasani miteya, niye amimene yawa yawa yepu. Ago niye gero iyarineya.
22Ago emo bauno ena mene niye gaya na Emora Mani auna dubu yaya awong tini kapao puro niye tunarineya, arita niye eno ge meko sarineya, ayero yazo ninae yaya meko yariniya, auna niye yawa yawa yarineya. 23Niye eno ayero yaya giro niye yawa yawa nasani wuyari-gamari yaya moko ninae iwaing yaise. Noeno okowata, zuma ninae uritira atu pumarineya awiya bainakama. Emo meko niye eno yarineya auna ewowo awiya gitau deka ayero porofete emo ena eno nasani nauwa. Arare niye porofete emora te weso papatinasani narineya.

24Ora niye wau emo, niye amimene gosinasani aune neupu! Niye moko ninae iwaing yaora nona awiya yemaoko pupugaiwa.
25Niye emo bauno zamena simenane nowa, niye amimene gosinasani aune neupu! Ago dora botiyo ninae una atu kasa yariniya.
Niye emo gero itinowa, niye amimene gosinasani aune neupu! Ago niye dubo mininasani zi saya ziziung wosariniya.
26Ago emo bauno apakana amimene yazo ninae puro witarineya, awiya niye gosinasani aune neupu! Gitau ewowo nunae mene porofete ge iwao eno deka ayero sinasani nauwa ara. Arare niye eno ayero saya niye porofete ge iwao auna te weso papatinasani narineya arauwa.

Iwo eno dubora mono pumao auna ge.

Mt 5:38-48

27Niye ge nana nigitinowa, na niye eno eyero sana nigipu. Niye iwo ninae eno dubora mono pungpu. Niye tani iwaing emo tini kapao niye eno puro nowa aeno yepu. 28Emo waru ge niye eno sarineya, awiya abena gao ge iwaing awong eno sepu. Arita emo niye eno meko yarineya, awiya abena awong soreuno isa sepu. 29Ora emo zo mene ning sowena enabara dai giro ning meta yero enaba gipe dae. Emo zo mene mo taung wori nina pumai giro taung wori mokora dema pugai pumae. 30Emo zo mene nona nina zo eno isa sai giro pugai pumae. Nupema emo zo mene nona nina pumai giro abena pugaora ge oko sase. 31Niye tani emo mene niye eno yaese aratapunowa teng deka ayero awong eno yepu. 32Zo awiya niye emo dubora mono niye eno pupunowa awong aeno abena dubora mono pumaya niye bowi yaneya? Pasena emo awong deka ayero nasani emo awong eno dubora mono pupunowa aeno abena dubora mono pupunowa ara. 33Ora emo tani iwaing niye eno yero nowa aeno abena tani iwaing yaya niye bowi yaneya? Pasena emo awong tani deka ayero yero nowa ara. 34Niye emo ena eno nona ena pugairo nupema abena niye eno pugaese kotumaya niye bowi yaneya? Pasena emo awong deka ayero nasani pasena emo ena eno nona pugairo nupema nona awiya nupema kapete gairo pumari sinowa ara. 35Arata niye mene zo iwo ninae aeno dubora mono pungpu. Niye tani iwaing awong eno yepu. Niye nona ena awong eno pugairo abena nona zo pumari sero oko kotumae. Niye ayero nasani nete ago zuma bainakama pumarineya ara. Ayero ago niye Tuwa Bayau ika nibamu mitoiya auna mani me yarineya ara. Emo ena nung eno dange oko sao yero nowa, arita ena mene meko nasani nowa. Awiya saineba, nung awong eno bayao noiya. 36Niye yo-amao Mama ninae mene yero noiya ayero yepu.

Name zaz emo mene yaine oko yanene.

Mt 7:1-5

37Niye zaz mene yaine yero emo ena oko gera pugae. Ayero oko yao yarineya, awiya Tuwa Bayau mene niye oko gera pugariniya. Niye zaz mene yaine yero mou yao emo ena eno oko pugae. Ayero oko yao yarineya, awiya Tuwa Bayau mene mou yao niye eno oko pugariniya. Niye emo enana pasena ganena duwaya Tuwa Bayau deka ayero pasena ninae duwariniya. 38Niye nona emo ena eno pugaya giro Tuwa Bayau mene nona niye eno pugariniya. Nung nona niye eno sukumai be kiziba yero yasagai pumarineya. Niye nona emo ena eno pugarineya teng Tuwa Bayau mene niye eno pugariniya.” Ayero sena arauwa.

39Yesu mene ge pungyao zo awong eno sinasani eyero sena, “Emo zo diti guma yao amimene emo zo diti guma yao aeno nagibo gipai teng yarinita? Aung ara. Awongto etobe deka ayero kowara zuwarineyato ara. 40Mani zo nigao gare atu nariniya amimene gipao maung nuna daigao ine oko mitiya. Nung nigao gitau puro aune gipao maung nuna ine yariniya. Arare gipao mani nina mene ning oko daigao yai giro nung gera oko pugase. 41Ning nono yero otao nina-una ditira uzozoru mitiya awiya gosinasani nina-una diti mokora i zizaing mitiya awiya oko giro baingtao nesi? 42I zizaing nina-una diti mokora mitiya awiya ning oko gao nasani otao nina eno eyero sasa teng yarinita? ‘Otao, nina-una ditira uzozoru mitiya awiya pumane.’ Ge iwao emo, ning nitope nina diti mokora i zizaing mitiya awiya gitau puro aune giro baingtiti nasani otao nina-una ditira uzozoru mitiya awiya pumasa teng yariniya.

I meko awiya me meko itinoiya.

Mt 7:17-20; 12:33-35

43I iwaing mene me meko oko iyariniya. Deka ayero i meko mene me iwaing oko iyariniya. 44Emo awong gitau i me giro aune i mekota iwaing ing, awiya gosinowa ara. Name yuwang me awiya angsi tapo giginone auna atu oko iro mitai sukarinenane. Nupema guwawa me awiya nibara atu oko iro mitai uwarinenane. 45Emo iwaing awiya kotumao iwaing nuna-una mokora mitoiya, arare nung tani iwaing yero noiya. Emo meko awiya nung kotumao memeko-mameko nuna-una mokora mitoiya, arare nung tani memeko-mameko yero noiya. Dubo mene denenu mitoiya auna teng be mene keregairo sinoiya arauwa.

Garo yaora tani etobe.

Mt 7:24-27

46Niye nono yero begiti mene gege na eno, ‘Tuwa nana, Tuwa nana,’ asinasani ge sinona awiya oko dimao yero nowi? 47Zo nung nana-una atu buro ge nana nigiro dimariniya, susuwa nuna awiya emo zora pugairo sana nigipu. 48Emo awiya nung emo zo garo yena ayao ine ara. Nung gitau kote me wauno ziwong pugairo susuwa gaenu tauyenu aune garo pugainu dopena ara. Ago wabamu baina denu garo awiya oko gisao tauyena. Noeno okowata, emo awiya garo tauyao yena. 49Arata emo ge nana nigiro oko dimao yero noiya awiya nung emo zo garo tawingna tame pugairo yena ayao ine ara. Nung gitau kote me oko wamao. Nung garo auna ziwong tame paka yero yena. Arare ago wabamu baina dero garo awiya denu mena uno zuwero kasero aung yena ara.” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA