Matthew 10

Yesura buro-mani auna yazo.

Mk 3:13-19; Lu 6:12-16

1Yesu mene buro-mani nuna 12 yau senu bumuwa iwae sorowe tunaora putoung aune yaya benaung giti korayaora putoung aune awiya awong eno pugaina ara. 2Aposolo 12 auna yazo nunae awiya eyao era: Gitau yao Simon yazo nuna zo Petoro, meta nuna Anderea, Yakobo Zebedira mani, aune meta nuna Yohane, 3Filip aune Batolomiu, Tomas aune Matiu takis pumao emo, Yakobo Alifayora mani, aune Tadias, 4Simon Zelote aune Yudas Iskeriot nung nawe Yesu keregaina arauwa.

Yesu mene buro-mani nuna eno buro ge sena.

Mk 6:7-13; Lu 9:1-6

5Yesu mene buro-mani nuna 12 awong awiya burora iyengtiti nasani eyero sena, “Niye emo Yuda okora una tawingna oko babae, arita Samaria napo auna dema oko babae. 6Isreli emo bauno dubu awong lama tara yetugao ine auna-una gege baungpu. 7Bautunasani ge eyero tugata yepu: Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna be nugu niya. 8Atu nasani emo bauno yayare awiya kora yepu. Nupema mamagayao awiya dema uwepu. Ayero nasani bozore awiya kora yepu bozo soyae. A nasani iwae sorowe tunepu. Niye putoung awiya zuma aung tebeba pumeya, arare niye deka ayero buro awiya zuma aung yepu. 9Moni bainata moni mamanikaka awiya oko guguno puro babarineya. 10Niye nagibe atu zao oko desanegae. Taung wori etobe aung, o te soga sekawa zo aung, o tung zo aung, ayero neupu. No eno oko, buro emo awong nona zuma aung tebeba pugao minao gege ara. 11Arare napo zorata zora kasa yero giro gitau emo iwaing zo kau yepu. Ayero yero zo gaya iwaing yai giro garo nuna-una witiro deka atu gege awiro-dutiro nasani nema aune baungno yepu. 12Garo nunae-una wiwiti nasani giro eyero sepu, ‘Tuwara gao ninae-ina mitaise.’ 13Ayero saya garo maung mene nigai teng yai giro ge ninae mene nunae-una atu me yaise. Arata garo maung mene nigai teng oko yao yai giro Tuwara gao ninae-ina atu gege me yaise. 14Napo zorata garo zora babaya niye eno masi oko pugao, o ge ninae auna bereya yai saya giro garo awiya yangdoro baungpu. Ayero yero popo nunae te ninae-ina mitiya awiya durere gaipu wosae. 15Na memokoba sinena. Tuwa Bayau mene emo awega-ziwega nasani abena pugariniya be aune napo etobe yazo nunato Sodomto Gomora auna emo awong abena mou-mesayao tamarineya. Arata ge ninae awang sarineya napo auna emo mene zo abena mou-mesa yao nibamu tamarineya.

Mouyao benaung giti noyao kasa yariniya.

Mk 13:9-13; Lu 21:12-17

16Sana nigipu. Niye lama ine, gorobo aung, amaze emo ena eu sino ine auna towang iyengtitinena. Arare niye umo nasani neupu. Ayero nasani gorobo aung dero yawero neupu. 17Niye emo itere-temare yero baingtiti nasani neupu. Awong niye puro gera pugarineya. Awong yere ibu nunae-una atu niye waung mene darineya. 18Awiya gege okowata, niye buro-mani nana yero nowa aeno awong niye puro emo gitau yaora unata emo tuwara una babaya ge buro yarineya. Arare niye nunae benaungnata nupema digara benaungna tauyero Bowi Iwaing sero keregaipu. 19Awong niye puro emo gitau yaora una pugaya ge nono yero sarinenine ayero sinasani kotung-katung oko yae. Ge abena saora be kasa yai aune ge sari yaya Oweno mene niye eno kotumao pugai sarineya ara. 20Ge saya ge ninae oko yariniya. Maung ninae auna Oweno mene dubo ninae-una nariniya auna ge yariniya ara. 21Tatomani ena mene metamani nunae magayaese iwora waweng pugarineya. Mamono ena mene mani awiso nunae magayaese sero iwora waweng pugarineya. Mani awiso ena mene ai amono mamono iwo nasani magayaese sero iwora waweng pugarineya. 22Niye yazo nana puro nowa aeno emo apakana niye eno tini kapaore narineya ara. Arare zo nung tau yero dopero nete magayariniya, nung awiya Tuwa Bayau mene sorero pumariniya. 23Arare napo zora atu naya dero tunaya giro napo awiya yangdoro nupema zora baungpu. Na meba sane. Niye buro yero bautu nete Isreli napo sero sero auna atu buro oko yero besugao naya na Emora Mani mene nupema kasa yarinena arauwa.

Tuwa eno yewa ayao ine teng name eno yarineya.

Lu 12:2-9

24Mani zota zo mene gipao emo nuna daigairo witaine yao oko mitiya. Nupema soumani mene emo tuwa nuna daigairo baina yao adeka dema oko mitiya. 25Arata mani mene gipao emo nuna mene noiya aine yai teng yariniya. Nupema soumani mene emo tuwa nuna mene noiya aine yai teng yariniya ara. Awong na eno Iwaera Maung ayero sewa, arare buro-mani nana eno deka ayero ge memeko-mameko sarineya ara. 26Arata saineba, susuwa ninae pungyero mitiya awiya ago kasa daung yai garineya. Arare niye awong giro awang oko yae. 27Ge ena nane pungyero tugata yero nona awiya dubu bainana atu keregaipu nigae. Ora maingkoka dawong mene nigaine yao awiya dema daung mokera atu keregairo sepu. 28Taung aingso ninae gege dero ititi ninae dari nasani putoung kau yarineya, awong awiya oko awang yepu. Taungne ititire etobe ayero musugai kowa iyaore auna babarineya auna putoung awiya nuna-una mitiya, nung awiya giro awang yepu. 29Ni sisisi awiya nona me aung, arare maketra atu ni sisisi etobe auna zuma awiya toya dekaongka gege. Arata Maung ninae mene gai teng oko yati siya, awiya zo oko zuwero magayatiya. 30Arata emo bauno niye mene zo Mama mene niye diya yero baingtiti nasani giti ai ninae zazagairo aung yero noiya ara. 31Ni sisisi daigairo auna zuma awiya baina oko, arata ninae mene zo zuma bainane. Arare niye awang oko yae. Mama mene gai teng oko yao yai, nona meko zo ninae-ina tebeba oko kasa yariniya. 32Zo nung emora benaungna atu ‘Na Yesura mani yero nona’ ayero sariniya, awiya nane emo aeno uritira Mama nana auna benaungna atu ‘Nung awiya mani nana’ ayero sarinena. 33Arata zo nung emora benaungna atu na bewae yariniya, nung awiya nane uritira Mama nana-una benaungna atu abena bewae yarinena arauwa.

Yesu mene ge puro bunu emo bauno gagausewa.

Lu 12:51-53; 14:26-27

34Na mono pumari oko, emo bauno gagausari sero bumuwang ara. Arare ge nana eno gagausero narineya. 35Mani emodidi mamonone gagausarineya. Ai amono mani baunodidire gausarineya. Bemani imeti maingne deka ayero gausarineya ara. 36Dubu dekaongka amimene gausero iwo wina-ye yarineya. 37Zo nung aita maung nuna ara tamao baina ara tapunasani na maingkoka ara tamariniya amimene gerao nana yao ine teng oko ara. Zo nung deka ayero mani nuna emodita baunodi ara tamao baina ara tapunasani na maingkoka ara tamariniya a deka gerao nana yao ine teng oko ara. 38Ora zo nung i pasao nuna diungno na ago oko yao yariniya, nung a deka gerao nana yao ine teng oko ara. 39Zo nung nao nuna sorariniya amimene nao nuna taragariniya. Arata zo nung na eno nasani nao nuna yangduwariniya amimene nao me tamariniya arauwa.

Yesu eno nasani otao mani mono pumao.

Mk 9:41

40Zo nung niye kora yariniya, awiya na eno yetiya ayero yariniya. Ora na eno yariniya, awiya nung Mama nana na iyengtina aeno yetiya ayero yariniya. 41Zo nung porofete zo nai giro kora-makora yariniya nung amimene porofetera abena auna teng pumariniya. Zo nung emo etutero nai giro kora yariniya amimene emo etutero naora abena auna teng pumariniya. 42Na memoko sane. Zo nung emo na ago yero nowa awong auna zo nai giro ou iyangyao dungno pugai minariniya, awiya ou pugariniya aeno nung abena nuna me pumariniya.” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA