Luke 8

Bauno ena Yesu ago nasani nauwa.

1Ago Yesu mene napo babuzere mamanikakare zipunasani Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna ge tugata nasani nauna ara. Atu buro-mani 12 nung aune dema nasani nauwa. 2Bauno ena gitau Yesu iwae nunae-una atu tunena arita yaya meko nunae-una atu kora yena awong amimene nung aune dema nasani nauwa ara. Nunae-una zo awiya Maria. Awong nung Maria Madala napora asinauwa. Gitau Yesu mene iwae 7 nuna-una atu tunena. 3Ora bauno Yoana awiya nung Kusara bauno. Yu nuna mene Herodera garo diya nasani nauna. Ora bauno zo yazo nuna Susana, aune bauno ena dema, awong apakana amimene Yesu aune dema nasani nung aune buro-mani nuna aune awiya wau nunae mene sorepunasani nauwa arauwa.

Emo zo mene nona we bure atu sesena auna ge eniya.

Mt 13:1-9; Mk 4:1-9

4Emo bauno dubu baina awong Yesura-una buro augatinewa dubu bainane mene nupema susuuno napo sero sero auna atu bumuwa giro nung ge eniya zo awong eno sinasani eyero sena, 5“Emo zo mene nona we bure atu sesari sero baungna. Baungno nona we sesinenu we ena nagibe atu wosiwa ara. Nagibe atu wosiwa emo bauno te mene patiwa, nupema ena awiya ni mamani mene taungno miniro aung yewa ara. 6Ora we ena mene zo agewa daba mitina auna tame atu wosiwa. Wosiro pusasa yewa, arata tawing awiya ou aung, arare nona awiya irara yero magayena ara. 7Ora we ena mene zo i-we meko mitiwa auna atu wosiwa ara. We awiya i-were dema apakana teng-temo pusasa yero iropuro i-we mene nona awiya anenu me oko iyao yena ara. 8Orata we ena mene zo tawing me gawire auna atu wosiro pusasa yero zaungno me witao iwa arauwa.” Yesu mene ayero sero aung yero aune eyero sena, “Arare zo nung dawongne mene ge ewiya nigaese.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene ge eniya sinauna auna susuwa.

Mt 13:10-17; Mk 4:10-12

9Buro-mani nuna awong nung ge eniya auna susuwa keregaise sewa giro 10nung eyero sena, “Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna ge pungyero mitoiya auna susuwa awiya niye ena mene nigaese sao mitiya ara. Arata ena awiya susuwa nuna pungyero mitai ge eniya gege sana nigaese sero sinona. Arare diti moko nunae mene gaese, arata oko giro baingtaese. Awong ungwe gege nigaese, arata awong ungwena susuwa oko nigiro baingtaese.

Nona wera ge eniya auna susuwa.

Mt 13:18-23; Mk 4:13-20

11Ge eniya auna susuwa awiya eyao era: Nona we awiya Tuwa Bayaura ge ara. 12Ora we ena nagibe atu wosiwa auna susuwa eyao era: Emo awong ge nigitinowa, arata Sanda mene buro awong ge awiya nigiro Tuwa Bayau tumo diyaya nung awong sorero pumao eno, nung ge awiya nunae-una kotumaora atu sorero pupunoiya. 13Ora we ena tawing agewa dabare auna atu wosiwa auna susuwa awiya eyao era: Emo awong uritira ge nigiro dube pugairo yawa yawa nowa, arata awong tatai aung. Awong tumo diyaore nasani nowa etegao zo kasa noi aune awong tumo diyao nunae besinowa. 14Ora we ena i-we towang atu wosiwa auna susuwa awiya eyao era: Emo awong ge nigitinowa, arata awong tawingna nona eno kotung-katung nasani wau moni eno yawa yawa nasani nona ipu ewa-gaewa yao aeno dubo-dubo nasani nowa nona amimene awong zipunoi me nunae oko kasa yero baina noiya. 15Ora we ena zo tawing iwaing gawire auna atu wosiwa auna susuwa awiya eyao era: Emo awong ge nigiro dubo nunae iwaing-kawaing auna pugairo iniro baingtiti nasani tau-tataware nasani me tapunowa arauwa.

Waegao au wese atu pugairo pungyao auna ge.

Mk 4:21-25

16Emo name damana gaero au apero wese atu oko pugatinonane. Nupema name damana puro opesa wese oko pugatinonane. Aung ara. Name puro iko gerura gatinonane. Awiya emo awong buro garo mokora toiro waegao gaese sero ayero nonane. 17Nona pungyao apakana ago kasa daung yarineya. Ora nona dowao apakana kasa ye daung gaya emo mene garineya. 18Niye ge nigari sero giro, kotungno baingtiro aune nigipu. Emo zo nung ge me puro nariniya, awiya Tuwa Bayau mene ge me bainakama nung eno pugariniya. Arata emo zo nung ge me oko puro nao nasani ‘ge me nana-ina mitiya,’ asariniya, awiya Tuwa Bayau mene ge me nuna-una atu sorero pumariniya.” Ayero sena arauwa.

Yesura ai metamaine.

Mt 12:46-50; Mk 3:31-35

19Be aune Yesura ai metamaine awong nuna-una bumuwa. Arata emo bauno witao mitiwa, arare awong nuna-una nugu babao awiya teng oko yena. 20Ayenu newa giro emo ena mene nung eno eyero sewa, “Ai nina metamaine awong ning gari sero buro bautara atu dopero miteya.” 21Ayero sewa nung ge nunae abena eyero sena, “Emo bauno Tuwa Bayaura ge nigiro dipunowa amimene ai nana arita metamani nana neya.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene senu bisi baina binono dena.

Mt 8:23-27; Mk 4:35-41

22Be zore Yesu buro-mani nuna aune wang zora witiro nung awong eno eyero sena, “Name ou nazi buwagairo enaba babanene.” Ayero sero buwagairo bamuwa. 23Bautunewa Yesu nung auriti awinenu bisi baina zo diri ina atu wosi ou nazira yero kakawa dena. Ayero yenu wang beboga nosenu awong gera yari sero nasani 24giro baungno Yesu uwero nung eno eyero sewa, “Gipao emo, name gera yari sero nenane!” Ayero sewa nung iropuro bisire kakaware baina awiya gona yena. Gona yenu bisire kakawa bainane awiya binono dena ara. Ayero yenu ou awiya kapu nupema aung yena. 25Ayenu nung awong eno eyero sena, “Niye nono yero tumo diyao ninae besinei?” Ayero senu awong awang yero kotung-katung nasani nuka nuyetope ge wina-se yero sewa, “Emo ewiya nono yao i? Nung bisire kakaware eno ge sesi ge nuna dimeyato ewiya!” Ayero sewa ara.

Yesu mene emo dau zora-una atu iwae tunena.

Mt 8:28-34; Mk 5:1-20

26Yesu buro-mani nuna aune mene ou nazi zo Galilaya tawing enaba Gegesa tawing enaba ayero mitowato auna atu buwagairo Gegesa tawingna kasa yewa. 27Kasa yero Yesu nung wang doro witi ika nenu emo zo napo auna amimene nuna-una buna. Iwae ena emo auna-una mokora mitiwa. Gitau oune iwae amimene emo awiya ozaungzaung darauno nasani nauwa. Emo ena awong emo meko awiya diya nasani seni mene buninasani hankap pugati nasani nauwa. Ayero nauwa nung iropuro nona apakana awiya initi naunu kasugatinaunu iwae amimene nung puro baungno tawing agewa emo aung auna yero nasani nauwa. Nung mo aung nasani nauna. Nung garo mera oko awinauna. Nung biritira atu mitima awiro nasani nauna. Arare emo amimene Yesu giro aiyamama sero baungno Yesura-una tera atu zuwe tawingna gaina. Zuwero aiyamama yanakana sinasani eyero sena, “Yesu, ning Tuwa Bayau ika mitoiya auna Mani me nosa amimene na eno nomaze yari butunesi? Ning yaya buro na eno oko pugase.” Ayero sena, noeno okowata, Yesu mene mena iwae awiya emo doro babaese sena. 30Arare Yesu mene nung atata yero sena, “Yazo nina aweni?” Ayero senu nung eyero sena, “Yazo nana dubu baina.” Ayero sena, noeno okowata, iwae daigairo mene gitau nuna-una toiro mitauwa ara. 31Ayero senu iwae awong isa sinasani aiyamama sero Yesu eno eyero sewa, “Nae kowa iyaore auna babanenese sero oko tunase.” Ayero sewa ara. 32Pu dubu baina diri deungna atu nona mininasani newa, arare iwae awong Yesu eno eyero sewa, “Ning nigasa nae baungno pu dubu ouna-una towanene.” Ayero sewa Yesu mene ge nunae nigina ara. 33Ayenu iwae awong emo awiya doro baungno pura-una mokora toiwa pu dubu awiya yanakana sungno kowara baungno ou nazira gutero ou miniro maga yewa ara. 34Ayero yewa pu diya awong tani awiya giro awang yero sungno baungno ge awiya keregairo emo bauno napo bainanata agewa enana aeno sewa ara. 35Ayero yewa giro emo bauno awong tani awiya gari sero bamuwa. Baungno Yesura-una kasa yero emo iwae nung doro bamuwa awiya gigiwa. Nung mo awiro kotumao nuna nupema iwaing yenu nung Yesu aune dema tairo adungno mitina awiya giro awang yewa. 36Ayero yewa emo awong gitau tani awiya gigiwa amimene Yesu mene emo iwae nuna-una mitao awiya korayena auna ungwe awiya yewa nigiwa. 37Arata Gegesa tawingna emo apakana amimene awang yero Yesu nung tawing nunae doro babaise sewa. Asewa giro nung buro-mani nuna aune witi wangna yero yesese yero babari newa 38emo iwae nung doro bamuwa amimene Yesu eno isa sinasani eyero sena, “Na ning aune dema babari sinena.” Ayero senu Yesu mene awang sinasani nung eno eyero sena, 39“Ning yesese yero napo nina-una baungno Tuwa Bayau tani daigairo ning eno yetiya awiya sasa nigae.” Ayero senu emo amimene yesese yero baungno tani daigairo Yesu mene nung eno yena auna ge ungwe nasani emo bauno napo nuna-una aeno senu nigiwa arauwa.

Yesu mene bauno zo kora nasani aune simai zora mani baunodi awiya dema uwenu iropuna.

Mt 9:18-26; Mk 5:21-43

40Yesu ou buwagairo nupema yesese yero bunu emo bauno dubu baina nung diya mitiwa amimene nung giro yawa yawa nibamu yewa. 41Aune emo zo yazo nuna Yairo, nung awiya simai baina yere ibu diya yero nasani nauna amimene buro Yesura-una nugu baungno koing gairo isa sinasani eyero sena, “Ning kara garo nana-una bung.” 42Ayero sena, noeno okowata, mani nuna baunodi dekaongka dawang nuna 12 gege amimene magayari nasani mitina. Ayero senu giro Yesu bautunenu emo bauno dubu baina mene nung pu towang gairo bautunewa 43bauno zo be giti yu pupunawe dunu dawang 12 ayao yena awiya dema baungna. Arata emo zo mene yaya nuna kora yaine yao teng oko ara. 44Bauno amimene Yesura-una bautara buro wawong pugairo Yesura taung wori be dingyena. Nung ayero nasani nenu be ka aune yu pupunauna awiya soyena. 45Ayero yenu Yesu mene eyero sena, “Awe mene taung wori nana dingniye?” Ayero senu awong apakana eyero sewa, “Na aung. Na aung.” Ayero sero bamuwa Petoro mene eyero sena, “Gipao emo, emo bauno dubu baina mene ning kara puro pu towang gairo miteya, gosinesa!” 46Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Zo gitau wawong nuna nana-ina pugaiya, awiya yetine yetena, noeno okowata, korayaora putoung ena nana-ina atu kasayero babi yatu tamena.” 47Ayero senu bauno awiya susuwa nuna pungyao ine teng oko yenu giro awang yero ipinasani nuna-una nugu buro boma giti mene tawingna gaena. Ayero yero emo bauno dubu baina mitiwa auna ditira atu nung nono yero wawong pugairo Yesu dingyena auna susuwa keregati nasani yaya nuna mena aung yena awiya dema senu nigiwa. 48Ayero senu Yesu mene nung eno abena eyero sena, “Aya nana, ning tumo diyao nina auna teng iwaing yetesa. Ning dubo iwaingne baung.”

49Nung ge sinasani mitinu emo zo simaira-una gare atu buro simai eno eyero sena, “Mani nina magayetiya. Arare buro baina gipao emo eno oko pugase.” 50Ayero senu Yesu mene ge awiya nigiro emo simai aeno eyero sena, “Ning kotung-katung oko yase. Ning tumo diyaore gege nasa mani nina iwaing yariniya.” 51Ayero sero baungno simaira-una gare kasa yero emo bauno nung aune dema garo mokora towao awang sena. Awang sero nung Petoro, Yohane, Yakobo aune maina ai maungne awong awiya gege puro toiwa ara. 52Ora emo bauno witao mene zo awong mani eno zire-buware nasani mitiwa. Anewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Niye zi oko sae. Nung oko magayao ara. Nung auriti gege awiniya.” 53Ayero senu awong mani meba magayena awiya gigiwa, arare nung pusugairo itinasani izewa. 54Arata Yesu mene mani baunodi auna wawong iniro yausero eyero sena, “Zebi, ning iropung.” 55Ayero senu maina oweno nupema bunu mena iropuna. Ayero yenu Yesu mene nona pugaya minaise sena. 56Arare maina ai maungne awongto tani awiya gigiwato beu dena. Arata Yesu ge tauyao awongto eno eyero sena, “Nito tani euna bowi awiya emo zo eno oko saeto.” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA