Luke 9

Yesu mene buro-mani nuna 12 aeno buro pugaina.

Mt 10:5-15; Mk 6:7-13

1Yesu mene buro-mani nuna 12 yau senu bumuwa putoung tau-tataware yao iwae apakana tunaora putoung, arita yaya-biyaya korayaora putoung awiya awong eno pugaina ara. 2Ayero awong baungno Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna ge sero gipinasani emo bauno yayare kora yaese sero iyengtina ara. 3Iyengtiti nasani awong eno eyero sena, “Niye nagibe atu nasani nona daigairo oko pumae. Niye tungta ketewata nona minaota wau moni oko pumae. Niye taung wori etobe oko pumae. 4Ora niye esewa yero garo zora towarineya awiya garo dekaongka kamaze mitao masi yero buro baungno nasani nete aune garo awiya doro babarineya ara. 5Ora niye napo zora babaya awong niye oko puro toi garo nunae-una yao yaya giro niye napo awiya doro te ninae auna popo durere gaya awong tani nunae meko awiya kotumae.” 6Ayero senu awong bamuwa. Baungno napo sero sero auna atu nasani Bowi Iwaing sero gipero anasani emo bauno yayare awiya korayewa arauwa.

Herode mene Yesura bowi nigina.

Mt 14:1-12; Mk 6:14-29

7Emo tuwa Herode mene Yesu tani yero nauna auna bowi nigiro nung dubo eto yena. Noeno okowata, emo ena mene eyero sewa, “Yohane magayaora atu iropuro niya.” 8Arata ena mene eyero sewa, “Eliya nupema kasa yetiya.” Ora ena mene eyero sewa, “Porofete gitaura zo seka yero iropuro niya.” 9Ayero sinasani newa Herode mene eyero sena, “Na Yohanena dubo kapewang. Arata emo awe mene ni na ge bowi nuna nigitineni?” Ayero sero nung Yesu gaora nagibo tamari yena arauwa.

Yesu mene emo bauno 5,000 aeno nona pugainu miniwa.

Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Yo 6:1-14

10Aposolo 12 awong nupema tera Yesura-una buro buro apakana yewa auna ungwe yewa ara. Ayero yewa Yesu mene awong gege puro emo ena doro awong baung napo zo yazo Besaida auna yewa ara. 11Ayero yewa giro emo bauno ena mene nung tamari sero baungno nuna-una kasa yewa giro nung yawa yawa nasani Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna ge awiya awong eno sero gipero anasani emo bauno yayare awiya kora yena ara. 12Ayero nasani mitinu ture itinenu giro buro-mani nuna 12 amimene nuna-una buro eyero sewa, “Ning emo bauno iyengti napo nugu miteya auna baungno atu nona minao taungno miniro awae. Tawing name mitenane ewiya nona minao aung ara.” 13Ayero sewa, arata Yesu mene awong eno eyero sena, “Nika niyetope nona minao awong eno pugaipu minae.” Ayero senu awong sewa, “Nae nona minao daigairo aung. Nae ame igiyao wawong zo aune wo etobe amimene gege miteya era. Ning naka nanae baungno emo bauno euna nona minao zuma gaero pumanenese kotungno sinesita?” Ayero sewa, noeno okowata, 14emo dubu awiya 5,000 amimene mitiwa. Ayero sewa Yesu mene buro-mani nuna eno eyero sena, “Niye sepu emo bauno 5,000 amimene dubu sero dubu sero 50-50 yero adumae.” 15Ayero senu buro-mani nuna deka ayero sewa emo bauno adumuwa ara. 16Adungno mitiwa Yesu mene ame wawong zo aune wo etobe aune awiya puro diti ika uritira yero Tuwa Bayau eno dange sero wore amere awiya eegairo buro-mani nuna eno pugainu awong emo bauno eno bono yewa 17emo bauno apakana amimene miniwa teng yena ara. Ayero yero nona itoto duwa giro yangta gairo puro pu dekaongna gaiwa saka 12 teng yena arauwa.

Petoro mene Yesura susuwa keregairo, “Ning Sorao Emo nanae Kristo Tuwa Bayau mene iyengtina” asena.

Mt 16:13-19; Mk 8:27-29

18Be zore Yesu nung isa sinasani mitete aune buro-mani nuna nung aune dema mitiwa awiya atata yero sena, “Emo bauno mene na awe asero nowi?” 19Ayero senu awong abena nung eno eyero sewa, “Ena mene ning maze Yohane ge ou zayero suwao emo asero nowa; ena Eliya asero nowa; ena porofete gitau nasani nauwa auna zo seka yero noiya asero nowa ara.” 20Ayero sewa nung eyero sena, “Arata nika niyetope na awe asero nowi?” Ayero senu Petoro mene abena eyero sena, “Ning awiya Sorao Emo nanae Kristo Tuwa Bayau mene iyengtina ara.” Ayero sena arauwa.

Yesu nung magayero nupema seka yero iropariniya auna ge sena.

Mt 16:20-28; Mk 8:30—9:1

21Yesu mene ge tau-tataware yao sinasani awong susuwa nuna awiya keregairo emo zo eno sao awang sena ara. 22Nung awang sinasani eyero sena, “Na Emora Mani mene yayabiyaya tamarinena. Ayero yana Yuda emora simai pirisa babuzere sao tauyao ge gipao emore amimene na awang sero daya magayana wari be etama aung yai aune na nupema seka yero iroparinena.”

23Ayero sero nung nupema emo bauno nung ago newa aeno eyero sena, “Zo nung na ago yari yero giro ara tamao nuna apakana doro be sero dubo minaore yaya tamaore auna i pasao nuna diungno na ago yaise. 24Ayero sinena, noeno okowata, zo nung nao nuna tawingna awiya sorero puro nari kotumariniya auna nao nuna aung yariniya. Ora zo nung tawingna nao nuna na eno yero duwariniya amimene nao iwaing tamariniya ara. 25Nupema emo zo mene tawingna nona iwawaing apakana awiya pupunariniya arata ititi nuna gera yai meko yariniya, awiya teng yarinita? Aung ara. 26Ora emo zo nung na ta ge nana awiya awang sariniya, awiya na Emora Mani mene simao waegaore nana aune Mamana angelo dubu pewa yetugao auna simao waegaore awiya puro bumarinena be aune na abena emo awiya awang sarinena. 27Na ge me niye eno sinena. Emo ena etu dopero miteya amimene oko magayao naya Tuwa Bayau nata tuwa yero nariniya auna putoung kasa daung yai garineya ara.” Ayero sena arauwa.

Yesura taung aingso darawa benaung zo yena.

Mt 17:1-13; Mk 9:2-13

28Yesu ge awiya senu wari be 8 ayao aung yenu nung Petoroto Yohane aune Yakobo awong awiya puro isa sari sero diri witiwa ara. 29Nung isa sinasani mitinu benaung nuna darawa yero benaung zo yenu taung wori nuna awiya waegairo neyang nibamu yena ara. 30Ayero yenu sao tauyao ge pugaora maung Mose aune porofete baina Eliya awongto amimene nung aune dema mitasani ge ungwe nung eno newato ara. 31Awongto simao waegaore nunato aune dema buro Yesu mene Yerusalem atu magayari nena auna ungwe yewato ara. 32Petoro otao nuna etore diti morenu auriti awinete iropuro Yesura simao waegaore aune emo etobe nung aune dema dopero mitiwato awiya gigiwa ara. 33Awongto Yesu doro babari newato giro Petoro mene Yesu eno eyero sena, “Gipao emo, name etu mitenane awiya iwaing. Arare nigasa nae kouboga etama sinanene — zo nina, zo Mosera, zo Eliyara.” Ayero sena ara. Arata Petoro nung oko giro baingtao nasani tebeba sena ara. 34Nung ayero sinenu bereze zo mene awong worenu awong awang yewa ara. 35Ayero newa ge zo bereze auna mokora atu eyero kasa yenu nigiwa, “Awiya Mani nana. Na nung puro burora zawang yewang. Niye ge nuna nigipu.” 36Ge awiya aung yenu aune awong diti yero Yesu nata mitinu gigiwa ara. Arare awong be aune tani gigiwa, awiya emo zo eno oko sao dubo nunae-una atu mitaunu nauwa arauwa.

Yesu mene mani zora-una atu iwae tunero kora yena.

Mt 17:14-21; Mk 9:14-29

37Iya gainu awong diri doro wosiwa emo bauno dubu baina amimene buro Yesu nagibe atu tamuwa ara. 38Ayero yewa emo bauno auna mokora emo zo mene wawa sero eyero sena, “Gipao emo, na isa ning eno sinena. Ning mani nana eno yo aung. Mani nana dekaongka gege. 39Iwae zo mene nung darauno noi ozaung be kerero noiya. Ayero noi iwae amimene nung dero musuna-masuna noi poro bera kisa-kisa yero nasani yaya bainakama tapunoi aune iwae nung dotinoiya. 40Arare na buro-mani nina mene iwae tunaese sero zi sero ayetena iwae tunero tetere teya.” 41Ayero senu Yesu mene ge abena eyero sena, “O niye emo bauno meko, tumo diyao aung. Na be nazigo buro ninae eno taung dedunasani narineni? Mani nina puro nana-ina bung.” 42Ayero senu nung mani nuna puro butunenu iwae mene augainu zuwenu puro awena-kawena yena ara. Arata Yesu mene iwae awiya gona yero mani awiya kora yero maung nuna eno nupema pugaina ara. 43Ayero yenu emo bauno baina amimene Tuwa Bayaura putoung baina awiya giro yangka sero wawong di gamuwa arauwa.

Yesu magayao nuna-una ge nupema senu be etobe yena.

Mt 17:22-23; Mk 9:30-32

Awong tani ena yena auna kotung-katung nasani mitiwa Yesu mene buro-mani nuna eno eyero sena,
44“Niye dawong yawero ge ewiya nigiro baingtipu. Awong Emora Mani puro pu emo dubura waweng garineya.” 45Ayero sena, arata awong ge awiya oko gao. Awong eyero kotumuwa, “Nung emo tuwa naname siya sero sinenane aune magayaora ge siniya!” Ayero kotungno ge auna susuwa awiya gigiwa beu dena. Arata awong ge auna atata yao awang yero duwa arauwa.

Awe mene baina yero nariniye?

Mt 18:1-5; Mk 9:33-37

46Buro-mani nuna mene, “Yesu mene emo tuwa naname yero nai aune naname-una awe mene baina yariniye?” auna sero zabu bumuwa ara. 47Kotumao awiya nunae-una mokora atu mitinu Yesu gigina ara. Arare nung mani maingkoka zo puro nuna-una deungbera pugainu nung aune dema dopenu 48nung awong eno eyero sena, “Emo zo nung mani maingkoka ewiya na kotungno kora yariniya, awiya nung na kora yetiya ayero yariniya ara. Ora emo zo nung na kora yariniya, awiya nung na iyengtinu bumuwang awiya kora yetiya ayero yariniya ara. Emo zo ninae-una towang atu nung nutope puro wosiro nariniya, nung amimene baina yariniya ara.” Ayero sena arauwa.

Zo nung iwo niye eno oko yao yariniya amimene otao ninae yariniya.

Mk 9:38-40

49Ayero senu Yohane mene eyero sena, “Gipao emo, nae emo zo mene yazo nina yau sinasani iwae tuninenu gigiwangne ara. Arata nung nae oko ago yao yero noiya, arare nung duwaise sewangne.” 50Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Niye nung duwaise oko sae. Zo nung iwo niye eno oko yao yariniya awiya otao ninae ara.” Ayero sena arauwa.

Samaria ena mene Yesu nunae-una babao awang sewa.

51Tuwa Bayau mene Yesu pumai witi uritira yaora be awiya nugu yena ara. Ayero yenu Yesu nung kotungno giro nung Yerusalem babari denena ara. 52Anasani giro nung emo ena iyengtinu gitau baungno nona nuna kora yari sero Samaria emora napo zora bamuwa ara. 53Bamuwa emo napo auna amimene Yesu napo nunae auna babao awang sewa. Awiya noeno okowata, nung Yerusalem babari nasani nena.
9:53Yesu awang sewa. Samaria emo bauno mene Tuwa Bayau bowi yari sero diri zo yazo nuna Gerasim auna atu augairo Tuwa Bayau bowi yero nauwa. Ora Yuda emo mene zo napo baina nunae Yerusalem auna atu witiro Tuwa Bayau bowi yero nauwa. Yohane 4:20 awiya zazagairo gi. Arare Samaria emo mene Yesu Yerusalem baungno Tuwa Bayau bowi yari bautu nenu giro nung soremao awang sewa.
54Awang sewa giro buro-mani etobe Yakoboto Yohane mene nung eno eyero sewato, “Tuwa, nae yausanane uritira atu iyao wosiro emo bauno ewiya awaise a kotupunesita?” 55Ayero sewato Yesu kapete gairo awongto gona yena ara. 56Gona yero aune nung buro-mani nuna aune dema napo awiya doro napo zora bamuwa arauwa.

Yesu ago yaora ge.

Mt 8:19-22

57Awong nagibe atu bautunewa emo zo mene nung eno eyero sena, “Ning natu natu babarinesa, awiya na teng ning ago yarinena.” 58Ayero senu Yesu nung eno eyero sena, “Wo niniyang awong awao masire. Nupema ni mamani deka ayero awong uwangne. Arata na Emora Mani mene zo niyang koma apegairo oregao aung. Arare ning mena na ago yari oko sase.” 59Ayero sero emo zo eno eyero sena, “Ning bung, na ago yase.” Ayero sena ara. Arata emo awiya eyero sena, “Tuwa, ning nigasa na gitau mama nana magayai mutero aune ago mene ning ago yane.” 60Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Saineba, emo ititi aung mene yaine yero nowa amimene magayao emo mutaese. Arata nine mene zo baungno Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna ge bowi awiya sero gipero ayase.” Ayero sena ara. 61Ora emo zo mene nung eno eyero sena, “Tuwa, na ning ago yarinena. Arata ning nigasa na gitau baungno dubu nana wawong inane.” 62Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Zo nung Tuwa Bayaura buro gege yari sero kotungno giro dubo dekaongka gege yero yaise. Emo dubo eto nasani nowa amimene Tuwa Bayaura buro yaine yao teng oko yarineya.” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA