Romans 1

Paulo mene buro nuna-una susuwa keregaina.

1O Roma emo, na Yesu Kristora buro-mani Paulo mene igi ewiya niye eno gainena. Yesu Kristo mene na pumai aposolo nuna yero nasani Tuwa Bayaura Bowi Iwaing sero sero ayana tawing sero babaise na pungna. 2Bowi Iwaing nuna awiya kasa yaise gitau Tuwa Bayau mene porofete eno keregaina amaze Tuwara ge bukura gaewa. 3Bowi Iwaing awiya Mani nuna Tuwa naname Yesu Kristo eno sewa ara. Nung tawing taung puro kasa yena awiya Dawidira saisibunana-una atu kasa yena. 4Ora ititi nuna awiya Tuwa Bayau ara. Tuwa Bayau mene Mani nuna putoungne awiya keregairo baingtari sero magayaora atu uwenu seka yero iropuna ara. 5Yesu Kristo mene na ao-diro sorepunasani aposolo buro na eno pugaina. Buro awiya na eno pugairo na tawing sero emo bauno eno ge tugata yana nigiro Yesu tumo didinasani ge nuna dimaya yazo bowire nuna babaise sena. 6Niye deka ayero otao mani nunae, arare Yesu Kristora dubu yero naese sero niye yausena ara. 7Niye Roma nape atu yero nowa amimene Tuwa Bayaura wawa awiya nigiro dubu nuna yero narineya niye awiya ara taungno noiya, arare na niye eno igi ewiya gainena. Mama naname Tuwa Bayau aune Tuwa Yesu Kristo nunato-una atu bayao monone mene kasaye ninae-una gairo mitaise.

Paulo mene Romana ge nigao dubu gari sena.

8Na ge ewiya niye eno gayari sero gitau eyero sinena. Tumo diyao ninae-una me awiya emo bauno tawing sero sero amimene gosinowa iwaing yero noiya, arare na niye apakana awiya eno dange sero nona Yesu Kristora-una baungno kasa ye Tuwa Bayau nana auna gatinoiya ara. 9Na Mani nuna-una Bowi Iwaing tugata-magata nasani dubo nana mene Tuwa Bayau sou yero nona amimene eyero gosinona. Na Tuwa eno isa sinona awiya teng yazo ninae pu Tuwa Bayaura benaungna gatinona. 10Na isa sinana Tuwa Bayau mene gai teng yai giro nagibo nana awiya tamai na ninae-una mena bari sero isa sinona. 11Awiya noeno oko, na ninae-una buro burora putoung Oweno mene tapunoiya auna ena awiya pugana puro tau yero naese sero na niye gari aratapunona. 12Na susuwa eyao eno sinena. Na ninae-una bumana tumo diyaora me awiya wina-gipe yero gosinasani wina-soga yanene. 13Ge nigao otao mani nana, niye susuwa nana iwawa yao eno, eyero sana gipu. Na tani emo Yuda oko enana-una atu yero nona deka ayero ninae-una buro niye aune dema nasani buro yana me kasa yaise sero ninae-una bari sinona ara. Ayero bari sinona nona ena mene nagibo nana gazinoiya. 14Na emo dubu benaung giti noyao — bago emota eu emo, o emo nigaoreta nigao aung, awong aeno Bowi Iwaing sanese sao ara. 15Arare Roma emo niye eno deka ayero Bowi Iwaing tugata yanese dubo nana eo yero noiya.

Bowi Iwaing mene dubo pewayaore nao auna nagibo keregatinoiya.

16Na Bowi Iwaing awiya gosinona tani meng gaora ine oko yero noiya. Awiya Tuwa Bayaura putoung ara. Arare nung tumo diyarineya, awiya teng awong sorero pumariniya. Gitau Yuda emo kora yena, arata yeme emo Yuda oko awiya dema kora yero niya. 17Tuwa Bayau mene emo bauno saitinoi diti moko nuna-una atu pewayero nowa auna susuwa awiya Bowi Iwaing amimene keregatinoiya ara. Sayao pewayaora susuwa awiya eyero mitiya. Tumo diyao gege didinasani yero nowa amimene Tuwa Bayaura benaungna atu pewayero nowa. Auna ge gayao zo eyero mitiya,

Zo nung tumo diyaora atu pewayero nariniya
amimene nao me awiya tamariniya.

Emo bauno mene Tuwa Bayau bauta potewa.

18Emo bauno mene Tuwa Bayau pu bautara gairo pasena nasani ge me papatinowa, arare ago uritira atu tini kapao nuna kasa yariniya, awiya gitau keregatinoiya. 19Tuwa Bayau mene susuwa nuna ena awiya emo bauno mene gaya kasa yao ine awiya keregainu naname-una atu daung-mokera mitoiya. 20Arata Tuwa Bayau mene nona apakana yena be auna atu zayero susuwa nuna ena emora diti moko mene gao ine teng oko awiya pu daung gatinoiya. Susuwa eyao eno sinena. Putoung nuna mitao gege mitao, o nung emo okowata, nung Tuwa me ara. Arare susuwa nuna awiya emo bauno mene nona apakana yena awiya gosinasani aune susuwa nuna dema gosinowa. Arare awong pasena nunae puingti nasani “Nae susuwa nuna oko gao,” ayero sao teng oko ara. 21Awong awiya Tuwa Bayau noiya awiya gosinasani aune gosinowa oko nao ine noi nung oko bowi yao nasani nung eno dange oko sao yero nowa ara. Awong nona me aung awiya kotupunowa dubo sisigati noi dau yero nowa mume mene dowinoiya. 22“Nae nigaore” ayero sero nowa, arata awong nigao aung mene yaine nasani dau yero nowa. 23Awong Tuwa Bayau simao waegaore nao gege noiya awiya yangdoro emo magayero nowa auna ititi o ni wore yire, nona benaung giti noyao auna ititi kewero puro nasani “Tuwa nanae” ayero sero bowi yero nowa. 24Ayero yewa Tuwa Bayau mene awong yangdunu dubo-dubo tebe-tabe nasani meko yero taung agewa nunae meko wina-ye yewa. 25Arare awong Tuwa Bayaura ge me yangdoro ge ge iwao awiya pumuwa. Ayero nasani Maung awong yena awiya yangdoro nona Tuwa mene yena awiya sou nasani bowi yewa ara. Awong ayero nasani nauwa, arata name nung nona apakana yero aung yena nung awiya bowi yao gege yero nanane teng yariniya. Yore. Me ara. 26Emo bauno awong Tuwa Bayau yangduwa giro abena yangdunu dubo-dubo yao nao meko awiya tamuwa ara. Anasani bauno awong atiro naora nagibo Tuwa Bayau mene sena awiya yangdoro nagibo meko zo, bauno mene nao ine teng oko, auna bamuwa ara. 27Anasani emo awong deka ayero ibonone angsire wina-taung yero nao awiya yangdoro dubo nunae dubo-dubora iyao bainakama awenu awong nuka nuyetope wina-sani yari aratamuwa. Ayero nasani tani-butani meng gaore yewa. Arare tebe-tabe yao nunae-una abena awiya dubore taungne gera yao awiya tamuwa ara.

28Awong Tuwa Bayaura susuwa gosinasani aune oko gao mene yaine yewa giro yangdunu kotumao meko puro nasani tani yaine yao teng oko awiya yewa. 29Ayero nasani tani meko auna susuwa benaung giti eyao awiya puro nasani nauwa: Pasena yao, tani meko yao, emo zora nona eno dubo-dubo yao, emo ena eno nao meko yari sao, kotumao meko wina-pung yao, emo dao magayao, ge matu yao, emo etegao, be dung wina-ye yao, 30ge iwao, ge bautara sao, Tuwa Bayau eno iwo yao, tebe-tabe yao, taung puro witao, kotumao paso diyao, pasenana nagibo seka tapunao, ai amono mamonona ge dao, 31dau yero nao, ge sero duwao, dikaing eno mono oko pumao nao, yo amao aung nao. 32Tuwa Bayau mene emo bauno tani ayetugao yero nowa awiya magayaese senu tau yena, awiya awong gosinowa, arata saineba, ayero yero nowa. Awiya gege oko, awong pasena emo bauno ena mene yero nowa adeka dema gosinowa iwaing yero noiya arauwa.

Copyright information for `ZIA