Mark 14

Emo gitau yao awong Yesu daya magayaise ge sewa.

Mt 26:1-5; Lu 22:1-2; Yo 11:45-53

1Magayao mene awong Daigaina auna bonene minaora be kasa nenu be zo ame yis aung auna bonene minaora be awiro nupema awiro kasa yari nenu giro pirisa babuze aune sao tauyao ge gipao emo ena aune awong amimene Yesu etegairo saniro daya magayaise sero nagibo tamari yewa. 2Awong eyero sewa, “Emo bauno name dao eno, name oregao be baina auna atu oko yarinenane.” Ayero sewa arauwa.

Bauno zo mene ou sereyao awiya Yesura ziye atu yasagaina.

Mt 26:6-13; Yo 12:1-8

3Yesu buro-mani nuna aune napo Betani atu baungno emo zo yazo nuna Simon Bozo Tauyaore auna gare atu nona mininasani mitiwa bauno zo garewa daba yazo nuna alabasta amimene yao awiya puro nuna-una buna. Ou zo yazo nuna nad, sere nuna iwaing, awiya garewa mokora mitina. Zuma nuna baina. Arare bauno amimene kasa yero garewa awiya zorogairo ou sere yao awiya Yesura ziye atu yasagaina. 4Ayero yenu emo ena atu mitiwa amimene yo iropunu wina-se yewa, “Noeno ou ewiya gera niye? 5Nung ou ewiya moni 300 kinana sai zuma gaero pumaya aune nung moni awiya emo bauno bogamasa eno pugai teng yatiya.” Ayero sero awong nung gona yewa. 6Ayero yewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Niye bauno dopu. Niye noeno bauno kaputinei? Tani nung na eno yetiya, awiya tani iwaing. 7Noeno okowata, emo bauno bogamasa awong niye aune dema nowa narineya. Arare niye awong kora yari sero kotumarineya, awiya nagibo ayao mitariniya. Arata nane mene zo niye aune dema oko nao gege narinena. 8Bauno emimene tani nune yaine yao auna teng tani ewiya niya. Ago awong aingso nana mutarineya, arata nung bere-bere buro magayaora ou ewiya aingso nana-una susuniya. 9Na ge me niye eno sinena era. Bowi Iwaing tawing sero bautunai aune tani iwaing na eno yetiya auna bowi awiya dema sero sero yaya babariniya ara.” Ayero sena arauwa.

Yudas nung Yesu keregari sero emo gitau yaora-una baungna.

Mt 26:14-16; Lu 22:3-6

10Be aune Yudas Iskeriot, nung buro-mani 12 auna zo, amimene Yesu keregairo gera pugari sero pirisa babuzera-una baungna ara. 11Baungnu awong ge nuna nigiro yawa yawa yero nung eno eyero sewa, “Ayero yasa nae moni ena ning eno pugarinenane.” Ayero sewa giro nung Yesu gera pugaora nagibo tamari buro yena.

Yesu nung bonene buro-mani nuna aune dema miniwa.

Mt 26:17-25; Lu 22:7-14, 21-23; Yo 13:21-30

12Oregao be baina yazo nuna Ame Yis Aung
14:12Yuda emo bauno mene dawang sero oregao be baina zo yazo nuna Ame Yis Aung auna atu mitari sero yis iya be 7 semini nasani nauwa. Arare iya namba wan auna atu awong lama dero Magayao mene awong Daigaina auna bonene yero mininauwa.
auna iya namba wan aune Yuda emo mene Magayao mene awong Daigaina auna bonene awiya minari sero wo sipsip mani zo dero aero mininauwa. Arare be awiya kasa yenu giro Yesura buro-mani mene nung eno eyero sewa, “Name natu baungno Magayao mene awong Daigaina auna bonene nina kora yanenese kotupunesi?”
13Ayero sewa giro Yesu mene buro-mani nuna etobe iyengtiti nasani awongto eno eyero sena, “Nito nape baungnoto emo zo ou aura dungno puro bautuniya awiya tamarineyato ara. Nito nung aune dema babarineyato. 14Nung gare towai aune nito garora maung eno eyero seputo, ‘Gipao emo mene ning atata niya. Nung nae buro-mani nuna aune Magayao mene awong Daigaina auna bonene garo moko nauna atu minarinenine?’ 15Ayero sayato nung garo moko baina zo garo ika tame mitiya awiya nito eno gipariniya. Garo moko awiya masi zuwao au-tao kora yao mitiya. Gipai giro atu nito bonene minaora nona kora yeputo.” 16Ayero senu giro buro-mani etobe mene iropuro napo auna baungno nona Yesu mene sena deka ayao ine taungno Magayao mene awong Daigaina auna bonene minaora nona kora yewato ara.

17Ture inu Yesu mene buro-mani nuna 12 aune dema kasa yewa. 18Awong adungno nona mininasani mitiwa aune Yesu mene eyero sena, “Na ge memoko niye eno sane. Ninae-una zo mene na keregairo iwora waweng pugariniya. Emo na aune dema nona mininiya amimene yariniya.” 19Ayero senu awong dubo mininasani nata-nata nung eno eyero sewa, “Nane oko yarinena. Me sinenita?” 20Ayero sewa nung awong eno eyero sena, “Niye buro-mani nana 12 auna zo mene yariniya. Emo zo na aune dema ame sura dusariniya amimene yariniya. 21Ge gitau gaewa mitoiya ayero na Emora Mani mene magayarinena. Arata emo na Emora Mani keregariniya, nung awiya, oiye, abena nuna nono yao pumariniye? Ai nung oko pumao yatiya, awiya nung meko oko tamatiya.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene bonene buro-mani nuna eno pugaina.

Mt 26:26-30; Lu 22:14-20; I Kor 11:23-25

22Awong nona mininasani mitiwa Yesu mene poro puro Tuwa Bayau eno dange sero eegairo buro-mani nuna eno pugati nasani eyero sena, “Puro minipu. Ewiya goi nana.” 23Ayero sero nung awang ou wainne zo puro Tuwa Bayau eno dange sero awong eno pugainu awong apakana puro miniwa. 24Ayero yewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Awiya yu nana. Yu nana mene Tuwa Bayau aune tairo nao auna ge inai tau yariniya. Yu nana emo bauno daigairo eno wosariniya. 25Na ge me niye eno sinena era. Na ou wain nupema oko minarinena. Ago Tuwa Bayau nata tuwa yero naora be kasa yai aune na ou wain seka minarinena.” Ayero sena arauwa.

Petoro mene nung bewae yari nena auna ge sena.

Mt 26:31-35; Lu 22:31-34; Yo 13:36-38

26Awong yere zo gauno iropuro Yerusalem doro baungno diri yazo Oliwa auna witiro mitiwa 27Yesu mene awong eno eyero sena, “Niye apakana na duwarineya. Noeno okowata, ge gayao zo eyero mitiya era,

Na Tuwa Bayau mene wo sipsip diya yao emo dana magayai wo sipsip sisi-bura-bura yarineya.
28Arata na magayaora atu iropuro Galilaya tawingna babana niye ago barineya.” 29Ayero senu Petoro mene nung eno eyero sena, “Awong apakana ning duwarineya, arata na ning oko duwarinena.” 30Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Na ge me ning eno sinena era. Nine ping eune kokora mene ge be etobe oko saore na bewae yasa be etama yariniya.” 31Ayero sena, arata Petoro mene tauyero ge sena, “Awong na ning aune dema daya magayanese sarineya, arata saineba, na ning oko bewae yarinena.” Petoro mene ayero senu giro awong apakana amimene ge deka ayero sewa arauwa.

Yesu Gesemani i bure atu isa buro yena.

Mt 26:36-46; Lu 22:39-46

32Yesu buro-mani nuna aune awong baungno soma zo yazo Gesemani auna kasa yero nung buro-mani nuna eno eyero sena, “Niye etu adungpu. Na isa sarinena.” 33Ayero sero nung Petoroto Yakobo aune Yohane awong awiya puro baungno te wawongne nuna ipinenu 34nung awong eno eyero sena, “Na dubo minao bainakama tapunena. Dubo minao mene na puro wosi magayanese niya. Niye etu seka mitasani umo neupu.” 35Ayero sero nung maingkoka baungno tawingna atu boma gaero isa sinasani yaya nuna-una kasa yari nena awiya nung daigao teng yai giro daigaise sena. 36Isa ayero sinasani eyero sena, “O Mama nana, ning tani apakana yao teng niya. Ning yaya ewiya nana-una atu sorero pung. Arata kotumao nana-una okowata, kotumao nina-una teng ye.”

37Isa ayero sero kapetegairo buro awong auriti awinasani mitiwa giro nung Petoro eno eyero sena, “Simon, auriti awinesa. Ning be maingkoka gege seka tauyero mitao ine teng oko i? 38Etegao mene ninae-una kasa yoiye sero, niye seka mitasani isa sinasani mitipu. Dubo ninae mene buro iwaing yaora eo niya, arata taung mene mou niya.”

39Ayero sero nung nupema baungno isa gitau sena deka amaze nupema sena. 40Isa sero kapetegairo buro awong diti mou yenu nupema auriti awinasani mitiwa gigina. Giro senu awong no saine yero duwa ara.

41Yesu mene nupema baungno isa sero kapetegairo awong auriti awinewa giginu be etama yenu giro awong eno eyero sena, “Niye oregatinasani auriti awineya, amaze sinena! Teng yetiya. Be kasa yetiya. Emora Mani keregeya pasena emora-una waweng wiwitinena. 42Keregao emo butuniya. Iropungpu, nunae-una babanene.” Ayero sena arauwa.

Yudas mene Yesu puro gorobo emora waweng pugaina.

Mt 26:47-56; Lu 22:47-53; Yo 18:3-12

43Ayero sinenu buro-mani 12 auna otao nunae Yudas mene iwo dubu baina gitau yero puro buro kasa yewa ara. Pirisa babuzere sao tauyao ge gipao emo aune simai amimene iwo dubu awiya iyengtiwa gorobo yari sero iwire ami-dawangne puro buro kasa yewa ara. 44Gitau keregao emo amimene iwo dubu baina aeno ge zo eyero sena, “Emo nane saniro toko yarinena, nung arauwa. Arare niye nung saniro puro babarineya.”

45Ge awiya gitau sena, arare nung kasa yero Yesura-una baungno, “Gipao emo,” ayero sero nung toko yena ara. 46Ayero yenu giro iwo dubu mene Yesu iniwa ara. 47Ayero yewa emo dopero mitiwa auna zo mene iwi nuna geingna atu ininu gururu senu nung pirisa bainana soumani awiya dari yero dawong nuna kesena. 48Ayero yenu Yesu mene iwo dubu eno eyero sena, “Niye iwire ami-dawangne puro butuneya, awiya gorobo emo zo puro bunari baine neya. 49Be giti awiya na niye aune dema ibu bainana atu ge tugata nasani yero nona niye atu noeno na oko pumao yero nowi? Arata Tuwa Bayaura ge gayao awiya me yaise.” 50Ayero senu buro-mani nuna apakana nung doro sungno bamuwa arauwa.

Mani seka zo mene awang yero suna.

51Mani seka zo mene mo neyang yao zo gege awiro Yesura ame nenu iwo dubu mene nung sanari yewa 52nung mo awao nuna yugairo doro aung sungno baungna arauwa.

Awong Yesu puro gitau yao dubura benaungna atu gera pugaiwa.

Mt 26:57-68; Lu 22:54-55, 63-71; Yo 18:13-14, 19-24

53Awong Yesu puro pirisa bainana-una bamuwa pirisa babuze simai ena aune sao tauyao ge gipao emo ena amimene garo auna augaiwa ara. 54Ayero newa Petoro mene ake ina atu Yesu ago yero buro pirisa bainana goma auna toiro baungno umo yao emo aune dema adungno iyao ainasani kakame atu mitina ara. 55Pirisa babuzere gitau yao dubu apakana awong teng mitasani emo zo mene Yesu eno ge iwao ge sai Yesu gera pugairo daya magayaise sero ge iwao ge ena tamari sero yewa ara. Arata awong pasena nuna zo oko tamuwa. 56Emo witao mene Yesu tani yero nauna auna ge ungwe nasani ge iwao ge ena sewa, arata ge iwao ge nunae auna susuwa awiya dekaongka gege oko sewa.

57Ena mene dopero ge iwero sero eyero sewa, 58“Nae ge nuna nigiwangne. Nung eyero sena, ‘Na Tuwa Bayaura ibu emo bauno mene yewa awiya kasarinena. Kasana wari iya be etama aung yai aune na ibu zo wawong mene yao okowata, ewe zo yarinena.’ Nung ayero senu nigiwangne.” Ayero sewa ara. 59Arata awong ayero sinasani ge nunae auna susuwa awiya dekaongka gege oko sero yewa.

60Pirisa baina mene nunae-una towang atu dopero Yesu eno eyero sena, “Ning nono yero ge nina sineya auna abena oko sao ge aung mitesi?” 61Ayero sena ara, arata Yesu mene ge auna abena oko sao teba dopero mitina ara. Ayero yenu pirisa baina mene nupema atata yero sena, “Ning Yuda emo baunona Emo Tuwa yazo Kristo Tuwa Bayaura Mani meta aung i?” 62Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Na Kristo. Niye na Emora Mani awiya Tuwa Bayau Putoungne auna wawong mera atu adungno mitana garineya. Na uritira berezere dema butunana garineya.” 63Ayero senu pirisa baina mene Yesu nung Tuwa Bayaura yazo dena-betena yenu siya sero taung wori nuka nuna ininu kerenu eyero sena, “Name noeno emo ena buro nung gera pugaese sari nenine? Nung nutope kara gera pugaiya. 64Niye ge meko nuna nigiro no sarinei?” Ayero senu awong sewa, “Pasena nuna meko, arare daya magayaise.” 65Ayero sewa ena mene begura pise nuna-una tame gairo diti moko nuna worero wawong mene dero aune eyero sewa, “Emo awe mene ning detiye, auna yazo nuna keregai ganene.” Ayero sewa nung bunero puro mitiwa amimene nung sowena yanakana dewa arauwa.

Petoro mene Yesu bewae yena.

Mt 26:69-75; Lu 22:56-62; Yo 18:15-18, 25-27

66Petoro mene wese kakame atu adungno mitinu pirisa bainana soumani baunodi zo mene buro Petoro iyao ainasani mitinu 67giro nung anuwing nasani eyero sena, “Ning dema Yesu Nasaretera emo aune dema nosa.” 68Ayero senu nung eyero sena, “Na oko gao. Ning ge sinesa awiya na oko gosinena.” Ayero sero nung goma bera baungnu kokora zo mene ge sena ara. 69Petoro atu baungnu soumani baunodi deka amimene nung giro emo atu mitiwa aeno nupema sena, “Emo ewiya dubu nuna auna zo.” 70Ayero senu Petoro mene nupema bewae yero “Aung arauwa,” ayero sena ara. Be maingkoka aung yenu aune emo atu mitiwa amimene Petoro eno eyero sewa, “Ge me sinenane ara. Ning dubu nuna auna zo arauwa. Noeno okowata, ning dema ning Galilaya emo zo.” 71Ayero sewa nung nupema Tuwa Bayaura benaungna ge eyero senu tau yena, “Na ge iwarinena, awiya Tuwa Bayau mene na dai magayarinena. Niye emo yazo sineya awiya na oko gosinena.” 72Ayero senu kokora mena ge be etobe sena ara. Kokora ge senu Petoro mene Yesura ge kotuna. Yesu mene gitau Petoro eno eyero sena, “Nine kokora ge be etobe oko saore na bewae yasa be etama yariniya.” Yesu mene gitau ayero sena, awiya nuka nutope kotungno zi baina sena arauwa.

Copyright information for `ZIA