Mark 4

Emo zo mene nona we bure atu sesena auna ge eniya.

Mt 13:1-9; Lu 8:4-8

1Yesu nung ou nazira nupema baungno ge tugata nenu emo bauno daigairo nibamu amimene nuna-una kasa yewa. Ayewa giro nung senu wang isewa wosinu nung witiro adungno mitinu emo bauno diti bainane mene bage atu mitiwa. 2Atu mitiwa nung awong eno ge eniya ena sinasani ge witao awong eno tugata nasani yena. Tugata nasani awong eno eyero sena, 3“Sana nigipu. Emo zo mene nona we bure atu sesari baungna ara. 4Baungno nona we sesinenu we ena nagibe atu wosiwa ni mamani mene taungno miniro aung yewa ara. 5Ora we ena awiya tawing daba tame atu paka yero mitina auna atu wosiwa ara. Tawing awiya sori oko wiyai yao, arare we amimene mena koso yewa ara. 6Tatai nunae deka ayero imokore oko bauna, arare wari mene witiro kokoni yenu irara yero magayero aung yewa ara. 7Ora we ena awiya tawing iwe ena mitiwa auna atu wosiwa ara. We awiya iwere dema apakana teng-temo pusasa yero iropuro iwe mene nona awiya anenu me oko iyao yena ara. 8Ora we ena awiya tawing me gawire auna wosiro iropuro zauno me witao iwa ara. We zora me 30 inu, we zora me 60 inu, we zora me 100 ina.” 9Ayero sero sena, “Zo nung dawongne mene ge awiya nigaise.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene ge eniya sinauna auna susuwa.

Mt 13:10-17; Lu 8:9-10

10Emo bauno zanewa aune emo ena mene Yesu aune dema nauwa arita buro-mani nuna 12 awong amimene ge eniya sena auna susuwa gari sero nung atata yewa. 11Atata yewa giro nung awong eno eyero sena, “Tuwa Bayau nata tuwa yero nariniya auna ge pungyero mitoiya, auna susuwa awiya niye ena mene nigaese sao mitiya ara. Arata ena awiya susuwa nuna pungyero mitai ge eniya gege sana nigaese sero sinona. 12Porofete Yesaya mene ge eyero gaena,

Awong dubo kapete gairo nao sekara naya na Tuwa Bayau mene pasena nunae disoni sero, awong diti moko nunae mene gaese, arata oko giro baingtaese. Awong ungwe nigaese, arata ungwena susuwa oko nigiro baingtaese.
Tuwa Bayau mene ayero sena, arare na ge eniya gege awong eno sinona.” Yesu mene ayero sena arauwa.

Nona we bure atu sesaora ge eniya auna susuwa keregaina.

Mt 13:18-23; Lu 8:11-15

13Yesu mene ayero sero awong eno eyero sena, “Niye ge eniya auna susuwa awiya oko gao neita? Arare niye nono yero ge eniya ena auna susuwa giro baingtarinei? 14Susuwa nuna eyao era: Emo we urari sesinoiya amimene Bowi Iwaing auna ge we urinoiya. 15Arata emo bauno enana dubo awiya nagibora tawing tauyao ine. Awong Bowi Iwaing nigitinowa Sanda mene mena buro Bowi Iwaing dawong nunae-una toitinoiya awiya sorinoiya. 16Deka ayao ine emo bauno ena awong tawing gawi aung daba tame paka yero mitoiya ayao ine ara. Awong uritira ge nigiro mena puro yawa yawa nowa. 17Arata awong tatai aung. Awong Tuwara nagibo awiya be maingkoka gege ago yero nema aune emo bauno mene uritira ge eno iwo awong eno yero nowa giro awong mena nagibo awiya dotinowa. 18Emo bauno ena mene awong tawing iwe mekore ine ara. Awong amimene uritira ge nigitinowa, 19arata awong tawingna nona eno kotung-katung nasani wau moni eno yawa yawa nasani nona apakana aeno dubo-dubo nasani nowa, arare tani ayao amimene uritira ge worinowa me oko kasa yao noiya. 20Arata emo bauno ena mene zo tawing me gawire ine. Awong amimene uritira ge nigiro pu dube gairo me tapunowa — ena 30, ena 60, ena 100.” Ayero sena arauwa.

Damana waegao au apero wese atu pungyao auna ge.

Lu 8:16-18

21Yesu mene awong eno eyero sena, “Name damana gaero puro au wese apero pugati nonineta? Aung arauwa. Ora name damana awiya garo bautara pugati nonineta? Aung arauwa. Name damana gaero gerura atu ikogati nonane. 22Nona pungyao apakana ago kasa daung yarineya. Nona angayao apakana ago kasa daung yariniya. 23Zo nung dawongne mene ge ewiya nigaise.” Ayero sena arauwa.

24Nung awong eno eyero sena, “Ge nigitinowa awiya nigiro baingtipu. Niye nona emo bauno eno pugarineya teng Tuwa Bayao mene niye eno pugariniya. Nona aune nona enane kapetegariniya. 25Tuwa Bayau mene emo zo ge me ena puro noiya aeno ge me bainakama pugariniya. Ora emo zo ge me maingkoka gege puro noiya auna ge me awiya Tuwa Bayau mene sorero pumariniya.” Ayero sena arauwa.

Nona we urinowa baitinoiya auna ge eniya.

26Yesu mene eyero sena, “Tuwa Bayau nata tuwa yero nariniya auna susuwa awiya eyero mitiya: Emo zo mene nona we buro nuna-una urinoiya. 27Nona we urero nung awiro-dutiro anema we mene kosonoi aune emo amimene we koso yaora susuwa oko giro baingtao noiya. 28Tawing mene nung nutope gawi nona eno pugatinoiya. Gitau koso yero kasa yero aune me wuzi noiya. Ayero yero aune me titisinoiya ara. 29Titisero sau itinoi aune emo amimene minaora be kasa yetiya asero giro emo ena iwi gegeru yaore nona pumaese sero bure pugatinoiya.” Ayero sena arauwa.

Mastet me auna ge eniya.

Mt 13:31-32; Lu 13:18-19

30Yesu mene eyero sena, “Tuwa Bayau nata tuwa yero nariniya auna susuwa awiya pu nora gairo sarinenine? Name susuwa awiya keregari sero ge pungyao nora pugairo sanane teng yariniye? 31Tuwa Bayau nata tuwa yero nariniya auna susuwa awiya i zo yazo nuna mastet asinonane auna me ine arauwa. Emo mene i me awiya bure atu urinowa. I me awiya tawingna i me apakana miteya auna wosao nunae ara. 32Arata urinowa mena bairo nona we ena bure atu urinonane awiya apakana daigairo baina noiya. Ayero noi bowang nuna babuze kasa yero nowa ni mamani mene utung nuna-una buro bowangna atu uwang gapunowa.” Ayero sena arauwa.

Yesu nung ge eniya gege sinauna.

Mt 13:34-35

33Yesu mene ge eniya witao sinasani Bowi Iwaing emo bauno eno sero nauna ara. Nigao nunae auna teng sinauna. 34Nung ge eniya gege awong eno sero nauna. Arata buro-mani nuna nata nung aune dema mitima nauwa giro be aune nung ge auna susuwa awong eno keregairo nasani nauna arauwa.

Yesu mene senu bisi baina binono dena.

Mt 8:23-27; Lu 8:22-25

35Be aune ture inu Yesu mene buro-mani nuna eno eyero sena, “Name ou nazi buwagairo enabara babanene.” 36Ayero senu giro awong emo bauno dubu baina awiya doro Yesu wangna atu kayero mitinu giro nung puro bamuwa. Wang ena awong aune dema bamuwa. 37Bautu newa bisi yanakana sunu kakawa mene wang nosari sero nena. 38Be awiya Yesu nung wang age baungno ziyo guto zo pugairo apegairo auriti awinena. Arare awong nung uwero nung eno eyero sewa, “Gipao emo, name magayari sero nenane era, awiya ning gosinesita?” 39Ayero sewa nung iropuro bisi gona yero kakawa eno eyero sena, “Ning aung ye. Bisi sero mitiung.” Ayero senu soma bisi binono denu 40nung awong eno eyero sena, “Niye nono yero yo bainakama mininei? Niye inao aungta nowa?” 41Ayero senu awong yangka sero eyero wina-se yewa, “Emo ewiya nono yao i? Nung sesi bisi oure dema ge nuna dipunei?” Ayero sewa arauwa.

Copyright information for `ZIA