Matthew 8

Yesu mene emo bozo tauyaore zo kora yena.

Mk 1:40-45; Lu 5:12-16

1Yesu mene diri atu wowosinenu emo bauno dubu baina amimene nung ago yero 2wowosinewa emo zo bozo tauyaore mene Yesura benaungna baungno nugu atu boma gaero koing gairo eyero sena, “Tuwa, ning putoung nina mitiya, arare ning na kora yari yero giro kora yasa iwaing yarinena.” 3Ayero senu Yesu mene wawong pugairo taung nuna dingyero eyero sena, “Na ayero yari kotupunena, arare bozo nina soyaise.” Ayero sinenu bozo nuna mena soyewa taung nuna iwaing yena ara. 4Yesu mene ayero yero nung eno eyero sena, “Tani ning eno yetena auna bowi awiya emo zo eno oko sase. Ning baung, taung nina awiya pirisa eno gipasa gae. Ayero nasani nona Mose mene Tuwa Bayau eno pugasese sena awiya pugasa yaya nina aung yetiya auna susuwa giro baingtarineya.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene gorobo emora gitau yao zo auna soumani kora yena.

Lu 7:1-10

5Yesu mene Kapaneam nape baungno atu nenu Romana gorobo emora gitau yao zo mene nuna-una kasa yero nung yausero eyero sena, 6“Tuwa, soumani nana yaya mou-mesa yao puro gare atu apegairo mitiya.” 7Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Na buro kora yarinena.” 8Ayero senu gorobo emora gitau yao mene ge abena eyero sena, “Tuwa, na emo iwaing oko. Arare ning garo nana-una towasa teng oko yariniya. Aeno ning etu mitasani aune ge gege sasa soumani nana iwaing yariniya. 9Awiya gosinena, noeno okowata, na emo babuze ago yero nona. Nupema na gorobo emo enana gitau yao. Arare nunae-una zo babaise sana babariniya, arita zo baise sana bariniya. Aine soumani nana buro yaise sana yariniya. Arare ning etu mitasani ge gege sasa soumani nana iwaing yariniya, awiya gosinena.” 10Ayero senu Yesu mene ge awiya nigiro wawong di gauno emo dubu nung ago nasani newa aeno eyero sena, “Na ge me niye eno sinena. Isreli emo ninae-una atu emo zo tumo diyao eyao ine zo oko tamuwang. 11Arare eyero tugata yana nigipu. Wari wosaorata witaora atu emo Yuda oko daigairo mene kasa yero Abraham Isaka Yakobo awong aune dema uriti mokora atu augairo ana-bonene yero adungno mininasani yawa yawa yarineya. 12Arata emo uriti mokora gerao nunae mene zo mumena baungno zi irare barare sinasani mitarineya.” 13Ayero sero gorobo emora gitau yao eno eyero sena, “Ning baung, tumo diyao nina-una me kasa yariniya.” Ayero senu soumani nuna be dekaongka aune iwaing yena arauwa.

Yesu mene Petorora imeti auna yaya kora yena.

Mk 1:29-34; Lu 4:38-41

14Yesu mene Petorora una gare witiro imeti nuna yaya taung kokoni yao puro mitinu gigina ara. 15Giro wawong nuna ininu yaya bisi sena. Ayero yenu bauno awiya iropuro Yesura nona sainu miniwa ara. 16Ture inu emo bauno iwae sorowe mokora mitao daigairo puro bumuwa ara. Ayero yewa Yesu mene iwae sorowe nunae be nuna mene tunena ara. Ayero nasani emo bauno yayare apakana kora yena ara. 17Ayero yenu porofete Yesaya mene ge zo eyero gaena awiya me yena.

Nung yaya naname kora yai iwaing yarinenane.
Nupema, nung mouyao naname dimariniya.

Yesu ago yanenese sao auna ge.

Lu 9:57-62

18Emo bauno daigairo mene Yesura una kasa yero nung zimuwa giro buro-mani mene nung puro dawero ou nazi deung enaba atu pugaese sena. 19Arare babari sero nenu sao tauyao ge gipao emo zo mene nuna-una nugu buro eyero sena, “Gipao emo, ning natu natu babarinesa awiya na teng ning ago yarinena.” 20Ayero senu Yesu mene abena nung eno eyero sena, “Wo niniyang awong awao masire. Nupema ni mamani deka ayero awong paungne. Arata na Emora Mani mene zo niya-koma apegairo oregao aungware keusuma nasani nona. Arare ning mena na ago yari oko sase.” 21Ayero senu nunae-una dubura zo mene nung eno eyero sena, “Tuwa, ning nigasa na gitau mama nana magayai mutero aune na ning ago yane.” 22Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Ning na ago ye. Emo ititi aung mene yaine yero nowa amimene magayao emo mutaese.” Ayero sena arauwa.

Bisi mene Yesura ge diuna.

Mk 4:35-41; Lu 8:22-25

23Ayero sero wangna witinu buro-mani nuna witiwa aune bamuwa ara. 24Bautunewa bisi mena buro wito gaenu kakawa iropuro bainakama yenu wito wang mokora toina. Be awiya Yesu nung auriti awinena ara. 25Arare buro-mani nuna mene baungno uwero eyero sewa, “Tuwa, nae soreung. Name kara nosero tura babari sero nenane.” 26Ayero sewa giro eyero sena, “Tumo diyao ninae baina oko. Niye noeno awang nei?” Ayero sero iropuro kakaware bisire gona yenu soma bisi binono dena ara. 27Ayero yenu emo mene giro wawong di gauno eyero sewa, “Emo ewiya noiye? Nona apakana aune bisire kakaware dema ge nuna nigitinei?” Ayero sewa arauwa.

Yesu mene emo etobera una atu iwae tunena.

Mk 5:1-20; Lu 8:26-39

28Yesu mene ou nazi buwagairo Gadara emora tawing auna kasa yena ara. Kasa yenu emo etobe biritira atu buro nung tamuwato ara. Iwae sorowe nunato una mitauwa awongto gorobo baina yero nasani nauwato emo ena mene awang yero nagibo auna buro baungno oko yao yero nasani nauwa ara. 29Arare awongto wawa sero eyero sewato, “Ning Tuwa Bayaura Mani mene nato eno no yari butunesi? Ning be baina oko kasa yaore yaya buro nae eno pugari butunesita?” 30Be aune pu witao amimene ake ina atu nona mininasani mitiwa. 31Arare iwae sorowe mene isa sinasani Yesu eno eyero sewa, “Ning nae tunari yero giro sasa pu dubu ouna-una mokora towanene.” 32Ayero sewa giro nung awong eno eyero sena, “Niye baungpu!” Ayero senu awong emo etobe yangdoro baungno pu dubu newa auna-una mokora toiwa ara. Ayero yewa pu apakana yanakana sungno kowara baungno ou nazira gutero ou miniro mamagayero aung yewa ara. 33Ayero yewa pu diya newa awong dema zanewa ara. Zanero baung napo bainana yero ge ungwe awiya apakana keregairo sero aung yewa ara. Awong tani emo etobera una kasa yena auna ge ungwe awiya yewa ara. 34Ayero sewa giro napo bainana emo bauno awong apakana iropuro Yesu tamari bamuwa. Awong buro nung giro nung eno ge tau tataware yao sinasani nung tawing nunae yangdoro babaise sewa arauwa.

Copyright information for `ZIA