Matthew 1

Isusovi preci

(Lk 3:23-38)

1Ovo je rodoslovlje Isusa Krista, potomka kralja Davida koji je bio Abrahamov potomak.
2 Abrahamu se rodio Izak.
Izaku se rodio Jakov.
Jakovu su se rodili Juda i njegova braća.

3 Judi je Tamara rodila Peresa i Zeraha.
Peresu se rodio Hesron,
a Hesronu Ram.

4 Ramu se rodi Aminadab.
Aminadabu se rodi Nahšon,
a Nahšonu Salma.

5 Salmi je Rahaba rodila Boaza.
Boazu je Ruta rodila Obeda.
Obedu se rodio Jišaj.

6 Jišaju se rodio kralj David.

Davidu je bivša Urijina žena rodila Salomona.

7 Salomonu se rodio Roboam.
Roboamu se rodio Abija.
Abiji se rodio Asa.

8 Asi se rodio Jozafat.
Jozafatu se rodio Joram,
a Joramu Ahazja.

9 Ahazji se rodio Jotam,
Jotamu Ahaz,
a Ahazu Ezekija.

10 Ezekiji se rodio Manaše,
Manašeu Amon.
Amonu se rodio Jošija.

11 Jošiji su se, u vrijeme progonstva u Babilon, rodili Jehonija i njegova braća.


12 Poslije progonstva u Babilon
Jehoniji se rodio Šealtiel.
Šealtielu se rodio Zerubabel.

13 Zerubabelu se rodio Abiud.
Abiudu se rodio Elijakim,
a Elijakimu Azor.

14 Azoru se rodio Sadok.
Sadoku se rodio Akim,
a Akimu Elijud.

15 Elijudu se rodio Eleazar.
Eleazaru Matan,
a Matanu Jakov.

16 Jakovu se rodio Josip, muž Marije koja je rodila Isusa zvanoga Krist.

17To je, dakle, ukupno četrnaest naraštaja od Abrahama do kralja Davida, četrnaest naraštaja od kralja Davida do progonstva u Babilon i četrnaest naraštaja od progonstva do Krista.

Rođenje Isusa Krista

(Lk 1:26—2:20)

18Evo kako se zbilo rođenje Isusa Krista: Njegova majka Marija bila je zaručena s Josipom. Ali dok je još bila djevica, začela je po Svetome Duhu. 19Kako je njezin muž Josip bio pravedan čovjek i kako ju nije htio javno osramotiti, naumi ju potajice napustiti.

20Razmišljajući o tome, zaspao je te mu se u snu ukaže Božji glasnik. “Josipe, sine Davidov,” reče mu on, “ne oklijevaj uzeti Mariju za ženu! Jer dijete koje nosi začeto je po Svetome Duhu. 21Ona će roditi sina i nazvat ćeš ga Isus (što znači: ‘Gospodin spasava’) jer će spasiti svoj narod od njegovih grijeha.” 22Sve se to dogodilo da bi se obistinilo što je Gospodin rekao po proroku:
23 “Slušajte! Djevica će zanijeti!
Rodit će sina koji će se zvati Emanuel”,

(što znači: “Bog je s nama”).

24Kad se Josip probudio, učini kako mu je Božji glasnik zapovjedio—dovede Mariju svojoj kući da mu bude žena. 25Nije joj prišao kao muškarac dok nije rodila sina. A onda mu nadjene ime Isus.
Zaštita autorskih prava za HrvKOK