Mark 16

Yesu nupema iropuna.

Mt 28:1-8; Lu 24:1-12; Yo 20:1-10

1Sabat iya dang be aung yenu Maria napo nuna Madala auneto Maria nung Yakobora ai, awongto aune bauno Salome amimene baungno ou sereyao Yesura aingso tame yasagari sero zuma gaero pumuwa ara. 2Arare wikira be namba wan yazo nuna Sande awiya kasa yenu iya gainu awong iya oko gao biriti be nuna-una bamuwa ara. 3Awong bautunasani nuka nuyetope eyero wina-se yewa, “Awe mene daba zo uma be gazao awiya name eno dereme yero enaba pugariniye?” 4Ayero sewa, noeno okowata, daba awiya bainakama. Ayero sero diti gitau yero daba baina awiya uma be doro enaba atu mitina awiya gigiwa. 5Giro daba-umana toiro mani taung seka zo wawong mera atu adungno mitina awiya gigiwa. Mani auna mo neyang yao awiya imoko-kaungkaung. Bauno mene nung giro yangka sewa. 6Ayero yewa mani amimene awong eno eyero sena, “Niye awang yao dopu. Niye Yesu Nasaretera emo deteya magatiya awiya gari sero butuneya. Nung iropumiya. Nung etu oko mitiya. Masi aingso nuna pugeya awiya era gipu. 7Ayero niye baungpu, buro-mani nuna ena eno sinasani Petoro eno dema eyero sepu nigae, ‘Nung Galilaya tawingna gitau bautuniya. Arare niye baungno nung atu garineya ara. Ge deka awiya gitau mena niye eno sena.’ Ayero sepu nigae.” 8Ayero senu awong daba-uma doro sungno bamuwa. Noeno okowata, te wawongne awena ipinenu awong awang yewa. Arare awong awang nasani ge awiya emo zo eno oko sao yewa arauwa.

Maria napo nuna Madala amimene Yesu gigina.

Mt 28:9-10; Yo 20:11-18

9[Yesu mene wikira be namba wan yazo Sande aune gora-gara iropuro nuka nutope gitau Maria napo Madala auna-una kasa yenu gigina ara. Gitau Yesu mene iwae 7 Mariara-una atu tunena. 10Bauno amimene baungno Yesura dubu zi sinasani zibe nasani mitiwa aeno eyero sena, “Na nung gigena.” 11Ayero senu awong bauno mene Yesu seka yero iropunu gigina auna ge sena awiya nigiwa me oko yena.

Yesura buro-mani etobe mene Emeas nagibe atu Yesu tamuwato.

Lu 24:13-35

12Ago Yesu mene benaung ewe yero emo etobe nagibe atu bautunewato towang atu nuka nutope nunato-una kasa yenu gigiwato. 13Nung awongto aune dema nenu nung gigiwato kasa yenu giro awongto nupema tera kapete Yerusalem gairo baungno Yesura dubu ena eno sewato, arata awong ge nunato nigiwa me oko yao yena.

Yesu mene buro-mani nuna burora pugaina.

Mt 28:16-20; Lu 24:36-49; Yo 20:19-23; Apo 1:6-8

14Ago nung buro-mani nuna 11 amimene nona mininasani mitiwa aune nuka nutope nunae-una atu kasa yenu gigiwa. Emo bauno ena mene Yesu iropunu gigiwa auna ge sewa nigiwa me oko yao yena aeno nung awong gona yena. 15Nung awong eno eyero sena, “Niye tere-taira yero tawing sero baungno Bowi Iwaing emo bauno apakana eno sepu nigae. 16Zo nung Bowi Iwaing nigiro na tumo diro ge ou suwariniya, nung awiya Tuwa Bayau mene sorero pumariniya. Arata zo nung Bowi Iwaing nana nigiro na tumo oko diyao yariniya, nung awiya Tuwa Bayau mene gera pugai zuwariniya ara. 17Emo na tumo diyarineya amimene tani putoungne eyao ine yarineya: Awong iwae be nana-una tunarineya; awong ge ewe-pape gitau oko nigao awiya sarineya; 18awong yi mani gamao awiya iniro oko meko yarineya; awong ou meko miniro magayao awiya minarineya, arata awong yaya oko tamarineya; awong wawong nunae emo bauno yayare auna tame pugaya iwaing yarineya.” Ayero sena arauwa.

Tuwa Bayau mene Yesu puro pu uritira gaina.

Lu 24:50-53; Apo 1:9-11

19Tuwa Yesu mene buro-mani nuna eno ge senu aung yenu Tuwa Bayau mene nung puro witiro pu uritira gainu nung Tuwa Bayaura wawong mera aduna ara. 20Ayero yenu awong tere-taira yero Bowi Iwaing soma apakana auna atu sinauwa. Ayero yero yewa Tuwa mene ge nunae soremai tau yaise sero awong sorepu naunu tani putoungne yero nasani nauwa arauwa.]

Copyright information for `ZIA