Titus 3

Tani iwaing gege yero nanene.

1Ning dubo nunae uwero ge ewiya awong eno sero nasani neu. Awong gavman aune diya emo auna sou buro yero nasani ge nunae dipunasani naese. Ayero yero buro iwaing susuwa giti mitiya auna eo yero naese. 2Awong emo zo giro sero izaota ge matu yao awiya oko yaese. Awong yo-ozaore nasani wari be giti awiya emo bauno apakana eno mono pupunasani naese. 3Name deka ayero gitau dau mene yaine nasani ge dero naungwane. Sanda mene etegainu nagibo me yangdoro kotumao sisigairo dau yewangne ara. Ayero dubo-dubora susuwa benaung giti auna sou yero nasani ge bautara wina-se yero nasani kotumao meko wina-pung yero nasani naungwane. Emo ena name iwo yero nasani nauwa. Nupema name naka nametope iwo wina-ye yero nasani naungwane ara. 4Ayero nasani naungwane, aune Korayao Emo naname Tuwa Bayau auna dubo bayao monone kasa daung yenu 5nung name sorero pungna. Awiya name etutero nasani naungwane auna okowata, mono iwaing nuna eno name sorero pungna ara. Nung name saenu kasa yao sekawara kasa yewangne, Oweno mene nao sekawa name eno pugaina ara. 6Ayero yenu Tuwa Bayau mene Korayao Emo naname Yesu Kristo eno Oweno bereke gainu wosiro dubo naname-una atu sukuna. 7Awiya Tuwa Bayau mene mono iwaing nuna eno name pewayao ayero senu name nao me iwaing awiya tumo didinasani nete pumanenese sero ayero yena ara. 8Ge awiya ziwong tau-tataware yao ara.

Arare emo bauno Tuwa Bayau tumo didinasani yero nowa amimene kotumao nunae buro iwaingna pugairo tau yero naese nine tau yero ge me amaze keregati nasani nasese sero sinena. Ge me amimene ge iwaing ara. Ge amimene emo bauno sorepunoiya.
9Arata ge eyao ine ami zo awang se. Ge susuwa aung auna ge matu oko yae. Taung puro witari sero aya-ewowo nunae-una yazo oko zazagae. Mosera sao tauyao ge eno gagausero wina-se oko yae. Ge ayao awiya awang se. Ge ayao amimene emo bauno oko sorepunoiya. Ge awiya sero tetere yero nowa ge auna me oko kasa yero noiya. 10Emo zo mene dubu gausari sero yai nung be dekaongkata etobe ayao gona yero wini ge sasa oko nigao yai giro puro pu bautara gai. 11Ning nigitinosa, emo ayao awiya nung nagibo me yangduna, arare buro yero noiya amimene pasena nuna awiya keregatinoiya.

Besugaora ge.

12Na Atemas ta Tikikas iyengtana nina-una buro kasa yai giro ning mena ozaung bung. Ning Nikopolis nape atu na taung. Noeno okowata, na napo auna atu baungno nana wito iropaora be aung yariniya. 13Sao tauyao ge nigao emo Zinas aune Apolo awongto buro-mani babaetose nona nunato sosero kora yero pugai. Awongto nagibe atu nona kau yero erewawa yao eno. 14Nine gege okowata, emo mani naname awong amimene dema mono pumaora buro yero nasani nete mono pumaora susuwa gaese. Ayero yaya ena mene taungna soremao awiya kau yaya giro awong amimene bayao buro yaese. Tuwara ge awiya nunae-una atu me aung yoiye sero.

15Emo na aune dema yero nowa awong apakana amimene ning arugatineya ara. Tuwara gera name otao yero nowa awong awiya arugatinenane, awiya se nigae.

Tuwara soremao mene ninae-una atu teng yero mitaise.

Copyright information for `ZIA