Revelation of John 17

Pasena yao bauno baina amimene yaya meko pungna.

1Arare angelo 7 awang 7 puro newa auna zo mene nana-una buro na eno eyero sena, “Pasena bauno baina ou daigairo auna tame adungno mitoiya, nung abena nuna kasa yariniya, arare bung, gipana gase. 2Tawing sero sero auna emo tuwa mene nung aune dema pasena yero nowa. Nupema tawing sero sero auna emo awong nuna-una atu pasena nuna-una ou wain miniro dau yero nowa.” 3Ayero senu Oweno mene dubo nana topetinu angelo mene na yuno puro tawing emo aung auna baungna ara. Ayenu atu na bauno zo gigiwang, nung gorobo wo zo yuyao auna tame atu adungno mitina. Wora taungna atu yazo meko benaung giti awiya gayao mitina. Wo auna gitau 7 aune komu nuna awiya 10. 4Ora bauno awiya nung taung wori zuma baina, yuyaore yurezazinane, awiya wosogairo mitina ara. Arata simao benaung giti noyaore golre daba iwawaingne waubebe zuma bainane mene yao awiya duduwegairo mitina ara. Nung wawong nuna mene awang zo gol mene yao awiya puro mitina, awiya pasena nuna-una nona meko kaungwayao amimene be bumao. 5Megoto nuna-una atu yazo zo susuwa nuna pungyao awiya eyero gayao mitina, “Babilon napo baina, pasena bauno apakana auna ai. Nupema tawing sero sero auna pasena memeko-mameko auna ai.” 6Bauno amimene Tuwara emo Yesura bowi sao emo yero newa dewa mamagayewa auna yu mininawe dau nibamu yero mitinu gigiwang ara.

Giro na yangka sero wawong di gamuwang ara.
7Ayero yewang angelo mene na eno eyero atata yena, “Nono yero wawong di gapunesi? Na baunona susuwa ta wo gitau ato nuna 7 o komu 10 amimene bauno dipuniya auna susuwa sana nigarinesa. 8Gorobo wo baina gigesa awiya gitau nasani nauna, arata yeme oko niya, ago awiya kowara atu yesese yero witiro buro gera yao tau-tataware yao tamariniya. Arare wo gitau nasani nauna, yeme awiya oko niya, nete ago yesese yariniya, nung awiya tawingna emo mene giro wawong di gauno nung aratamarineya. Tawing zayero kasa yena be aune yazo nunae nao bukura atu oko gayao emo dubu amimene ayero yarineya ara.

9Emo kotumao bainane mene gege susuwa ewiya nigao ine teng ara: Wora gitau ato 7 awiya diri 7 ara. Bauno mene auna tame adungno mitiya ara. 10Nupema gitau ato 7 awiya emo tuwa 7 ara. Auna mokora atu 5 yemaoko kasa yero nawe aung yewa, arata zo awiya yeme eune niya, ora zo awiya ago nete kasa yariniya. Kasa yero be apungkaka gege naise sao ara. 11Wo gitau nasani nauna, yeme oko niya, amimene emo tuwa 7 auna-una atu susuuno namba 8 yariniya ara. Ayero yero gera yao tamariniya ara.

12Wora komu 10 gigesa awiya emo tuwa 10 ara. Arata awong diya buro nunae be yeme eune oko zayao. Awong nete emo tuwara putoung puro diya buro nunae zayero gorobo wo aune dema be apungkaka gege narineya. 13Awong kotumao nunae dekaongka, arare awong diya buro yaora putoung nunae awiya wo gorobo yao eno diriyegarineya ara. 14Ayero nasani aune Lama eno iwo yero winade-wanade yarineya ara. Ayero yaya Lama mene tauyero awong puro wosiro dariniya ara. Nung amimene emo babuzera Emo Baina, arata nupema emo tuwara Emo Tuwa. Ora dubu nuna nune yausero punu nung iniro tau-tataware yero nowa, awong amimene nung aune dema nasani iwo puro wosiro darineya.”

15Ayero sero aune eyero susuuno na eno sena, “Pasena bauno nung ou daigairo auna tame atu adungno miti gigesa, ou awiya emo dubu giti tawing giti taung benaung ewe-pape ge benaung ewe-pape noyao ara. 16Ora komu 10 gigesa, awong aune wo gorobo yao awong amimene pasena bauno awiya iwo nasani gera yero mo nuna apakana sorero puro goi nuna miniro aung yero iyaora igiyarineya ara. 17Arata tebeba oko yarineya. Nona Tuwa Bayau mene kasa yaise sinoiya awiya nung dubo nunae-una atu sai, teng awong ge nuna dimaine yero yarineya. Awong dubo dekaongka yero emo tuwara putoung nunae awiya wo gorobo yao eno pugairo sou buro nuna nasani naya Tuwa Bayaura ge awiya me yariniya ara.

18Arata ning bauno gigesa, awiya napo baina ara. Nung amimene tawing sero auna emo tuwa diya yero noiya.”

Copyright information for `ZIA