Mark 3

Sabat iya be zore Yesu mene emo wawong meko yao zo kora yena.

Mt 12:9-14; Lu 6:6-11

1Yesu mene yere ibura nupema toiro emo zo wawong amao atu mitinu tauna. 2Emo bauno atu mitiwa amimene Yesu anuwing nasani “Nung emo yayare awiya Sabat iya be eune kora yarinita?” asero etuti nasani mitiwa. Awong Yesu gera pugari sero kotupu nasani newa, 3arare Yesu mene emo wawong amao aeno eyero sena, “Era gapo.” 4Ayero sero nung atu awong eno eyero sena, “Name tani iwaing Sabat bere yanane teng yarinita, tani meko yanane teng yariniye? Ora name emo bauno soremanane iwaing yaya teng yarinita, emo gera yanane magayaya teng yariniye?” Ayero sena, arata awong bora-bora yero mitiwa. 5Ayewa nung diti-dati yero tini kapenu nupema kotumao meko nunae giro awong eno yo-aungno moko nuna zi sinenu giro emo aeno eyero sena, “Wawong iteti.” Ayero senu wawong itetinu wawong iwaing nupema yena. 6Ayero yenu Farisayo mene ibu doro kasayero mena baungno Herodera Pati memba ena aune dema augairo Yesu daya magayaise auna nagibo tamari sero yewa arauwa.

Dubu baina mene ou nazira nugu atu augaiwa.

7Yesu buro-mani nuna aune baung ou nazira yewa ara. Galilaya emo bauno dubu bainakama mene nung aune dema bamuwa. Ayero yewa emo Yudaya tawingna aune 8emo napo Yerusalemna aune emo Idumia tawingna aune emo ou Yodan enabara aune emo napo Tayato Saidonna amimene buro apakana Yesu mene nasani nauna auna ge nigiwa, arare awong witao amimene nuna-una bumuwa. 9Ayero yewa nung buro-mani nuna eno eyero sena, “Emo bauno ewezoware na patowi sero wang zo sosero kora yero nugu pugaipu mitae.” 10Ayero sena, noeno okowata, gitau nung emo yayare daigairo awiya kora yenu giro emo bauno yayare apakana amimene nung dingyari sero wina-mise nasani mitiwa. 11Arare emo bauno iwae nunae-una mitiwa amimene nung giro te nuna-una zuwero aiyamama sinasani eyero sinauwa, “Ning Tuwa Bayaura Mani.” 12Ayero sinauwa Yesu mene ge tauyao iwae eno sinasani awong susuwa nuna emo ena eno keregao awang sinauna.

Yesu mene buro-mani nuna 12 yangtagairo puna.

Mt 10:1-4; Lu 6:12-16

13Yesu mene diri witiro emo ena ara taungno yausenu nuna-una bumuwa. 14Nung awong yangtagairo kora yero emo 12 puro burora pugairo awong nung aune dema naese sena. Nung awong iyengtai Tuwa Bayaura ge saese, 15o iwae tunaora putoung awiya pumaese sena ara. 16Nung buro-mani 12 yangtagairo puna auna yazo nunae era: Nung yazo seka Simon eno pugairo Petoro asena ara. 17Yakobo nung Zebedira mani aune meta nuna Yohane auna yazo seka Boanege asena ara. (Ge naname-una, “Bibiyara mani.”) 18Anderea, Filip, Batolomiu, Matiu, Tomas, Yakobo nung Alifayora mani, Tadias, Simon Zelote, 19Yudas Iskeriot nung Yesu keregairo iwora waweng pugao emo.

Yesu mene buro-mani awiya burora pugairo aune nung doro baung nuna gare yena.

Ena mene Yesu eno eyero sewa, “Bielsebul mene nung sorepunoi buro yero noiya.”

Mt 12:22-32; Lu 11:14-23; 12:10

20Emo bauno daigairo mene nupema Yesura-una bumuwa nung aune mani awiso nuna aune awong nona minaora be daigaiwa. 21Ayewa giro dubu nuna ena mene ge awiya nigiro, “Nung dau yaine niya,” asero nung sorari bamuwa ara.

22Yudara sao tauyao ge gipao emo ena mene Yerusalem atu wosiro buro eyero sinasani mitiwa, “Iwae yazo nuna Bielsebul amimene nuna-una toiro mitiya. Arare iwaera gitau yao amimene nung sorepunoi iwae tuninoiya.” Ayero sewa ara. 23Arare Yesu mene emo bauno yausenu bumuwa ge pungyao ena awong eno eyero sena, “Sanda mene nono yero nutope tunariniye? 24Napo dekaongka auna emo bauno mene gausero wina-de yarineya, napo awiya tauyao oko mitarineya. 25Ora dubu zo gausero ge wina-se nasani iwo wina-ye yarineya, dubu awiya tauyao oko mitarineya. 26Sanda mene nutope iwo nuna yero putoung nuna gausero nariniya, awiya nung tauyero mitao teng oko yariniya. Putoung nuna aung yariniya. 27Name emo putoung bainane zora wau apakana pumari sero gitau emo awiya bunero aune nuna-una gare toiro wau nuna apakana pumarinenane ara. 28Na memoko sana nigipu. Emo baunona pasena apakana arita Tuwa Bayau izao ge nunae awiya disao teng niya. 29Arata zo nung Oweno izariniya emo auna pasena disao ine teng oko ara. Pasena nuna mitao gege mitariniya.” 30Yesu ayero sena. Awiya noeno okowata, awong nung eno eyero sewa, “Iwae mene nuna-una toiro mitiya.”

Yesura ai metamaine.

Mt 12:46-50; Lu 8:19-21

31Ai nuna aune metamani nuna awong buro garo bautara atu dopero mitasani Yesu nunae-una baise sewa. 32Asewa emo bauno dubu baina Yesura-una nugu adungno mitiwa amimene nung eno eyero sewa, “Ai nina aune metamani nina amimene ning gari sero buro bautara atu dopero miteya.” 33Ayero sewa nung abena eyero sena, “Ai nana metamani nana awiya nami i?” 34Ayero sero nung emo bauno nuna-una nugu adungno mitiwa awiya gosinasani diti-dati yero eyero sena, “Emo bauno emimene ayamani nana aune metamani nana aune neya. 35Emo bauno Tuwa Bayaura ge nigiro dipunowa amimene metamani numono aune ayamani nana neya.” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA