Matthew 3

Yohane ge ou zayero suwao emo amimene buro nuna zayena.

Mk 1:1-8; Lu 3:1-18; Yo 1:19-28

1Yohane ge ou zayero suwao emo amimene Yudaya tawingna kasa yero eu yanawira atu nasani ge eyero tugata nasani nauna, 2“Uritira mitoiya amimene nata Tuwa yero nariniya auna be butuniya, arare niye dubo darawa yepu.” 3Ge porofete Yesaya mene sena awiya emo auna-una atu me yena. Ge awiya eyao era,

Zo nung eu yanawira soma mani aungna atu wawa sero eyero siniya, “Tuwara nagibo kora yepu korosae.”
4Yohane mene taung wori nuna wo kamel tumiza mene gayao amaze puro wosogairo nasani nauna ara. Ayero yero wora aingso mene ipura geing yero diro nasani nauna ara. Ora nona minao nuna awiya pika ou koware amaze mininasani nauna ara.

5Yerusalem napora emo bauno enata Yudaya tawingna emo bauno enata ou Yodan enabarata enabara emo bauno apakana nuna-una dowinasani nauwa ara. 6Ayero yero pasena nunae keregairo yangdoti nauwa aune nung awong ou Yodan auna atu ge ou susunasani nauna ara. 7Arare Farisayo ta Sadukayo awong ge ou eno nuna-una kasa yewa giro nung awong eno eyero sena, “Yira mani awiso, niye pasenana abena kasa yariniya awiya awang yero daigaese awe mene niye eno sesiye? 8Niye dubo darawa yarineya auna teng me ninae-ina kasa yaise. 9Ora taung puro wiwitinasani dubo ninae mene eyero oko sepu, ‘Nae Abrahamna saisibuna, arare Tuwa Bayau mene nae gera oko pugariniya.’ Na sana nigipu. Tuwa Bayau mene sari yero giro sai daba emimene Abrahamna saisibuna kasa yarineya ara. 10Tuwa Bayau mene oto sosero i susuwara pugainu mitoiya. Arare i zo me iwaing oko iyao yai giro yetero au iyaora gariniya. 11Niye dubo darawa neya giro na ou gege mene niye ge ou susunena. Na emo wosao gege. Ora emo zo ago bariniya nung amimene zo emo putoung bainane ara. Putoung nuna mene putoung nana daigatiniya. Nune na daigatiniya, arare na emo wosao eyao mene te soga nuna dimao
3:11Te soga dimao. Soumai mene emo tuwa nunae-una te soga dipunauwa. Arata Yohane nuka nutope giginu nung Yesura soumani yaine yao teng oko. Noeno oko, Yesu nung witao nibamu, ora Yohane mene zo nung wosao nibamu.
teng oko niya. Nune mene zo Oweno niye eno pugariniya. Nupema niye iyaora pugariniya.
12Nung tapono wawong nuna mene initiniya. Puro buro wuit mozaora masira kasa yero iwe babaise sero wuit au bisira gariniya. Iwe babai wuit me awiya kora yero puro pu gare gariniya. Ora iwe zo iyao awao gege awinoiya auna augariniya.” Ayero sena arauwa.

Yohane mene Yesu ge ou suwena.

Mk 1:9-11; Lu 3:21-22

13Be auna atu Yesu nung Galilaya tawing doro baung Yodan oura yero Yohane mene nung ge ou suwaise sena. 14Arare Yohane mene giginu teng oko yenu giro abena eyero sena, “Na eyao mene nono yanese buro sinesi? Nine na ge ou suwasa teng yariniya.” 15Ayero senu Yesu mene ge abena eyero sena, “Ning yeme kotung-katung oko yase. Nao ge dimao buro apakana yanano teng iwaing yariniya.” Ayero senu Yohane mene ge nuna diuna. 16Ayero ge ou suwenu Yesu mene Yodan ou doro wiwitinasani eyero gigina: Uriti be gausenu Tuwa Bayaura Oweno mene ni audubo ine yero wosiro nuna-una tame daungka yenu gigina ara. 17Ayero yenu uritira atu ge zo eyero wosina, “Ning Mani nana. Ning yo diyang nana. Na ning eno yawa yawa nena.” Ge ayao wosina arauwa.

Copyright information for `ZIA