Mark 6

Nasarete emo bauno mene Yesu bauta potewa.

Mt 13:53-58; Lu 4:16-30

1Yesu mene napo awiya doro napo nuna-una baungna. Buro-mani nuna mene nung aune dema bamuwa. 2Arare Sabat be kasa yenu giro nung yere ibu mokora toiro ge tugata nenu emo bauno witao mene ge nuna nigiro wawong di gauno eyero sewa, “Emo kotumao awiya natu tamiye? Kotumao tauyao nono yao mene nuna-una kasa yetiye? Nung nono yero tani emo bauno gitau oko gao awiya yero noiye? 3Emo ewiya nung kapenda. Nung Mariara mani arauwa. Nung Yakobo, Yosefe, Yuda, aune Simonna tato. Numono ai amono nuna name aune dema nowa.” Ayero sero awong Yesu eno kotumao meko puro dubo mou yewa. 4Arata Yesu mene awong eno eyero sena, “Porofete awong emo yazore. Arata napo nuka nunae-una, o dubu nuka nunae-una atu, o maung nuka nunae-una atu, awong emo yazo aung.” Ayero sena ara. 5Nung tani emo bauno mene gitau oko gao nauwa awiya nunae-una atu yao teng oko yena. Arata nung wawong nuna mene emo yayare dekaong-dekaong auna-una pugainu yaya nunae aung yena ara. 6“Awong nono yero na tumo oko diyao yero nei?” ayero kotungno giro nung angyero napo mamanikakara baungno ge tugata yena arauwa.

Yesu mene buro-mani nuna 12 burora pugaina.

Mt 10:5-15; Lu 9:1-6

7Yesu mene buro-mani nuna 12 yau senu bumuwa iwae tunaora putoung awiya awong eno pugairo awong eto-eto baungno tere-taira yero buro yaese sero nung awong eno eyero sena, 8“Nagibora nona zo oko pumae. Wo ma aung, zao aung, wau moni aung. Tung gege pungpu. 9Te soga wosogarineya, arata taung wori etobe oko wosogae. 10Niye esewa yero napo zora baungno garo dekaongka auna toiro mitasani buro baungno nete napo awiya duwari yero giro aune garo awiya dopu. 11Napo zo mene niye masi oko zuwao, o ge ninae oko nigao yaya giro napo awiya doro susuwa nunae gaese sero popo awetu nunae te yo ninae-una mitiya awiya dureregaipu wosae.” 12Ayero senu giro buro-mani 12 amimene baungno emo bauno eno eyero sewa, “Niye dubo kapetegaipu.” 13Ayero sero iwae witao tunero uweri emo bauno yayare witao auna-una yasagairo nauwa yaya nunae aung yero nauna arauwa.

Yohane ge ou zayero suwao emo awiya magayena.

Mt 14:1-12; Lu 3:19-20; Lu 9:7-9

14Yesura bowi baungno emo bauno apakana tawing sero sero auna teng yena. Ayero yenu emo tuwa zo yazo nuna Herode amimene Yesura bowi nigina. Emo ena mene Yesu eno eyero sinauwa, “Yohane ge ou zayero suwao emo nung amimene magayaora atu iropuna, arare nung tani putoungne yero noiya.” 15Ena mene ayero sinauwa, arata ena mene eyero sinauwa, “Nung Eliya.” Ora ena mene eyero sinauwa, “Nung porofete zo. Porofete gitau nauwa ayao ine.” Ayero sinauwa arauwa.

16Arata Herode mene Yesura tani auna ge nigiro eyero sena, “Na ge sewang awong Yohanena dubo kapewa magayena, arata nung nupema iropuro niya.” 17Herode mene ayero sena, noeno okowata, gitau nung gorobo emo senu baungno Yohane bunero puro pu bunao gare gaiwa. Herode mene tani awiya bauno Herodia eno yena, auna susuwa awiya eyao era: Herode mene meta nuna Filipra bauno puro atina ara. Bauno auna yazo nuna Herodia. 18Ayero yenu giro Yohane mene Herode eno eyero sena, “Ning meta nina-una bauno sorero puro aune dema nosa, awiya teng oko niya. Sao tauyao ge gazao mitiya.” 19Yohane mene ayero senu giro bauno Herodia mene dung yero Herode nung Yohane daise sinauna. 20Arata Herode mene tani awiya oko yao yena. Noeno okowata, nung Yohane awang yero nauna. Yohane nung emo pewayao, nung emo pasena aung, awiya giro awang yero sorero nauna ara. Yohane nung ge sinaunu Herode mene nigiro kotung-katung yero nauna, arata nung Yohanena ge nigari aratapunauna arauwa.

21Arata Herodia mene Yohane dao magayaora be awiya tauna. Herode mene ai nung puna auna be awiya kasa yenu giro nung emo babuze nuna aune gorobo emora gitau yao ena aune Galilaya tawingna emo babuze ena awong aeno ana-bonene yena. 22Be aune Herodia mene Yohane dao magayaora nagibo tauna. Awiya eyao era: Mani baunodi nuna mene Herodera ibu auna toiro na bainakama wuinu Herode ta esewa nung aune dema mitiwa amimene giro yawa yawa yewa. Ayero yewa giro Herode mene mani daungse aeno eyero sena, “Ning nona zota zo nomaze ara taungno sasa giro pugarinena. 23Na Tuwa Bayaura benaungna sana tauyae. Ning nona no eno saisi — nona maingkokata nona bainakama — awiya saineba na ning eno pugarinena. Tawing nana agewa eno sarinesa, awiya pugarinena.” 24Ayero senu nung doro baungno ai nuna eno eyero sena, “Na no pugaise sarineni?” Ayero senu ai nuna mene eyero sena, “Yohane ge ou zayero suwao emo auna gitau ning eno pugaise sarinesa.” 25Ayero senu nung mena sungno Herodera-una baungno eyero sena, “Yemeneka keune ning Yohane ge ou zayero suwao emo auna gitau taora pugairo pugasa pumane.” 26Ayero senu Herode mene kotunu teng oko yenu dubo nuna mou yena. Arata nung Tuwa Bayaura ditira atu ge senu tau yena, nupema emo dema mitiwa amimene ge nuna gaya wosao yao eno, 27nung gorobo emo zo mene Yohanena gitau kapero puro baise senu baungno bunao gare atu dubo nuna kapero 28gitau taora pugairo puro baungno mani baunodi aeno pugainu puro ai nuna eno pugaina ara. 29Ayero yewa Yohanena buro-mani mene tani auna bowi nigiro giro baungno taung nuna puro baungno biritira atu mutewa arauwa.

Yesu mene emo 5,000 eno nona minao pugaina.

Mt 14:13-21; Lu 9:10-17; Yo 6:1-14

30Emo Yesu mene iyengtina amimene Yesura-una atu augairo ge tugata nasani buro yewa awiya apakana nung eno sewa ara. 31Anasani mitiwa emo bauno witao mene Yesura-una buro baungno anasani newa Yesu aune buro-mani nuna aune nona minaora be aung yena. Ayero yenu giro Yesu mene buro-mani nuna eno eyero sena, “Bungpu. Name nata baungno soma emo bauno aungna atu oreganene.” 32Ayero sero awong wangna witiro soma emo bauno aung auna babari bautunewa 33emo bauno witao napo sero sero auna mene awong bautunewa giro nai bage-bage gege gitau mena baungno kasa yero mitiwa ara. 34Mitiwa Yesu wang doro witi ika yero emo dubu bainakama awiya giro awong eno yo auna. Noeno okowata, awong pu mamani mene ai kau nasani nowa ayao ine. Ayao giro yo auno nung awong eno ge tugata-magata nenu 35ture itinenu giro buro-mani mene nuna-una nugu buro nung eno eyero sewa, “Soma ewiya soma meko. Nona minao aung. Ture itiniya, 36arare ning emo bauno duwasa baungno nona minao nunae pumari napo nugu-nagu miteya auna babae.” 37Ayero sewa nung eyero sena, “Ninae nona minao pugaipu minae.” Ayero senu awong nung eno eyero sewa, “Nae baungno ame igiyao 200 kina mene zuma gaero awong eno puganane minaese sinesa?” 38Ayero sewa nung awong eno eyero sena, “Ame igiyao niye nazigo i? Baungpu gae.” Ayero senu awong baungno giro nupema buro eyero sewa, “Ame wawong zore wo etobere gege miteya.” 39Ayero sewa nung emo bauno eno eyero sena, “Niye dubu sero dopero kanasi nezayao owiya naero adungpu.” 40Ayero senu awong dubu sero adumuwa — dubu ena emo bauno 100, dubu ena emo bauno 50, ayero yero adumuwa ara. 41Ayero yewa aune Yesu mene ame wawong zore wo etobe awiya puro ditiye uritira gairo Tuwa Bayau eno dange sero ame awiya eegairo buro-mani eno pugaina ara. Awiya buro-mani mene emo bauno eno pugaese sero ayero yena ara. Nung wo etobe puro zozoro gairo bono yenu emo bauno apakana amimene pumuwa. 42Awong apakana miniwa teng yena ara. 43Teng yenu awong ame itoto wo itoto awiya yangtagairo puro saka 12 auna gaiwa teng yena. 44Emo nona miniwa auna zare nunae awiya 5,000.

Yesu mene ou nazi tame angyena.

Mt 14:22-33; Yo 6:15-21

45Yesu mene buro-mani nuna eno eyero sena, “Niye wangna witiro musugairo enaba Besaida nape gitau babarineya. Na emo bauno zanaese sero aune awong duwarinena.” 46Ayero sero nung awong gitau iyengtinu bamuwa nung isa sari sero diri witina ara. 47Atu isa sinasani mitinu ture itinenu mani awiso wangna bautunete ou nazi towang daung yewa ara. 48Atu bisi mene awong dero ibena abena nenu awong wang dawaora yaya tapunewa awiya gigina. Ayero giro iya gari nenu aune nung ou nazi tame angyero nunae-una nugu kasa yena. Nung awong daigari sero nenu 49awong nung ou tame angnena awiya giro nung ititi zota asero aiyamama sewa. 50Awiya noeno okowata, awong nung giro awang yero te wawong ipena. Ayero yewa giro nung awong eno mena eyero sena, “Niye tau yepu. Na ara. Awang oko yae.” 51Ayero sero nung wangna witinu soma bisi sena. Ayero yenu awong yangka sewa ara. 52Awiya noeno okowata, awong tani Yesu mene ame emo bauno eno pugaina auna susuwa oko gao. Diti dubore nunae oko zawagao.

Yesu mene emo bauno dubu baina yayare Genesaret atu kora yena.

Mt 14:34-36

53Awong ou nazi buwagairo baung tawing yazo Genesaret auna yero wang isewa witina ara. 54Ayero yero wang doro witiwa emo bauno Yesu gao amimene nung giro 55napo nugu-nagu mitiwa auna sungno baungno emo bauno kezeya yetugao goga gaero zuwagairo puro buro Yesu atu mitiya asero atu pugaiwa ara. 56Soma apakana Yesu mene baungna — napo mamanikaka, o napo babuze, o soma napo aung — soma auna emo bauno mene emo bauno kezeya yetugao puro nagibe pugaiwa emo bauno yayare mene Yesu yausero mo be nuna gege ding yari sewa. Emo bauno ding yewa auna yaya aung yena.

Copyright information for `ZIA