Philemon 1

1Na Paulo. Na Kristo Yesu eno bunao gare mitona. Na aune ge nigao otao naname Timoti nato Filimon ning yo diyang nanato aune soremao nanato aeno igi ewiya gaitinenato ara.
Copyright information for `ZIA