Philemon 1

Na Paulo. Na Kristo Yesu eno bunao gare mitona. Na aune ge nigao otao naname Timoti nato Filimon ning yo diyang nanato aune soremao nanato aeno igi ewiya gaitinenato ara.
Copyright information for `ZIA