Matthew 14

Yohane ge ou zayero suwao emo awiya dewa magayena.

Mk 6:14-29; Lu 3:19-20; Lu 9:7-9

1Be auna atu emo tuwa Herode mene Yesura ge bowi nigina ara. 2Nigiro buro-mani nuna eno eyero sena, “Yohane ge ou zayero suwao emo nung ka amimene magayaora atu iropuro noiya, arare nung tani putoungne yero noiya.” 3Ge awiya tebeba oko sena. Herode nung gitau yemaoko meta nuna Filip auna bauno sorero puna, yazo nuna Herodia, bauno aeno yero senu gorobo emo baungno Yohane tere wawongne bunero puro pu bunao gare gaiwa. 4Awiya Yohane mene ge eyero sena aeno yena, “Ning bauno pumasa awiya teng oko niya.” 5Ayero senu Herode mene Yohane dari kotupunauna ara. Arata emo bauno mene Yohane nung porofete ayero sinasani nauwa, arare Herode mene awong awang yero yangdunu mitauna ara. 6Atu mitaunu aune Herode kasa yao be nuna bunu giro emo babuze senu nuna-una kasa yero augairo mitiwa Herodiara mani baunodi amimene nunae-una benaungna atu na wuinu Herode mene giginu iwaing yenu giro 7nung eno eyero sena, “Na Tuwa Bayaura benaungna ge me sana tau yae. Ning nona zota zo ara taungno giro sasa pugarinena.” 8Ayero senu mani baunodi awiya nung ai nuna mene kotumao zo pugainu giro eyero sena, “Ning Yohane ge ou zayero suwao emo auna gitau ato awiya puro pu taora gairo yeme puro bung na eno pugase.” 9Ayero senu emo tuwa nung dubo nuna mou yena ara. Arata Tuwa Bayaura benaungna ge senu tauyena, nupema emo dema mitiwa amimene ge nuna gaya wosao yoiye sero awang yero giro, 10saineba sero senu gorobo emo awong baungno Yohane bunao gare atu dubo nuna kapero 11gitau taora pugairo puro buro mani baunodi eno pugaiwa puna ara. Pugaiwa mani mene puro ai nuna eno pugainu puna ara. 12Yohane dewa magayenu giro buro-mani nuna mene kasa yero taung aingso nuna puro mutewa. Mutero aune baungno Yesu eno ge ungwe yewa arauwa.

Yesu mene emo 5,000 aeno ma taungna.

Mk 6:30-44; Lu 9:10-17; Yo 6:1-14

13Yesu mene Yohanena bowi nigiro tawing awiya doro wang zora witiro tawing zo emo aung auna atu nata nari sero baungna ara. Bautunenu emo bauno mene bowi nuna nigiro napo sero sero auna emo bauno dubu baina amimene ika bautunete tawing deka auna kasa yewa ara. 14Ayero yewa Yesu mene wangna atu wosiro emo bauno dubu baina awiya giro yo baina yenu giro emo bauno yayare nunae awiya kora yena ara. 15Ayero nasani nenu ture itinenu giro buro-mani nuna mene nung eno eyero sewa, “Eu etu nenane ture itiniya, arare emo pugasa napo sero sero baungno nona minao tamarineya.” 16Ayero sewa abena eyero sena, “Niye awong babaese oko sae. Ninae awong eno nona pugaipu minae.” 17Ayero senu abena sewa, “Nae ma wawong zo aune wo etobe gege maze puro nenane.” 18Ayero sewa giro Yesu mene sena, “Nona awiya puro nana-una bungpu.” 19Ayero sero emo bauno senu yowangze patiro isiyero adungno mitiwa ara. Ayero yero mitiwa nung ma wawong zore wo etore awiya puro diti ika uritira yero Tuwa Bayau eno dange sero eegairo buro-mani nuna eno pugainu puro emo bauno eno bono yewa ara. 20Ayero yewa awong apakana miniwa teng yena ara. Ayenu giro nona itoto ena awiya puro pu dekaongna gaiwa saka 12 teng yena ara. 21Ora emo nona miniwa awiya 5,000 mene nona miniwa ara. Arata ai amonone mani mamanikakare ami zo oko zazagao yangduwa arauwa.

Yesu mene ou patinu tauyenu ang yero baungna.

Mk 6:45-52; Yo 6:15-21

22Yesu mene buro-mani nuna eno senu awong nata wangna witiro gitau ou nazi deung enaba bamuwa ara. 23Bautunewa Yesu mene senu emo bauno zanero bautunewa nung isa buro yari nata witi ika diri yena ara. Atu isa buro nasani nenu ping atu ina. 24A nenu wang mene bautunete ou nazi towang daung singsang gaina ara. Mume aune bisi benaungna atu butunenu kakawa baina dema dero buro wang puro witiro wosiro nena. 25Ayero nenu newa iya gari sero nenu Yesu mene ou nazi tame atu ang yero bautunete awong tamari nugu daung nenu 26buro-mani mene nung ou tame atu ang nena amaze giro yangka sero ipinasani ‘iwae mene butuniya’ ayero sero awang nasani aiyamama sewa ara. 27Aiyamama sinewa Yesu mene eyero sena, “Niye tau yepu. Nane ara. Awang oko yae.” 28Ayero senu Petoro mene be nuna-una puro eyero sena, “Tuwa, nine meba butunesita se giro na dema ou tame atu ang yero nina ina bumane.” 29Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Bung.” Ayero senu giro Petoro mene wangna atu wosiro ou tame atu ang yero Yesura una baungna ara. 30Nuna-una bautunasani bisi baina nena awiya giro awang yero oura kuru-kuru sinasani Yesu yau sero eyero sena, “Tuwa, na pung!” 31Ayero senu Yesu mene mena wawong nuna initinasani eyero sena, “Ning tumo diyao bainane oko, arare ou tura babari sero nesa. Ning noeno dubo eto nesi?” 32Ayero sero wangna witiwato bisi aung yena ara. 33Ayero yenu emo wangna mitiwa amimene Yesura una atu koing gairo eyero sewa, “Ning Tuwa Bayaura Mani me.” Ayero sewa arauwa.

Yesu mene emo bauno yayare Genesaret atu kora yena.

Mk 6:53-56

34Awong ou nazi buwagairo Genesaret tawingna atu kasayero witiwa ara. 35Ayero yewa emo bauno mene Yesu gigiwa ziwenu ge sero sero yewa napo sero baungnu emo bauno yayare nunae mitauwa awiya puro Yesura una bamuwa. 36Ayero yewa emo bauno yayare mene Yesu isa sero taung wori nuna tera atu gege ding yari sewa. Arare awong nung ding yewa awong auna yaya mene zo aung yena ara.

Copyright information for `ZIA