Philippians 2

Dubo dekaongka yero mono wina-pung yepu.

1Na kotumao ninae uwari sero ge ewiya sana nigipu. Niye Kristo aune tairo nasani tauyero nowa. Nung niye ara tapunasani onggo sero kora noi dubo iwaingne nowa. Niye Oweno puro nasani dubora mono wina-pung nasani nowa. 2Aeno dubo nana-una atu yawa yawa bainakama kasa yero mitaise sero kotumao ninae pu dekaongna gaipu. Ayero nasani dubora mono wina-pung yero nona dekaongka aeno dubo uwi nasani neupu. 3Niye taung ninae oko puro witae. Nupema taung puro witaora tani zo oko yae. Niye nika niyetope puro wowosi nasani otao mani ninae puro witipu. 4Niye nona ninae gege yaya iwaing yaise gege okowata, otao maina nona dema iwaing yaise kotungpu.

Yesu mene nao nuna puro wosiro nauna, deka ayero nanene.

5Kotumao Kristo Yesu mene puro nauna, deka ayao puro neupu.

6
 • Nung Tuwa Bayau ine yero nauna, arata nung Tuwa Bayau ine yero nao awiya oko sorena. Aung ara.
7
 • Nung uriti nao nuna awiya dutugairo doro emo ine yero kasa yero soumaina nao puna ara. Ayero yenu benaung nuna gigiwa awiya tawing emora benaung ine yena.
 • 8
 • Nung emo wosao yero nasani ge dimaora nagibo patiro bautunete magayao tauna. Magayao tauna, awiya i pasaora atu magayao awiya tauna.
 • 9
 • Ayero yena, arare Tuwa Bayau mene nung puro witiro emo tuwa bainakama pugaina ara. Pugairo yazo bowire nuna mene emo bauno apakana auna yazo bowire daigaise sena.
 • 10 Tani eyero ago kasa yaise sero aeno ayero yena: Uritira atu nowa, o tawingna etu nowa, o tawing tura atu nowa, awong apakana amimene boma gaero Yesu bowi yaese. 11
  • Emo bauno apakana mene, “Yesu Kristo nung nata Tuwa niya,” ayero saese. Ayero saya Tuwa Bayau Maungna yazo bowire ika nibamu mitaise sero ayero yena ara.

  Tuwara ge eno tau-tataware yanene.

  12Otao mani nana, niye be giti ge dimaore nowa, awiya na niye aune dema naungwa be aune nauwa awiya daigati nasani na ake etu mitena eune yero baingtipu. Tuwa Bayau mene niye kora yenu iwaing yewa ayero nari yero giro nung awang nasani buro nuna tau tataware yero yepu. 13Buro nung gosinoi iwaing noiya awiya niye yao ine teng, noeno okowata, Tuwa Bayau nung nutope name eno buro yaora aratamao aune buro yaora putoung awiya pugatinoiya. 14Niye emo dubu memeko auna towang atu nasani Tuwa Bayaura mani awiso yero etutero pasena aung dubo iwaingne nari kotungno giro gugumama sao aune wina-se yao awiya doro buro nasani neupu. Niye nunae-una tawingna atu nasani 16nao pugaora ge awiya kere daung gatinasani arasa ine yero waegati nasani neupu. Ayero naya aune nete Kristo kasa yaora bera atu na yaya bainakama teba oko tamuwang, o buro nana me aung oko yena, auna susuwa kasa yai yawa yawa yane. 17Niye tumo diyao ninae mene zawing ine nasani Tuwa Bayau eno pugatinowa, arare awong na dero yu nana dema zawing ninae-una tame yasagarineya, awiya saineba, yawa yawa yarinena. Ayero yaya na niye aune dema yawa yawa yarinena. 18Deka ayero niye yawa yawa yepu. Niye na aune dema yawa yawa yepu.

  Timotira ge.

  19Tuwa Yesu mene nigai teng yariniya, awiya na Timoti mena ninae-una iyengtana bariniya. Awiya eeno. Nung buro ninae-una atu ge bowi zo nigiro kapetegairo na sai nigiro dubo nana iwaing yaise sero iyengtari sinena. 20Emo zo nung ine mene na aune dema oko noiya. Nune aratamao nuna doro niye eno kotung-katung nasani yero noiya. 21Emo apakana awiya nona nunae gege kotupunasani Yesu Kristora buro oko kotupunowa. 22Arata Timoti awiya niye nao nuna-una susuwa gosinowa. Mani mene maung nuna sorepunoiya, ayero nung na Bowi Iwaingna burora sorepunoiya. 23Arare nana-una atu nona nomi mene kasa yariniye, awiya giro baingtiro aune nung mena iyengtana ninae-una bariniya. 24Arita Tuwa mene nigai na naka natope mena ninae-una dema bari kotupunena.

  Epafoditora ge.

  25Na nona kau nasani newang giro niye Epafodito iyengtiwa buro nonana na sorepuniya ara. Nung otao nana, o soremao nana, o Kristora winade yao emo yero noiya. Arata na nung iyengtana ninae-una kapetegaise sao mitiya, arare iyengtitinena. 26Nung yaya punu bowi nuna nigiwa. Ge nuna nigiwa giro nung niye eno kotung-katung nasani niye eno sinoiya. 27Nung yaya mou-mesa yao puro beba magayari yenu Tuwa Bayau mene nung yo auno kora yena ara. Nung eno yo auna, awiya nung eno gege okowata, na eno dema yo auna. Na dubo minao bainakama tamoni sero Tuwa Bayau mene ayero yena. 28Aeno niye benaung nuna nupema giro dubo iwaing yaise, o na deka ayero kotung-katung aung nari sero mena nung pugena butuniya ara. 29Arare nung ninae-una kasa yai yawa yawa baina nasani Tuwa eno deka ayero yero nung otao yepu. Niye emo eyao awiya de ika yepu. 30Noeno okowata, nung Kristora buro eno nasani beba magayena. Nung niye sorepu nasani na sou nasani nao nuna beba gera yena ara.

  Copyright information for `ZIA