Luke 7

Yesu mene gorobo emora gitau yao zo auna soumani kora yena.

Mt 8:5-13

1Yesu mene ge awiya emo bauno eno senu aung yenu nupema baung Kapaneam nape yena. 2Gorobo emo 100 auna gitau yao zo awiya atu mitina. Soumani nuna zo awiya giro ara tapunauna amimene be aune yaya puro maga yari sero nasani mitina. 3Emo gitau yao amimene Yesu mitina auna ge nigiro giro Yuda emora diya ena iyengtinu baungno Yesura-una atu nung yausero eyero sewa, “Gorobo emora gitau yao zo mene ning baungno soumani nuna kora yasese siniya.” 4Ayero sero awong nupema Yesu eno ge tau-tataware yao sinasani eyero sewa, “Gitau yao awiya nung gorobo emo enana gitau yao ine okowa. Nung gitau yao emo iwaing. Arare ning soumani nuna kora yasa teng yariniya. 5Nung name Yuda eno nao iwaing yero noiya. Nung nutope gitau yere ibu naname zo yena.” 6Ayero sewa giro Yesu mene awong aune dema baungna. Baungno kasa garo nugu yenu aune gorobo emora gitau yao amimene otao mani ena eno ge senu puro baungno eyero sewa, “Tuwa, saineba, ning buro baina oko yase. Na emo iwaing oko, arare ning garo moko nana-una towasa teng oko yariniya. 7Nupema na emo iwaing oko amimene nina-ina nugu bana teng oko yariniya. Arare ning atu mitasani ge gege sasa soumani nana iwaing yariniya, awiya gosinena. 8Noeno okowata, na emo gitau yaora ame-ame nona. Nupema gorobo emo dubu ena mene nana-una ame-ame nowa. Arare nane nunae-una zo babaise sana babariniya. Ora zo bumaise sana bumariniya. Nupema na soumani nana buro yaise sana yariniya. Arare putoung nina-ina susuwa gigena kasaniya. Arare ge gege sasa soumani nana iwaing yariniya.” Ayero sena ara. 9Ayero senu Yesu mene ge awiya nigiro wawong di gauno ziruru yero emo bauno dubu baina nuna ame newa aeno eyero sena, “Na niye eno sana nigipu. Na Isreli emo ninae-ina atu emo tumo diyao eyao ine zo oko tamuwang.” Ayero sena ara.

10Arare emo gitau yao nunae una ge puro bumuwa awong amimene nupema baung gare yero soumani awiya iwaing yero mitinu gigiwa arauwa.

Yesu mene mani seka zo magayaora atu uwena.

11Yesu buro-mani nuna aune baungno napo zo yazo nuna Nen auna yari sero bautunewa emo bauno dubu baina amimene nuye ago yero dema bamuwa ara. 12Baungno napo auna atu kasa yero napora goma auna towao bera atu towari sero newa aune napo auna emo bauno ena mene mani magayao zo puro biritira babari sero puro bumuwa. Mani magayao auna ai awiya nung yu magayao aune nung mani dekaongka gege ara. Arare napo auna emo bauno witao mene iropuro bauno aune dema butunewa. 13Tuwa nung bauno awiya giro nung eno yo-aungno giro nung eno eyero sena, “Ning zi oko sase.” 14Ayero sero nung nugu baungno wawong goga tame pugainu emo mani gogare diungno newa amimene dopewa ara. Ayero yewa Yesu mene eyero sena, “Bouwa, ning iropasese sinena.” 15Ayero senu mani magayao awiya iropuro adungno ge sena. Ayero yenu Yesu mene puro ai nuna eno pugaina ara. 16Ayero yenu emo bauno witao amimene awang nasani Tuwa Bayaura yazo de ika yewa. Ayero nasani eyero sewa, “Naname-una towang etu porofete zo kasa yetiya.” 17Ayero sewa Yesu buro nauna auna bowi amimene Yudaya tawingnata tawing enana-una baungno teng yena arauwa.

Yohane mene buro-mani etobe senu Yesura-una bamuwato.

Mt 11:2-19

18Yohanena buro-mani mene Yesu buro nauna auna bowi nung eno sewa. 19Arare Yohane mene buro-mani nuna etobe yausenu bumuwato awongto ge zo puro Tuwara-una babaetose sena. Baungno eyero saetose sena, “Ayero Kristo baise sao awiya ning arita, orata zo ago bai gari diya yarinenine?” 20Ayero senu emo etobe awiya baungno Yesura-una kasa yero eyero sewato, “Yohane ge ou zayero suwao emo amimene nato sesi nina-ina butunenato. Nato ning eyero atata yanetose sesiya, ‘Ayero Kristo baise sao awiya ning arita, orata zo ago bai gari diya yarinenine?’” Ayero sewato ara. 21Arare be aune Yesu mene emo bauno daigairo auna yaya-biyaya noyao awiya kora yena. Anasani iwae sorowe mokora mitao awiya tunena, aune diti guma yao awiya kora yenu diti pagaiwa ara. 22Arare Yesu mene ge awongto eno abena eyero sena, “Nito yesese yero baungno nona yeme gosineyato, o ge nigitineyato awiya Yohane eno seputo nigae. Diti guma yao awiya diti pagatineya; te meko yao awiya nupema ang neya; emo bozo tauyaore awiya taung iwaing neya; dawong itigao awiya ge nigitineya; mamagayao awiya seka yero iropupuneya; ora bogamasa awiya Bowi Iwaing nigitineya. 23Zo nung na eno gai mou oko yao yariniya amimene yawa yawa yariniya.” Ayero sena arauwa.

24Emo etobe Yohanena ge puro bumuwato awongto amimene nupema tera yesese yero bamuwato aune Yesu mene emo bauno dubu baina aeno Yohanena ge ungwe yena. Ayero nasani eyero sena, “Niye Yohane gari sero tawing emo aung auna bamuwa, awiya niye emo nono yao gari bamuwi? Niye emo turao zo bisi mene teboza pisinoi buro baungno yero nasani noiya ayao ine awiya gari bamuwita? Aung ara. 25Niye emo nono yao gari bamuwi? Niye emo zo taung wori iwaingne nasani nauna awiya gari bamuwita? Aung ara. Emo nona sekare yero nowa, o taungna nona ipu ewa-gaewa yao pupunowa, emo ayao awiya awong emo tuwara gare mitima nowa ara. 26Arata niye emo nono yao gari bamuwi? Niye porofete zo gari bamuwita? Yore. Niye porofete zo gari bamuwa. Arare na niye eno ge me sane. Nung awiya porofete ara. Nune porofete nasani nauwa awiya daigatiniya. 27Arare emo aeno ge gayao zo eyero mitiya,

Ewiya gipu. Na bowi sao emo nana iyengtarinena.
Nung gitau yero nagibo nina kora yariniya.
28Na niye eno sane. Yohane mene tawingna emo apakana daigatiniya. Arata Tuwa Bayaura napora gerao zo wosao nibamu amimene Yohane daigatiniya ara.” Ayero sena ara. 29Emo bauno apakana aune takis pumao emo awong ge awiya nigiro eyero sewa, “Yore, Tuwa Bayaura tani awiya me ara.” Ayero sewa noeno okowata, gitau Yohane mene awong ge ou suwena. 30Arata Farisayo aune sao tauyao ge gipao emo awong awiya Yohane mene oko ge ou suwao, arare awong Tuwa Bayau mene nagibo naese sena awiya awang sero yangduwa. 31Arare Yesu mene eyero sena, “Arare na emo bauno yeme tawingna etu neya awiya nona nouna pugairo sana teng yariniye? Niye emo nono yao ing? 32Niye tani mani mamanikakara ine yero nowa. Mani mamanikaka napo kakame atu adungno mitasani otao mani ena yausero eyero sinowa, ‘Nae ge tuwari aeno niye yuno gogoing detenane, arata niye na oko wuyao yeteya. Nupema nae yo-amaora zi be yetenane, arata niye zi be oko yao yeteya. Arare nae nono yanane gaya iwaing yariniye?’ Ayero sinowa ara. 33Ayero Yohane ge ou zayero suwao emo amimene buro nuna zayero nona minao ena semininasani ou wain dema semini nasani noi giro nung eno eyero sinowa, ‘Iwae nuna-una mokora mitoiya.’ 34Nupema na Emora Mani mene kasa yero nona mininasani ou mininasani ayero nona giro na eno eyero sinowa, ‘Gipu. Nung wiso minao nao emo. Nung ou wain yanakana mininiya. Nung takis pumao emo aune Yudara sao tauyao ge dao emo auna otao.’ Niye na eno ayero sinowa. 35Arata nato buro yero nonato awiya Tuwa Bayaura kotumaora yero nonato auna susuwa awiya buro nanato una me mene keregatinoi emo bauno gosinowa me yero noiya.” Ayero sena arauwa.

Pasena bauno zo mene Yesura te saena.

36Farisayo zo mene Yesu nona minaise sero garo nuna-una yunu baungno witiro nona minaora masira atu adungno nona minari mitina ara. 37Ayero mitinu pasena bauno zo napo auna atu mitauna amimene ge bowi Yesu Farisayora-una gare atu nona mininasani mitina awiya nigina. Ayero sewa nigiro giro nung garewa daba mene yao auna ou sere bainane awiya puro buna ara. 38Ayero yero baungno Yesura-una tera nugu atu dopero zi sinasani mitinu ziziung mene Yesura te gugusa yena. Ayero yenu nung giti ai nuna mene dupenu soyenu te nuna toko yena ara. Ayero yero ou sere bainane amimene Yesura te suwena ara. 39Arare Farisayo emo Yesu yunu buro garo nuna-una yena auna yazo Simon, amimene tani awiya giro eyero kotuna, “Emo ewiya nung porofete me yero nati siya, awiya nung bauno emimene nung ding niya auna susuwa gatiya. Nung awiya pasena bauno awiya gatiya.” 40Emo ayero kotupunenu giro Yesu mene nung eno eyero sena, “Simon, na ge zo ning eno sari kotupunena.” Ayero senu Simon mene eyero sena, “Gipao emo, ning ge nina se nigane.” 41Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Mani etobe awongto abena emo zora-una yewato ara. Zo mene 100 kina abena yena, arata zo mene zo 10 kina gege abena yena. 42Awongto abena awiya nupema abena pugao ine awiya teng oko yao yena. Arare emo awiya abena awenato etobe deka awiya yangduna. Arare nunato-una awe mene emo aeno moko nuna iwaing yariniye?” 43Ayero senu Simon mene ge nuna auna abena eyero sena, “Emo awiya abena nuna baina yangduna nung amimene yariniya.” Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Ning iwaing kotumesa.” 44Ayero sero nung diti ye bauno auna-una yero Simon eno eyero sena, “Ning bauno ewiya gi. Na garo moko nina-ina bumena ning te sayaora tani naname awiya doro te sayaora ou na eno oko pugao yetesa. Arata bauno emimene zo te nana ziziung nuna amimene saetiya ara. Ayero giti ai nuna mene dupeti soyetiya ara. 45Na nina-ina bumena ning na wawong oko inao yetesa ara. Arata bauno emimene zo be na toiro bena atu zayero te nana yumao gege yupunasani mitiya era. 46Ning giti ai nana uweri mene oko suwao yetesa ara. Arata bauno emimene zo te nana uweri sereyaore mene suwetiya. 47Arare na ning eno sane. Pasena nuna witao bainakama disetena aung yetiya, ka eno nung na eno yo-amao bainakama taungno na kora yetiya. Arata zo nung pasena nuna maingkokaka gege disana nung abena na eno yo-amao maingkokaka gege tamariniya.” 48Yesu mene ayero sero aune bauno eno eyero sena, “Na pasena nina disetena ara.” 49Ayero senu giro emo nung aune dema nona mininasani mitiwa amimene nuka nuyetope wina-se nasani eyero sewa, “Emo ewiya nung nono yao mene pasena disiniye?” 50Ayero sewa, arata Yesu mene bauno aeno eyero sena, “Tumo diyao nina auna teng iwaing yetesa. Arare dubo iwaingne baung.” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA