Mark 10

Yesu mene bauno duwaora ge sena.

Mt 19:1-12; Lu 16:18

1Yesu buro-mani nuna aune dema atu iropuro baung tawing yazo nuna Yudaya auna yero nupema doro baung tawing zo ou Yodan enabara mitina auna yewa emo bauno dubu baina mene nuna-una nupema kasa yewa nung awong eno uritira ge tugata yero gipero nasani nauna ara.

2Anenu Farisayo ena mene nuna-una kasa yero nung gaero gari sero atata yero sewa, “Emo mene bauno nuna duwao awiya teng nita?” 3Ayero sewa nung abena eyero sena, “Mose mene sao tauyao ge niye eno pugairo nono seni?” 4Ayero senu awong sewa, “Mose mene eyero sena: Emo zo bauno nuna duwari sero yero giro bauno duwaora igi zo gaero aune bauno duwaise. Mose mene ayero sena arauwa.” Ayero sewa ara. 5Asewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Ziyo tauyao ninae eno Mose mene ge awiya niye eno gaena. 6Arata Tuwa Bayau mene nona apakana tapunasani emore baunone tauna. 7Arare emo mene ai maungne nuna doro bauno nuna aune dema gauno baingtiro 8awongto dubore taungne dekaongka yero narineyato. Arare awongto etobe okowata, dekaongka yero narineyato. 9Tuwa Bayau mene awongto tairo pugainu atiwato, arare emo mene oko kapaese.” Yesu mene ayero sena arauwa.

10Awong gare toiro mitiwa aune buro-mani nuna mene gera susuwa gari sero nung atata yewa. 11Atata yewa giro nung awong eno eyero sena, “Emo zo mene aro nuna doro bauno seka atariniya, awiya nung kuma yariniya. 12Ora bauno zo mene yu nuna doro emo zo atariniya, awiya nung kuma yariniya.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene mani mamanikaka gao yena.

Mt 19:13-15; Lu 18:15-17

13Emo bauno ena mene mani mamanikaka Yesu mene iniro gao yaise sero nuna-una puro butunewa buro-mani nuna mene emo bauno awang sewa. 14Ayero sewa Yesu mene giginu meko yenu giro buro-mani nuna eno eyero sena, “Niye mani mamanikaka dopu nana-una bae. Nagibo nunae oko gazae. Awong ayao amimene Tuwa Bayaura napo auna gerao. 15Na ge me niye eno sinena era. Zo nung tumo diyao nuna mani mamanikakara ine oko amimene Tuwa Bayaura-una nape babao ine teng oko.” 16Yesu mene ge ayero sero mani mamanikaka puro saniro wawong nunae-una ziye pugairo gao yena arauwa.

Emo wau monine auna ge.

Mt 19:16-30; Lu 18:18-30

17Yesu mene babari sero nenu emo zo sungno buro kasa ye nuna-una gairo koing gairo eyero sena, “O gipao emo iwaing, na nono yero nao me iwaing tamarineni?” 18Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Ning na iwaing asinasani iwaingna susuwa gosinesita? Tuwa Bayau nung nata iwaing. 19Ning Tuwa Bayaura sao tauyao ge gosinosa erauwa: ‘Emo oko dasa magayae; kuma oko yase; ning ugaing oko yase; ning emo zo gera pugari ge iwao ge oko sase; emo zora nona ge iwero sero oko pumase; ai maung nina-una ge dimase.’ Sao tauyao ge ayao mitiya.” 20Ayero senu nung eno eyero sena, “Gipao emo, na sema nana naungwa be aune ge awiya apakana diungno butunawe emo yetena.” 21Ayero senu Yesu diti yero nung gosinasani yo auno giro nung eno eyero sena, “Ning buro zo duwasa mitoiya awiya ye. Ning buro ewiya yero aune nao me iwaing tamarinesa. Ning baungno nona nina apakana pugasa emo ena mene zuma gaero pumaya aune wau moni nina awiya emo bauno bogamasa eno bono yasa pumae. Ayero yasa wau nina uritira atu mitariniya ara. Ayero yero aune buro na ago yase.” 22Yesu mene ayero senu nung tumo koina-kaina yero kotung-katung nasani doro baungna. Awiya noeno okowata, wau moni nuna witao.

23Arare Yesu mene diti-dati yero buro-mani nuna eno eyero sena, “Emo wau moni witaore amimene Tuwa Bayaura napo auna babaora buro bainakama yarineya.” 24Ayero senu buro-mani ge awiya nigiro wawong di gamuwa. Arata Yesu awong eno eyero nupema sena, “O buro-mani nana, Tuwa Bayaura nape babao awiya buro bainakama. 25Wo kamel mene zai totora towao awiya teng oko. Deka ayero emo wau moni witaore mene Tuwa Bayaura napo auna babao awiya deka teng oko.” 26Ayero senu awong wawong di gauno wina-se yewa, “Arare awe mene uritira baungno nao me iwaing tamao teng niye?” 27Ayero sewa giro Yesu mene diti nunae-una yero eyero sena, “Emo mene ayero yao ine teng oko, arata Tuwa Bayau mene ayero yao awiya teng niya. Noeno okowata, Tuwa Bayau mene tani apakana yao teng niya.” Ayero sena ara.

28Ayero senu giro Petoro mene nung eno eyero sena, “Sana nigi. Nae nona nanae apakana doro nina ame nasani nonane.” 29Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Na ge me niye eno sinena era. Emo zo mene napo nuna ta metamani nuna ta numono mani nuna ta ai nuna ta maung nuna ta mani awiso nuna ta tawing nuna awiya na enota Bowi Iwaing eno duwariniya, awiya 30nung amimene napore metamaine numono mani ai amono mani awisore tawingne awiya 100 be yeme eune tamariniya. Ayero nai emo bauno ena mene nung mani nana asero nung gera gaira yero narineya. Ago nung nao me iwaing awiya pumariniya. 31Ora emo gitau neya auna daigairo mene ago yarineya. Emo ago neya amimene gitau yarineya.” Ayero sena arauwa.

Yesu nung magayero iropariniya auna ge nupema senu be etama yena.

Mt 20:17-19; Lu 18:31-34

32Yesu emo enane Yerusalem babari sero nagibe atu bautunewa Yesu nung gitau nenu buro-mani nuna mene ago atu kotung-katung nasani bautunewa emo bauno ena awong ago newa adeka dema awang nasani aune bamuwa ara. Ayero bautunewa Yesu mene buro-mani nuna 12 puro tani emo mene ago nung eno yarineya auna ge awong eno keregati nasani eyero sena, 33“Sana nigipu. Name Yerusalem nape babari sero wiwitinenane. Witiro atu kasa yero nanane aune emo zo mene na Emora Mani awiya puro pirisa babuzera-una ta sao tauyao ge gipao emo auna waweng pugai awong na daya magayanese sero emo Yuda okora-una waweng pugarineya. 34Ayero pugaya emo Yuda oko mene na isipu nasani begura na eno pisero waung mene na yana-kana dero aune daya magayarinena. Magayana wari be etama aung yai aune nupema iroparinena.” Ayero sena arauwa.

Yakoboto Yohane awongto baina yero mitari sewato.

Mt 20:20-28

35Zebedira mani etobe Yakoboto Yohane, awongto amimene Yesura-una buro eyero sewato, “Gipao emo, ning nato eno nona zo yasese kotupunenato.” 36Ayero sewato giro abena eyero sena, “Na nomaze nito eno yanese kotupuneito?” 37Ayero senu awongto sewato, “Ning waegaore mitarinesa be aune nato deungbe nina-una adungno mitarinenato, zo wawong mera, zo wawong mepora,
10:37Soremao Ge Matiu 20:21 auna atu mitiya awiya gi.
awiya nigasese sinenato.”
38Ayero sewato nung abena ge pungyao awongto eno sena, “Nito nonana susuwa oko gao yero na atata yeteyato. Na ou dokowang yao zo minarinena, awiya nito minao teng yarineitota? Na ou suwao zo pumarinena, awiya nito pumao teng yarineitota?” 39Ayero senu awongto eyero sewato, “Nato teng yarinenato.” Ayero sewato giro nung eyero sena, “Na ou dokowang yao zo minarinena, awiya nito dema minarineyato. Na ou suwao zo parinena, awiya nito dema parineyato.
10:39Ou dokowang yao auna susuwa eyao era. Iwo mene Yesu eno yaya pugarineya deka ayero mani etobe eno yaya pugarineya. Nupema ou suwao auna susuwa eyao era. Ou baina buro tawing topetiro aung yero noiya, deka ayero yaya mene Yesu topetiro puro wosariniya.
40Arata nito wawong nana mera, ta wawong nana mepora adungno mitarineyato auna ge awiya nane sao ine teng oko. Tuwa Bayau mene masi awiya emo ena eno kora yenu mitoiya. Arare awong amimene masi auna atu adungno mitarineya.” Ayero sena ara.

41Buro-mani 10 mene ge awiya nigiro Yakoboto Yohane eno dubo mou yewa. 42Ayero yewa giro Yesu mene buro-mani 12 yau senu bumuwa eyero sena, “Tawingna emo tuwa mene emo bauno awong sou yaese sinowa. Nupema emo babuze mene emo bauno puro wosiro awong witao nunae ine yero nowa, awiya gosinowa. 43Arata ninae mene zo ayero oko yae. Ninae-una zo mene baina ninae yari yero giro enana soremao yero naise. 44Gitau yao ninae yari yero giro enana soumani yero naise. 45Noeno okowata, na Emora Mani mene emo na sou yaese okowata, na natope sou buro nasani magayero emo bauno witao mekora atu sorero pumari bumuwang.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene emo diti guma yao zo kora yena.

Mt 20:29-34; Lu 18:35-43

46Yesu buro-mani nuna aune baungno kasa ye Yeriko nape gairo napo awiya duwari sero emo bauno dubu baina aune dema bautu newa emo diti guma yao zo yazo nuna Batimea, nung Timeara mani, amimene nagibo deungbera atu adungno mitina ara. Nung moni eno isa sinauna. 47Arare nung atu mitasani Yesu Nasaretera emo etu butuniya auna ge nigiro nung arugairo sena, “O Yesu, ning Dawidira sai, ning na eno yo aung.” 48Ayero senu emo witao mene nung gona yero sewa, “Ning ge do.” Ayero sewa, arata nung nupema wawa baina sena, “O Dawidira sai, ning na eno yo aung.” 49Ayero senu giro Yesu mene dopero eyero sena, “Yau sepu bae.” Ayero senu awong emo diti guma yao awiya yau sero sewa, “Awang oko yase. Iropuro dope. Nung ning yau siniya.” 50Ayero sewa nung mo wape nuna kougairo mena dopero kasa ye Yesura-una yenu 51Yesu mene nung eno eyero sena, “Na nomaze ning eno yanese sinesi?” Ayero senu emo diti guma yao amimene eyero sena, “Gipao emo, diti moko nana iwaing yaise sinena.” 52Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Ning baung. Tumo diyao nina-una teng ning iwaing nesa.” Ayero senu diti moko nuna iwaing yenu nung Yesu nagibe atu ago yero baungna arauwa.

Copyright information for `ZIA