Mark 11

Yesu nung emo tuwa zo ine yero Yerusalem witina.

Mt 21:1-11; Lu 19:28-40; Yo 12:12-19

1Awong napo Yerusalem nugu kasa yewa. Napo maingkoka etobe yazo nunato Betefasito Betani atu mitauwato ara. Atu kasa yero diri yazo nuna Oliwa awiya zorogairo Yesu mene buro-mani etobe gitau babaetose sero awongto eno eyero sena, 2“Nito buwagairo napo nugu mitiya auna baungputo. Baungno atu kasa yero wo dongki auna mani zo kimegeya mitiya awiya tamarineyato ara. Emo zo za wo auna tame oko adumao. Wo awiya besero puro bungputo. 3Anayato emo zo mene, ‘Nito no yari wo awiya besineito?’ ayero sariniya, awiya nito nung eno eyero seputo: ‘Tuwara buro euna mitiya. Nung etu mena nupema pugariniya.’ Ayero seputo.” 4Yesu mene ayero senu awongto baungno wo dongkira mani awiya tamuwato. Wo awiya emo mene garo bera atu kimegaiwa nagibo nugu atu mitina awiya taungno besewato ara. 5Angsi besinewato emo ena atu mitiwa amimene awongto eno eyero sewa, “Nito no yari buro wora angsi besineito?” 6Ayero sewa giro awongto ge Yesu mene saetose sena awiya sewato giro duwa. 7Ayero yewa awongto wo awiya puro baung Yesura-una yewato awong mo nunae wo tame atu zuwewa Yesu mene wo tame witiro aduna. 8Ayero yenu emo witao mene taung wori nunae puro nagibe atu ero zuwewa. Ena mene i bure baungno i bowang kapero puro buro nagibe atu pugairo pugairo bamuwa ara. 9Arare emo gitau bautu newa aune emo ago butunewa amimene arero sewa, “Emo Tuwara bera butuniya nung awiya bowi yanene. 10Tuwa yero naora be nuna kasa yariniya, arare nung bowi yanene. Ewowo naname Dawidi auna emo tuwa yaora be awiya nune nupema tamariniya. Oro, oro, Tuwa Bayau eno sanene.” Ayero sewa ara. 11Yesu mene Yerusalem kasa yero Tuwa Bayaura ibu baina auna toiro nona apakana awiya gigina. Gosinenu ture itinenu giro nung napo awiya doro buro-mani nuna 12 aune dema napo Betani auna bamuwa arauwa.

Yesu mene i fik awiya me iyao awang sero waru ge sena.

Mt 21:18-19

12Iya gainu awong napo Betani awiya doro bautu newa Yesu nung meri auno giro 13i zo yazo nuna fik awiya gire ake atu giro nung me ena mitita asero gari baungna ara. Baungno i auna nugu kasa yero me aung gi gege gigina. Awiya noeno okowata, me iyaora be aung. 14Arare Yesu mene i aeno waru ge eyero sena, “Emo zo mene me nina oko minariniya.” Ayero senu buro-mani nuna mene ge awiya nigiwa arauwa.

Yesu mene Tuwa Bayaura ibu bainana atu emo nona wina-piti newa awiya tunena.

Mt 21:12-17; Lu 19:45-48; Yo 2:13-22

15Awong kasa ye Yerusalem gaiwa Yesu nung ibu bainana toiro emo ibu mokora atu nona wina-piti newa awiya dero awang sero tunena ara. Ayero nasani nung emo moni wina-piti newa auna tewo awiya ininu kapetegainu emo ni gumo pugao emo auna adumao masi dema kapetegaina ara. 16Ayero yero awong nona diungno ibu baina auna puma-sauma yao awang sena. 17Nung awong eno eyero sena, “Ge gayao zo eyero mitiya era, ‘Ibu nana awiya tawing sero sero auna emo bauno mene isa saora ibu mitaise.’ Ge gayao ayero mitiya, arata niye yeteya ibu awiya ugaing yao emora pungyao masi ine niya.” Ayero sena ara. 18Ayero senu emo bauno apakana amimene Yesura ge nigiro wawong di gamuwa. Ayero yewa pirisa babuzere sao tauyao ge gipao emo mene ge awiya nigiro Yesu awang yero nung dari sero nagibo tamari yewa ara.

19Ture itinenu Yesu buro-mani nuna aune awong Yerusalem doro bamuwa arauwa.

Emo tumo diyaore mene isa sero nona pumariniya.

Mt 21:20-22

20Iya gainu awong angyero i fik auna nugu baungno i irara yena awiya gigiwa. Tatai nuna aune dema irara yena. 21Ayenu Petoro mene i awiya giro kotungno Yesu eno eyero sena, “Gipao emo, ewiya gi. Nine i fik zo waru yetesa amimene irara yetiya.” 22Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Niye Tuwa Bayau tumo dipu. 23Na ge me eyero sinena era. Emo zo mene diri ewiya eno eyero sariniya, ‘Ning nitope iropuro baungno witora gute.’ Nung ayero sariniya, awiya tani deka ayao ine kasa yariniya. Arata emo amimene dubo eto yariniya, awiya tani awiya oko kasa yariniya. Nung, ‘Ge diri eno sesena awiya me yariniya,’ asero nariniya, awiya tani awiya kasa yariniya. 24Arare na niye eno eyero sinena era. Niye nona zo pumari sero giro isa sarineya be aune niye eyero kotungpu: Tuwa Bayau mene nona awiya nae eno pugariniya. Ayero kotumarineya, awiya nona pumarineya. 25Ora niye isa sari sero yero giro dopero aune emo zo eno dubo mou puro nete giro mouyao awiya disepu. Mama naname uritira mitoiya amimene pasena ninae dema disaise sero niye emora pasena awiya disepu. 26[Arata niye emo zora pasena oko disao yarineya, awiya Mama nana uritira mitoiya amimene pasena ninae dema oko disariniya.”] Yesu mene ayero sena arauwa.

Awe mene putoung Yesu eno pugaini, awiya nigari sero nung atata yewa.

Mt 21:23-27; Lu 20:1-8

27Awong nupema tera kapete gairo baungno Yerusalem kasa yewa. Atu kasa yewa Yesu mene ibu bainana atu ang nenu pirisa babuze ta sao tauyao ge gipao emo ena ta simai ena amimene nuna-una kasa yero 28nung eno eyero sewa, “Ning nae eno se. Ning ana bera tani awiya yero nosi? Awe senu tani awiya yero nosi?” 29Ayero sewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Na niye eno atata zo yarinena. Niye abena na eno sarineya, awiya nane deka ayero ana bera tani awiya yero nona auna susuwa sarinena. 30Yohane ge ou zayero suwao emo amimene buro nuna awiya ana bera yero nauni — emora bera ta Tuwa Bayaura bera i? Ge sepu nigane.” 31Ayero senu awong nuka nuyetope ge wina-se nasani eyero sewa, “Nae Yohanena ge ou suwao awiya uritira nona asarinenane, awiya nung eyero sariniya, ‘Arare niye nono yero ge nuna oko nigao yewi?’ 32Arata name eyero sarinenineta? ‘Yohanena ge ou suwao awiya emora nona.’ Ayero sarinenineta?” Ayero wina-se yewa ara. Awiya noeno okowata, emo bauno apakana mene Yohane gosinauwa nung porofete me yero nauna, arare awong emo bauno awang nasani 33Yesu eno eyero sewa, “Nae oko gao yero nenane.” Ayero sewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Arare na ana bera tani awiya yero nona auna susuwa awiya niye eno oko keregarinena.” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA