Revelation of John 13

Wito tura atu wo gorobo yao baina zo kasa yena.

1Arare na a gosinewang aune wito tura atu wo gorobo yao baina zo mene kasa yena. Nung komu nuna 10, ora gitau nuna awiya 7. Aune komu nuna awiya emo tuwara ziyo simaora nona 10 amimene mitiwa ara. Arata gitau nuna awiya yazo memeko-mameko gayao mitiwa ara. 2Wo gorobo yao baina gigiwang awiya benaung nuna eu pusi yazo lepat auna ine ara. Te-wawong nuna awiya eu wo yazo bea auna ine ara. Ora be nuna awiya wo layonna ine. Arare ugama nung putoung nuna aune emo tuwara adumao nuna aune diya yao buro nuna bainakama awiya wo baina eno pugaina ara. 3Arata wo gorobo yao baina auna gitau zo dao magayao ine gigiwang. Arare amimene bozo nuna soyenu iwaing yena. Ayero yenu aune tawing sero sero auna emo bauno awong wo awiya giro wawong di gauno aratapu nasani nuna-una ame nasani nauwa. 4Ugama nung gorobo bainane putoungne pugaina, arare emo bauno mene ugama bowi yewa ara. Ayero nasani wo gorobo yao baina awiya dema bowi nasani eyero sewa, “Wo gorobo yao baina awiya nung aine zo mene oko niya. Arare awe mene nung eno iwo yao teng niye? Aung ara.” 5Tuwa Bayau mene wo awiya ao-diyai wo amimene ge memeko-mameko sinasani Tuwa Bayaura yazo dena-betena nasani diya buro nuna nai ino 42 aung yaise sao ara. 6Arare wo amimene Tuwa Bayau nung nutope arita yazo bowire nuna arita uritira mitao masi yero nowa awong auna yazo awiya puro dena-betena nasani nauna ara. 7Ayero yero Tuwa Bayaura emo dubu iwo yero dero disero ayaise Tuwa Bayau mene nigina. Arare tawing sero sero emo bauno taung nunae owe ewe-pape arita ge benaung ewe-pape auna emo tuwa yaise sero auna putoung pugaina. 8Arare tawingna emo bauno apakana amimene nung bowi yarineya. Emo bauno yazo nunae Lama dewa magayena auna bukura oko gayao mitao, awong amimene wo eno ayero yarineya ara. Buku awiya emo bauno nao me pumaese sao auna yazo awiya tawing oko tamaore atu gayao ara. 9Dawongne mene ge ewiya nigiro baingtaese:

10
  • Zo nung bunaora gerao yero noiya amimene
bunao gare towariniya.
Zo nung dubo kapaora gerao yero noiya
amimene dubo kapaya magayariniya.
Ge amimene Tuwara dubu awong be auna atu tauyaore putoungne iniro taka saore naese siniya.

Tawing mokora atu wo baina zo kasa yena.

11Be aune wo baina
13:11Wo baina awiya porofete ge iwao. Keregao 16:13 awiya zazagairo gi. Nupema Keregao 19:20 arita 20:10 awiya dema gi.
zo tawing mokora atu kasa yenu gigiwang. Nung lama ine, komu etobe ara. Ge nuna awiya ugama gitau kasa yena auna ge ine ara.
12Arare wo amimene wo gorobo yao baina gitau kasa yena auna benaungna atu mitasani diya buro nuna gege yena. Ayero nasani senu tawingna emo mene wo baina gitau bozore nawe magayero iwaing yero iropuna aeno boma gaero nung bowi yewa. 13Wo baina tawing mokora atu kasa yena amimene tani putoungne ena yena. Ayero nasani senu tawingna emo gosinewa uritira atu iyao wosina ara. 14Tani putoungne ayero yaise Tuwa Bayau mene nigina, arare wo amimene wo gorobo yao baina gitau kasa yena auna benaungna atu tani putoungne nasani tawingna emo bauno apakana etegaina ara. Ayero nasani senu wo gorobo yao baina awiya iwi mene dewa beba magayero iropuro noiya auna ititi zo kewewa ara. 15Ititi awiya puro pugaiwa dopenu Tuwa Bayau mene niginu wo ago kasayena amimene oweno pisenu ititi kewaora toinu seka yero iropuro ge sena ara. Ge sinasani senu emo bauno nung eno boma oko gayao yewa awong awiya dedunaunu mamagayero nasani nauwa ara. 16Ayero nasani emo witaota wosao, waureta bogamasa, aune emo tuwata soumani, awong apakana awiya senu wawong me nunae-unata megoto nunae-una taroro owere zo pugaiwa ara. 17Taroro owere awiya wo gorobo yao baina auna yazota namba nuna ara. Arare emo taroro awiya oko puro nao yewa amimene nona wina-piti yao teng oko yewa ara. 18Emo zo kotumao mitai giro wora namba tamaise. Namba awiya emora yazo ine ara. Namba awiya 666.

Copyright information for `ZIA