Matthew 16

Tani putoungne zo yaise sewa Yesu mene awang sena.

Mk 8:11-13; Lu 12:54-56

1Farisayo emo aune Sadukayo emo awong amimene Yesura una kasa yero Yesu gaero gari sero etegao ge eyero sewa, “Ning kara sasa uritira tani putoungne zo kasa yai ganene.” 2Ayero sewa giro awong eno abena eyero sena, “Niye ture iyari yero noi giro eyero sinowa, ‘Ture gori iwaing ziwero sawiya, arere awiro wari witariniya.’ 3Ora iya gari noi giro eyero sinowa, ‘Bereze siwingniya, arare yeme wa diyariniya.’ Niye berezera susuwa gosinowa, arata be euna susuwa emi zo niye oko gao yero neya ara. 4Niye emo memeko-mameko. Emo mene bauno daigatinowa, deka ayao ine niye Tuwa Bayau daigatinowa. Niye tani putoungne zo yana gari sinowa. Arata niye tani putoungne zo oko yana garineya. Tani gitau Yonana una atu kasa yena deka ayao ine kasa yai garineya.” Yesu mene ayero sero awong yangdoro buro-mani nuna aune dema bamuwa arauwa.

Farisayo aune Sadukayo emora tani auna ge eniya sena.

Mk 8:14-21

5Yesura buro-mani awong ma nuwegairo doro Yesu aune dema ou nazi buwagaiwa ara. 6Buwagairo suwa yero witi ika yewa Yesu mene eyero sena, “Farisayo aune Sadukayo auna yis awiya seung ninae-una goiye sero, niye umo yero baingtiti nasani neupu.” 7Ayero senu awong eyero sinasani wina-se yewa, “Ma oko pao doro bumenane aeno sinita nowa.” 8Ge auna sinewa nung yetine yero giro abena awong eno eyero sena, “Oiye, tumo diyao besaore niye! Noeno ma doteya auna ungwe-maungwe nei? 9Niye noeno susuwa nana oko gao yero nei? Na ma wawong zo amimene emo 5,000 aeno pugena mineya teng yeti itoto awiya yangtagairo saka nazigo yeteya be bumiye? 10Ora ma 7 mene emo 4,000 aeno pugena mineya teng yeti itoto nunae yangtagairo saka nazigo yeteya be bumiye? 11Na ma minao eno oko sesena. Niye noeno oko kotungno baingtao yetei? Farisayo aune Sadukayora yis awiya seung ninae-una goiye sero umo yero baingtiro naese sinena.” 12Ge awiya tugata yenu awong nigiro eyero sewa, “O, nung ma minaora yis aeno oko sesiya. Farisayo aune Sadukayora gipao ge nunae aeno sesiya.” Ayero sewa ara.

Petoro mene Yesura susuwa sero keregaina.

Mk 8:27-30; Lu 9:18-21

13Yesu nung napo Sisaria-Filipai auna tawingna kasa yero buro-mani nuna atata yero sena, “Emo awong na Emora Mani aeno awe sero nei?” 14Ayero senu awong nung eno eyero sewa, “Ena mene ning maze Yohane ge ou zayero suwao emo ayero sero nowa, asinowa ena mene Eliya ayero sero nowa, ena mene zo Yeremiata porofete gitau nasani nauwa auna zo, ayero ning eno sinowa ara.” 15Ayero sewa giro nung nupema awong atata yero sena, “Ora nika niyetope na awe sero nowi?” 16Ayero senu giro Simon Petoro mene abena eyero sena, “Ning Sorao Emo nanae Kristo. Ning Tuwa Bayau putoungne auna Mani ara.” 17Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Simon Yonana mani, ning yawa yawa yase. Noeno okowata, ge me sesesa awiya emora mokora atu oko kasa yero noiya. Uritira Mama nana mene sero keregai sinesa ara. 18Arare na yazo nina sekawa zo sinena: Ning Petoro. (Ge naname-una Daba.) Arare nane daba tame atu dubu nana pugatinana garo ine kasa yero babariniya. Ayero yana mekora putoung mene awong puro wosari yai teng oko yariniya. 19Ayero yero na uritira napo auna ki awiya ning eno pugarinena. Arare ning nona zo tawingna etu awang sasa giro nona awiya Tuwa Bayau mene uritira atu deka ayero awang sariniya. Arata ning nona zo tawingna etu gasa teng yai giro nona awiya Tuwa Bayau mene uritira atu deka ayero gai teng yariniya.” 20Ayero sero buro-mani nuna eno ge tauyao sinasani eyero sena, “Na Sorao Emo ninae Kristo nena awiya emo eno oko sae.”

Yesu magayero aune seka yero iropariniya auna ge bowi bere-bere sena.

Mk 8:31-9:1; Lu 9:22-27

21Be auna atu Yesu mene zayero nona nuna-una ago kasa yarinena auna ge buro-mani nuna eno sero keregairo eyero sena, “Na Yerusalem nape witana emo gitau yao aune pirisa babuze aune sao tauyao ge gipao emo awong amimene yaya-biyaya na eno pugatinete na iwora waweng pugaya daya magayariena. Magayero wari be etama aung yai aune nupema seka yero iroparinena.” Ayero sero aune tani nuna-una ago kasayariniya auna ge apakana tugata yero sero aung yena ara. 22Ayero senu giro Petoro mene nung yuno ewe baungno aune awang sinasani eyero sena, “Tuwa, Tuwa Bayau mene nigai nona ayao oko kasa ye nina-una gaise.” 23Ayero senu Yesu mene kapetegairo Petoro eno abena eyero sena, “Sanda, ning awiya Tuwa Bayaura ge okowata, emora ge niya.” Ayero sena arauwa.

Yesu ago yaora ge.

24Be deka aune Yesu mene buro-mani nuna eno eyero sena, “Zo nung na ago yari yero giro aratamao nuna apakana doro dubo minaore yaya tamaore auna i pasao nuna diungno na ago yaise. 25Noeno okowata, zo nung nao nuna tawingna awiya sorero puro nari kotumariniya auna teng nao nuna awiya aung yariniya. Arata zo nung na eno yero giro nao nuna duwariniya amimene nao iwaing tamariniya. 26Zo nung tawingna nona iwaing apakana awiya pupunariniya, arata nao nuna aung yariniya, awiya nona nomi nuna-una mitariniye? Ora nao nuna kapetegaise kotungno zuma no pugai aune nao nuna awiya abena kapete nuna-una gariniye? Aung ara. 27Na Emora Mani mene Mama nana-una waegaore angelo dubu nuna aune dema wosiro emo bauno apakana auna nao nunae-una teng abena pugarinena ara. 28Na meba sane: Emo ena etu dopero miteya amimene oko magayao mitaya na Emora Mani mene tawing sero sero auna Tuwa yero nete daung-mokera kasayana gariney.

Copyright information for `ZIA