Mark 8

Yesu mene emo 4,000 aeno nona minao pugaina.

Mt 15:32-39

1Iya zore emo bauno daigairo mene Yesu aune augairo mitete nona minao aung yenu mitiwa giro nung buro-mani nuna yau senu bumuwa eyero sena, 2“Na emo bauno yo niya. Noeno okowata, awong iya etama na aune dema nete doteya nona minao awena aung yetiya. 3Arare na nona awong eno oko pugao tebeba iyengtarinena, awiya awong bautunete nagibe atu meri magayero zuwarineya. Awong ena soma nugu daung okora atu bumeya.” 4Ayero senu buro-mani mene nung eno eyero sewa, “Name towangna etu nono yero emo baunona nona minao taungno pugarinenine?” 5Ayero sewa giro eyero sena, “Niye ame igiyao nazigo i?” Ayero senu giro awong sewa, “Nae ame igiyao 7.” Ayero sewa ara.

6Arare Yesu mene emo bauno tawingna adumaese senu adumuwa nung ame igiyao 7 awiya puro Tuwa Bayau eno dange sero ame awiya eegairo buro-mani eno pugaina. Buro-mani mene emo bauno eno bono yaya minaese sero pugainu puro emo bauno eno bono yewa. 7Nupema wo mamanikaka nunae ena mitiwa awiya puro Tuwa Bayau eno dange sero buro-mani eno eyero sena, “Wo dema emo bauno eno bono yepu.” Ayero sena ara. 8Ayero senu puro bono yewa miniwa teng yena. Teng yenu giro itoto pu dekaongna gaiwa saka 7 teng yena ara. 9Nona miniwa awong auna zare nunae awiya 4,000. 10Miniwa aune Yesu mene awong senu bamuwa. Bamuwa nung buro-mani nuna aune wangna witiro tawing yazo Dalimanuta auna bamuwa arauwa.

Emo ena mene tani zo diti seka yai gari sewa.

Mt 16:1-4; Lu 12:54-56

11Farisayo ena mene Yesura-una buro nung aune dema ge wina-se yewa ara. Awong Yesu gaero gari sero nung tani diti seka zo yai uritira putoung kasa daung yai gari sewa ara. 12Sewa Yesu mene ge nunae giginu bereya yenu giro eyero sena, “Emo yeme neya emimene noeno tani diti seka zo gari sinei? Na ge meba nibamu sinena era. Emo yeme neya emimene tani diti sekawa zo oko garineya.” Ayero sena ara. 13Ayero sero nung awong doro wangna nupema witiro ou nazi enabara baungna arauwa.

Farisayora yis ta Herodera yis auna ge eniya sena.

Mt 16:5-12

14Buro-mani nuna mene ame oko pumao nuwegaiwa. Ame dekaongka gege awong aune dema wangna mitina. 15Arare Yesu mene dawong gayao ge zo awong eno sinasani eyero sena, “Niye umo yepu. Farisayora yis ta Herodera yis amimene seung ninae-una goiye sero niye umo yero baingtiti nasani neupu.” Ayero sena ara. 16Ayero senu awong ge nuna awiya nigiro wina-se yewa, “Name ame nuwegenane aeno ge ewiya sinita nowa?” 17Ayero sewa awong Farisayora gipao ge okowata, ame minao maze kotupunewa giro Yesu mene awong eno eyero sena, “Name ame dotenane aeno siniya awiya noeno sinei? Niye yeme susuwa nana oko gosineita nowa? Diti dubore ninae daba ine i? 18Niye diti mokore, arata niye oko gao i? Niye dawongne, arata niye oko nigao i? Niye susuwa ewiya nuwegeita nowa? 19Na emo 5,000 eno ame wawong zo eegaiwang be aune niye itoto saka nazigo diwi?” Ayero senu awong sewa, “Saka 12 diwangne.” 20Ayero sewa giro nung eyero sena, “Na emo 4,000 eno ame 7 eegena niye itotora saka nazigo diyei?” Ayero senu sewa, “Saka 7 diyenane.” 21Ayero sewa giro nung eyero sena, “Niye tani awiya oko gao i?” Ayero sena arauwa.

Yesu mene Besaida atu emo diti guma yao zo kora yena.

22Yesu buro-mani nuna aune dema kasa ye napo Besaida auna yewa emo ena mene emo diti guma yao zo puro Yesura-una buro Yesu mene nung ding yaise sewa ara. 23Ayero sewa giro Yesu mene emo diti guma yao awiya wawong gaero puro napo doro baungno begura ye diti mokora gairo wawong diti mokora pugairo atata yero sena, “Nona zo gosinesita?” 24Ayero senu nung diti kanero abena eyero sena, “Na emo bauno gosinena. Na awong gosinena i ipu ine neya, arata awong ang neya.” 25Ayero senu giro Yesu mene wawong nuna diti mokora nupema pugainu emo awiya anuwing nenu diti nuna iwaing yenu nung nona apakana giro baingtina ara. 26Ayero yenu giro Yesu mene nung iyengtari sero eyero sena, “Ning nupema napo euna oko babase. Ning garo nina-una baung.” Ayero sena arauwa.

Petoro mene ge keregairo Yesu nung Kristo ayero sena.

Mt 16:13-20; Lu 9:18-21

27Yesu buro-mani nuna aune dema napo ena tawing yazo Sisaria-Filipai auna mitiwa auna bamuwa. Bautunete Yesu mene buro-mani atata yero sena, “Emo bauno mene na awe sero nei?” 28Ayero senu abena sewa, “Ena mene eyero sineya: Ning Yohane ge ou zayero suwao emo. Arata ena mene eyero sineya: Ning Eliya. Arata ena mene eyero sineya: Ning porofete gitau nawe magayewa auna zo.” 29Ayero sewa giro nung awong atata yero sena, “Ora niye nika niyetope na awe sero nei?” Ayero senu Petoro mene eyero sena, “Ning Kristo, Sorao Emo nanae.” 30Ayero senu Yesu awong eno ge tauyao eyero sena, “Ge nana awiya emo zo eno oko sae.” Ayero sena arauwa.

Yesu nung ago magayero nupema iropariniya auna ge sena.

Mt 16:21-28; Lu 9:22-27

31Yesu mene awong ge tugata yari sero eyero sena, “Na Emora Mani mene yaya-biyaya tamarinena. Yuda emora simaita pirisa babuzeta sao tauyao ge gipao emo amimene na awang sero na daya magayarinena. Magayana be etama aung yai aune na nupema seka yero iroparinena.” 32Ge awiya senu kasa yenu gigiwa. Asenu Petoro mene nung yuno baungno awang sero eyero sena, “Ayero oko sase.” 33Ayero senu Yesu mene kapetegairo buro-mani nuna ena giro abena Petoro gona yero eyero sena, “Sanda, ning na doro daigai. Ning ge sinesa awiya Tuwa Bayaura ge okowata, emora ge niya.” Ayero sena arauwa.

34Yesu mene buro-mani nuna aune emo bauno dubu baina aune awiya yau senu bumuwa eyero sena, “Zo nung na ago yari yero giro aratamao nuna apakana doro dubo minaore yaya tamaore auna i pasao nuna diungno na ago yaise. 35Noeno okowata, zo nung tawingna nao nuna sorero puro nari kotumariniya auna nao nuna aung yariniya. Arata zo nung na eno yero o Bowi Iwaing nana eno yero tawingna nao nuna duwariniya amimene nao iwaing tamariniya. 36Zo nung tawingna nona iwaing apakana awiya pupunariniya, arata nao nuna aung yariniya, awiya nona nomi nuna-una mitariniye? 37Nupema nao nuna kapetegaise kotungno zuma noma pugai aune nao nuna awiya abena kapete nuna-una gariniye? Aung arauwa. 38Emo pasena nasani Tuwa Bayau daigati nasani nowa be aune emo zo mene na ta ge nana awiya awang sariniya, awiya na Emora Mani mene Mama nana-una waegaore angelo pewa yetugaore bumarinena be aune na abena emo awiya awang sarinena.” Yesu mene ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA