Mark 2

Yesu mene emo zo te wawong amao awiya kora yena.

Mt 9:1-8; Lu 5:17-26

Wari be ena aung yenu Yesu mene nupema tera baung Kapaneam yenu emo bauno mene Yesu kapete nuna gare gairo mitina awiya nigiwa. Nigiro emo bauno daigairo mene nuna-una buro augaiwa garo mokore bautare apakana beburo aung yena ara. Ayero yewa nung Tuwa Bayaura ge awong eno sinasani mitinu emo ena mene emo zo te wawong amao awiya puro bumuwa ara. Emo siwongpatige amimene emo awiya diungno puro bumuwa. Arata emo bauno witao mitiwa, arare awong Yesura-una nugu babao ine teng oko yenu giro awong garo eno nung wese mitina atu be yero emo gogare awiya pugaiwa wosina. Ayero yewa Yesu mene inao nunae giro mani yayare aeno eyero sena, “Mani nana, na pasena nina disinena.” Ayero senu Yudara sao tauyao ge gipao emo ena mene eyero kotupunasani mitiwa, “Emo emimene Tuwa Bayau mene yaine niya. Emo zo mene pasena disao ine teng oko. Awiya Tuwa Bayaura buro gege.” Ayero kotupunewa giro Yesu mene awong kotupunewa awiya mena yetine yero giro awong eno eyero sena, “Niye nono yero ayero kotupunei? Name emo yayare aeno, ‘Iropu, ang yase’ tebeba ayero sanane nung oko ang yao yariniya, awiya name meng garinenane. Noeno okowata, emo bauno mene ge naname gaya ge iwao yariniya. Arata name, ‘Na pasena nina disinena,’ tebeba ayero sarinenane, awiya name meng oko garinenane. Noeno okowata, emo bauno mene ge naname-una me awiya gao ine teng oko. 10 Arare na pasena disaora putoung puro tawingna etu nona, awiya gaese sero na ge ewiya dema nung eno sarinena, 11 Na ning eno eyero sinena: Iropu, awao masi gogare nina puro garo nina-una babase.” 12 Ayero senu nung iropuro awao masi gogare nuna puro emo baunona diti mokora atu garo doro baungna ara. Ayero yenu awong wawong di gauno Tuwa Bayau bowi yero eyero sewa, “Name tani eyao ine gitau oko gao.” Ayero sewa arauwa.

Yesu mene Lewi yausena.

Mt 9:9-13; Lu 5:27-32

13 Yesu mene soma awiya doro ou nazira nugu nupema baungnu emo bauno apakana mene nuna-una kasa yewa ge tugata yena ara. 14 Atu nawe garo awiya doro bautunete emo zo yazo nuna Lewi, nung Alifayora mani, nung amimene takis pugaora gare atu adungno mitinu giro nung eno eyero sena, “Ning na ago ye.” Ayero senu giro nung iropuro nung ago yena arauwa.

15 Yesu mene Lewira-una gare baungno adungno nona mininasani mitinu takis pumao emo aune Yudara sao tauyao ge dao emo daigairo amimene Yesu buro-mani nuna aune dema adungno mitiwa. Emo ayetugao daigairo amimene Yesura ame nasani nauwa. 16 Arare Farisayora sao tauyao ge gipao emo ena mene Yesu takis pumao emo aune Yudara sao tauyao ge dao emo aune dema nona mininasani mitina, awiya giro buro-mani nuna eno eyero sewa, “Nung nono yero takis pumao emore ge dao emo aune dema nona mininiye?” 17 Ayero sewa Yesu mene ge awiya nigiro awong eno eyero sena, “Emo yaya aung mene doktara-una oko bautunowa. Arata emo yayare mene gege doktara-una bautunowa. Na emo nao nunae pewayao asinowa awiya yausari oko bumuwang. Arata na emo pasena yao emo awiya yausari bumuwang.” Ayero sena arauwa.

Tani nona seminaora.

Mt 9:14-17; Lu 5:33-39

18 Be aune Yohanena buro-mani aune Farisayo awong amimene nona minao semini nasani mitiwa. Arare emo ena mene buro Yesu atata yero sewa, “Susuwa noeno Yohanena buro-mani aune Farisayora buro-mani amimene nona seminineya buro-mani nina mene nona oko seminao yero nei?” 19 Ayero sewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Emo bauno ataora bonene nasani mitaya emo nung bauno atariniya amimene awong aune dema nariniya be aune nona seminaese saya nigarineita? Aung arauwa. Awong emo aune dema narineya be aune seminaese saya oko nigarineya. 20 Arata ago emo awiya iwo mene puro babaya aung yariniya be aune awong nona seminarineya. Deka ayao ine na eno yaya aune buro-mani nana mene nona seminarineya.” Ayero sena arauwa.

Gipao ge sekare mature dema tairo pugao awang sena.

21 Yesu mene eyero sena, “Name mo toto yangtagairo gayari sero mo be seka puro mo asora atu oko gainonane. Ayero yarinenane, awiya mo seka mene watimai mo aso awiya nupema kerai toto bainakama yariniya. 22 Nupema, name ou wain seka puro meme aingso matura oko sukupunonane. Ayero yarinenane, awiya ou wain mene daing yero titisero meme aingso misero pisai kerai ou wainne meme aingsore awiya gera yarinenane. Name ou wain seka puro meme aingso sekara sukupunonane.” Ayero sena arauwa.

Sabat iya be aune buro yao awang sewa auna ge.

Mt 12:1-8; Lu 6:1-5

23 Sabat iya be zore Yesu buro-mani nuna aune nagibe atu bautunete wuit buro zo buwagati nasani buro-mani nuna mene wuit me kowero miniwa. 24 Ayero yewa giro Farisayo mene nung eno eyero sewa, “Sao tauyao ge mene awong buro zo Sabat iya be aune yao awang siniya awiya neya, gosinesita?” 25 Ayero sewa Yesu mene awong eno abena eyero sena, “Niye ungwe zo Dawidi aune emo ena nung aune dema nauwa, awong nona minao aung, meri apunasani mitiwa auna ungwe awiya niye oko nigao mene saine neya, awiya! 26 Abayata mene pirisa baina yero nasani nauna be aune Dawidi mene Tuwa Bayaura ibu auna toiro ame Tuwa Bayaura benaungna pugati nasani nauwa awiya minina. Ame awiya awong wosao mene minaese sao oko. Pirisa gege mene minaese sao ara. Arata Dawidi mene ame awiya puro dubu nuna eno pugainu miniwa Tuwa Bayau mene giginu meko oko yena.” 27 Ayero sero susuuno eyero sena, “Tuwa Bayau mene Sabat iya be amimene emo bauno soremaise pugaina. Arata emo bauno mene Sabat iya be awiya soremaese oko pugaina. 28 Arare na Emora Mani mene nona apakana auna Tuwa yero nona amimene Sabat iya be auna Tuwa dema yero nona.” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA