Mark 5

Yesu mene emo dau zora-una atu iwae tunena.

Mt 8:28-34; Lu 8:26-39

1Yesu buro-mani nuna aune awong ou nazi buwagairo enabara kasa yewa. Tawing awiya Gerasa emora tawing. 2Yesu wangna atu witinu emo zo iwae nuna-una toiro mitauna amimene biritira atu buro Yesura-una kasa yena. 3Emo awiya biritira daba umana atu mitasani nauna. Emo zo mene nung saniro bunaine yao teng oko. Angsi tauyao yazo nuna seni awiya dema teng oko yao ara. 4Gitau emo mene te wawong nuna seni mene buninauwa, arata nung wawongna seni watipu naunu kasugatinaunu tera seni deka ayero dedunaunu kasugatinauna ara. Emo zo mene nung saniro isiyao ine teng oko amimene nauna. 5Pingne iyare nung biritira atu nasani diri atu nasani wawa sinasani nuka nutope daba mene kapinasani nauna. 6Nung amimene ake-ina atu mitete Yesu giro sungno buro Yesura-una atu zuwero koing gairo 7yausero aiyamama sinasani eyero sena, “Yesu, ning Tuwa Bayau ika mitoiya auna Mani, amimene na eno no yari butunesi? Na Tuwa Bayaura ditira atu sinasani ning na oko dasese sinena.” 8Emo amimene ayero sena, noeno okowata, Yesu nung eno mena eyero sena, “Iwae, ning emo ewiya doro baung.” 9Arare Yesu mene nung atata yero sena, “Yazo nina aweni?” Ayero senu abena eyero sena, “Yazo nana Dubu Baina. Noeno okowata, nae dubu bainakama.” 10Ayero sero ge betinasani Yesu eno eyero isa sena, “Iwae tunasa ake oko babae.”

11Arare napo pu witao diri deungna atu nona kau nasani mitiwa giro 12iwae mene Yesu eno yausero eyero sewa, “Nae tunasa pura-una towanene.” 13Ayero sewa giro Yesu mene eyero sena, “Ayero yepu.” Ayero senu iwae mene emora-una atu kasa yero doro pura-una toiwa pu mene sungno kowara baungno ou nazira gugute gairo ou miniro mamaga yewa ara. Pu auna zare nunae awiya 2,000.

14Pu diya yao emo amimene zanero baungno emo nape mitiwa aeno sero emo wo bogara mitiwa adema sewa giro awong tani kasa yena awiya gari sero bumuwa. 15Awong Yesura-una buro emo gitau iwae witao nuna-una mitauwa nauna amimene mo awiro kotumao iwaing puro adungno mitina awiya giro awang yewa. 16Emo ena tani emo auna-una atu kasa yenu gigiwa amimene ge ungwe awiya yewa. Nupema tani pura-una atu kasa yena awiya dema tugata yewa. 17Ayero yewa emo bauno mene Yesu yausero tawing nunae ozaung doro babaise sewa ara. 18Ayero sewa Yesu wangna wiwitinenu emo gitau iwae nuna-una mitiwa tunena amimene Yesu eno isa sero nung aune dema nari sena. 19Arata Yesu mene “Aungwa” sero nung eno eyero sena, “Dubu nina-una baungno Tuwa mene ning ao-diro tani iwaing ning eno yetiya awiya se nigae.” 20Ayero senu nung baungno tawing yazo Dekapolis (ge naname-una, “Napo wawong etobe”) auna kasa yero tani Yesu mene nung eno yena auna ungwe tugata-magata yero yenu emo bauno apakana be angyero ge nuna gege nigiti nasani nauwa.

Yesu mene bauno zo kora yero Yairora mani baunodi uwenu iropuna.

Mt 9:18-26; Lu 8:40-56

21Yesu wangna witiro ou nazi nupema buwagairo enabara kasa yero bage atu mitinu emo bauno daigairo mene nuna-una kasa yewa. 22Kasa yero mitiwa yere ibura simai emo zo yazo nuna Yairo amimene Yesu giro nuna-una baungno koing gairo 23isa sero eyero sena, “Mani baunodi nana maingkoka amimene magayari sero niya. Ning bung. Ning mani kora yari sero giro wawong nina nuna-una tame pugasa nung iwaing yero nariniya, awiya gosinena.” 24Ayero senu Yesu mene nung aune dema baungna. Bautunenu emo bauno daigairo mene nung aune dema bautunasani nung pu towang gairo puro bautunewa.

25Anewa bauno zo awong aune dema bautunena amimene yu pupunasani nawe dunu dawang 12 aung yenu yu pupunauna awiya oko soyao. 26Nung dokta witao auna-una bautu naunu awong yaya nuna aung yaise buro yero nauwa, arata yaya nuna oko aung yao naunu nung yaya bainakama tapunasani nauna ara. Nung wau moni nuna apakana pugainu aung yena, arata yaya oko aung yao yena. Yaya bainakama kasa nasani nauna.

27Arare nung amimene Yesura bowi nigiro emo bauno dubu baina awiya gate-gate yero Yesura-una bautara kasa yero 28nutope eyero kotungna, “Na taung wori nuna ding yero iwaing yarinena.” 29Ayero kotungno kasa yero Yesura mo ding yenu yu nuna mena soyenu Yesu mene nung kora yenu yaya aung yena awiya gigina. 30Ayero yenu Yesu mene kora yaora putoung auna yatu nung doro baungna awiya yetine yero giro emo bauno dubu baina auna towang atu mena kapetegairo eyero sena, “Awe mene taung wori nana ding yetiye?” 31Ayero senu buro-mani nuna mene nung eno eyero sewa, “Emo bauno dubu baina mene ning misineya, arare ning nono yero ‘Awe na ding yetiye?’ asinesi?” 32Ayero sewa arata Yesu mene, “Awe mene na ding yetiye?” asero gari sero diti-dati yena. 33Anenu bauno amimene tani Yesu mene nung eno yena awiya giro yangka sero awang nasani Yesura-una buro te nuna-una zuwero susuwa nuna keregairo sena ara. 34Ayero yenu giro Yesu mene nung eno eyero sena, “Aya nana, ning inao nina-una iwaing yetesa. Arare ning yawa yawa nasani aune baung. Yaya nina oko kapete gariniya.”

35Yesu mene ayero sinasani mitinu emo ena mene simai emora-una gare atu buro eyero sewa, “Mani baunodi nina magatiya. Ning nono yero buro baina Gipao Emo eno pugari sinesi?” 36Ayero sewa, arata Yesu mene ge sinewa awiya nigari sero dawong oko yawao yero yere ibura simai emo eno eyero sena, “Kotung-katung oko yase. Tumo diyaore gege neu.” 37Ayero sero awong apakana nung aune dema babao awang sero Petoro aune Yakobo meta nuna Yohane ami gege nung aune dema babaese sena. 38Awong baungno yere ibura simaira gare kasa yero Yesu mene emo bauno witao pasero zi sinasani mitiwa awiya gigina. Emo bauno zi sinasani zibe nasani mitiwa. 39Ayero newa giro Yesu gare toiro awong eno eyero sena, “Niye noeno gurutu sero mitasani zi sinei? Mani awiya oko magayao. Nung auriti awiniya.” 40Ayero senu awong nung pusugairo iwa. Arata nung awong awang senu garo doro bamuwa aune nung maina maung aire aune emo nung aune dema mitiwa awiya puro masi mani mitina auna toina. 41Toiro maina wawong iniro nung eno Yuda gera eyero sena, “Talita kumi.” Ge auna susuwa eyao era: “Zebi, ning iropasese sinena.” 42Ayero senu mani awiya mena iropuro angyena. Dawang nuna 12. Ayenu emo bauno mene wawong di gauno yangka sewa. 43Yesu mene awong susuwa awiya emo bauno ena eno sowi sero ge tauyao sena. Ayero sero awong nona minao mani eno pugaese sena arauwa.

Copyright information for `ZIA