Revelation of John 11

Tuwara ge keregao emo etobe.

Aune zo mene teumaora itu zo tung ine awiya na eno pugatinasani eyero sena, “Ning iropu, Tuwa Bayaura ibu aita nuna aune awiya teuno emo mokora atu isa buro nasani nowa awong awiya zazagase. Arata ibura kakamo awiya oko temaisa ara. Kakamo awiya oko temao yangdo mitae. Awiya diga emo eno pugaiwa ara. Awong amimene napo dang Yerusalem awiya ino 42 auna mokora atu usi-besi nasani narineya. Arare na ge keregao emo nana etobe sana beki agewa mene mo abena yero awiro emo bauno eno Tuwara ge tugata nasani nayato wari be 1,260 ayero aung yariniya.” Awongto i oliwa etobe aine, nupema damana piyao auna pugao dopaora susuwa etobe tawingna atu Tuwara benaungna dodopinowa aine ara. Emo zo nung awongto eno iwo yari sai nunato-una be mokora atu iyao kasa yero emo awiya awero aung yariniya ara. Arare emo zo mene awongto eno iwo yariniya amimene ayero magayariniya. Emo etobe awiya wa wosisinoiya awiya gazao auna putoung awongto eno pugaiwa, arare sayato wa oko wosao aung mitai Tuwara wini ge sinasani narineyato ara. Nupema sayato ou mene yu yaise auna putoung awiya dema awongto eno pugaiwa. Arare kotumao nunato-una sero nayato teng kasa yero nariniya. Arare uritira ge sero keregao be nunato aung yai aune kowara wo gorobo yao amimene kasa yero awongto iwo yero puro wosiro dai magayarineyato. Magayayato emo mene aingso nunato awiya yangduwaya napo bainana kakame atu mitarineyato ara. Napo auna yazo pungyero Sodom ayero sero nowa, nupema Izip ayero sero nowa. Tuwa nunato napo dekaongka auna atu i pasaora dewa magayena ara. Arare tawing sero sero auna emo taung aingso owe ewe-pape, ge benaung ewe-pape, amimene aingso nunato awiya wari be etama aune zo ageware ayao awiya gosinasani narineya. Anasani ena mene mutari saya, ena mene awang sarineya ara. 10 Arata porofete etobe yaya mou-mesayao emo bauno eno pugarineyato amimene magayayato aune tawingna emo bauno mene aeno yawa yawa bainakama nasani ana-bonene nasani wau wina-piti yarineya ara.

11 Arare wari be etama aune zo ageware aung yenu aune Tuwa Bayaura-una atu nao tamaora oweno mene aingso nunato-una toinu seka yero iropumuwato. Iropumuwato emo awong giro awang baina yewa ara. 12 Ayero yewa aune uritira atu wawa baina zo eyero nuto eno wosinu nigiwato, “Nito eyero witiro bungputo.” Ayero senu iwo dubu nunato awongto gosinewa aune awongto bereze mene pungnu uritira witiwato ara. 13 Awongto uritira witiwato be dekaongka aune atu dumi baina ipena ara. Ipenu napo bainana ibu niya ena (1/10) bezero wosiro emo bauno 7,000 dewa magayewa ara. Ayero yenu seka newa awiya awong awang yero Tuwa Bayau uritira Maung awiya bowi yewa ara.

14 Ni bouga mene be etama “Yei” ayero sena, auna etobera me kasa yeti dekaongkara gege mitiya. Arata mena kasa yariniya.

Angelo namba 7 mene to pisena.

15 Arare angelo namba 7 mene to pisena. To pisenu uritira atu ge baina betewa ara. Betinasani eyero sewa, “Tuwa naname aune Kristo Tuwa Bayau mene Emo Tuwara burora gerena, awongto yeme Tuwa yaora putoung puro tawing sero sero auna Tuwa yero nowato. Ayero Tuwa yero nao gege narineyato.” 16 Ayero sewa buro emo tutuwa 24 Tuwa Bayaura benaungna adumao masi simaore nunae-una atu adungno mitowa amimene boma gaero koing gairo Tuwa Bayau eno eyero sinasani nung bowi yewa, 17 “O Tuwa Bayau, ning putoungna maung, nao gege nosa. Ning putoung bainakama nina amimene Tuwa yaora buro nina zayetesa, arare nae ning eno dange sinasani ning bowi nenane. 18 Emo bauno apakana amimene ning eno tini kapaore nowa auna tini kapao nina mene kasa yetiya. Emo mamagayao auna ge sasa aung yaise auna be nugu niya ara. Mani sou dubu nina porofete aune ge nigao emo — emo witaota wosao ning samo dedunowa — awong aeno zuma pugaora be nugu niya. Ora tawing gera yero nowa awong awiya abena gera yarinesa auna be nugu niya ara.”

19 Awong ayero sewa aune uritira atu Tuwa Bayaura ibu bezenu tairo naora maguro ibu mokora mitoiya awiya daung kasa yena ara. Ayero yenu bibiya bezinenu dumi ipenu wa sigoru aisi ine awiya kasa yero wosina ara.

Copyright information for `ZIA