John 13

Jisas déku duna maan dé yakutnyék

1 a  Pasova waanakwa yaa sérakne kanaran nyaa yaaké yadéka dé Jisas kutdéngék. Kiyae kéni képmaa kulaknyénytakne déku yaapaké yédéran tulé kéni dé yao. Kutdéngte dé naané déku du wale rate naanéké sanévéknwu wanévéknwute dé naanéké mawulat kapére yak.

2 b  Garabu Jisas naané déku du wale rate kadému kanaka dé Seten yae dé Judas Iskariotna mawuléba wulaak. Wulae dé dérét wak, Jisasnyét déku maamaké kwayéduké. Judas wan Saimon Iskariotna nyaan.

3 c  Jisas dé kutdéngék. Déku yaapa akwi du taakwa gwalmu wawo déké kwayétakne wadéka dé giyaak. Giyae déku jébaa yabutitakne déku yaapaké tépa gwaamale yéké dé yo. 4Waga kutdéngte naané rate kadému kanaka dé raapme téte déku yéba kevérékmarék yate jébaa yakwa du pulak yaké nae dé yak. Yate yépmaa yadéka saapme radén baapmu wut putitakne dé gu yatnyédakwa baapmu wut kérae dé nyaaméba gik. 5Gitakne agérapba gu las wuknae dé naana maan yakutnyék. Yakutnyétakne dé gidén baapmu wurét yatnyék.

6Waga yakéreye dé Saimon Pita ran saabak. Saabadéka dé Pita dérét wak, “Némaan Ban, samuké méné wuna maan yakutnyu? Méné waga yamuké kélik wuné yo.” 7Naate wadéka dé Jisas wak, “Bulaa yawurékwa muké kaapuk kutdéngménén. Kukba wani kutdéngké méné yo.” 8Naate wadéka dé Pita wak, “Kaapukna. Wuna maan yakutnyémarék yaké méné yo.” Waga wadéka dé Jisas wak, “Wuné ména maan yakutnyémarék yawuréran méné wuna jébaa tépa yamarék yaké méné yo.” 9Naate wadéka dé Pita Jisasna jébaa yaké mawulat kapére yate dé wak, “Némaan Ban, méné wuna maan, taaba, maakna, akwi yakutnyéké méné yo.” 10Naate wadéka dé Jisas wak, “Ménébu gu yaakuk. Ména maan male dé képmaa kwao. Wuné ména maan yakutnyéwuru méné miték rate yéknwun yaké méné yo. Bulaa guné akwi yéknwun yo. Guna du nakurak male kapéredi mawulé dé yo. Yate dé yéknwun kaapuk yadékwa.” 11Naate wate Jisas dé kutdéngék. Déku du nak, Judas, déku maamaké dérét kwayéké dé yo. Waga kutdéngte dé naanat wak, “Guna du nak yéknwun kaapuk yadékwa.”

12Jisas naana maan yakutnyétakne dé déku baapmu wut tépa kusadatakne dé tépa rate dé naanat wak, “Mé véknwu. Bulaa kudi las wakweké wunék yawurén muké. 13Guné wunat guné wo, ‘Némaan Ban.’ Waga wagunékwa wan yéknwun. Wuné guna némaan ban. Wan adél. 14 d  Wuné guna némaan ban rate guna maan wunébu yakutnyék. Waga yate bakna duna jébaa wuné yak. Yate wuna yéba kaapuk kevérékwurén. 15 e  Guné wawo waga yate nak duna maan yakutnyéké guné yo. Guné végunéka wuné guna némaan ban wani yéknwun jébaa wuné yak gunéké. Guné wuna jébaa yakwa du véte wuné yan pulak yagunuké wuné waga yak. 16Jébaa yakwa du némaan ban kaapuk radékwa. Dé némaan ban kélik yadékwa jébaa dé yo. Déké jébaa kwayékwa du dé némaan ban ro. Kudi véknwutakne yén du némaan ban kaapuk radékwa. Dérét kudi wakwen du dé némaan ban ro. Wan adél kudi. 17 f  Guné wani kudiké kutdéngte wuné guna némaan ban yawurén pulak yagunéran wan yéknwun. Guna yéba kevérékmarék yate bakna duna jébaa yate nak duwat kutkalé yagunéran guné yéknwun mawulé yate miték raké guné yo.

18“Guné akwi waga ramarék yaké guné yo. Wuné wawurén wuna duwat akwi wuné kutdéngék. Guna du nak wunat kapéredi mu yaké dé yo. Waga wuné kutdéngék. Déknyényba du nak Gotna nyégaba wani duké kéga dé kavik:

Du nak wuné wale rate kadému katakne wunat yaalébaanké dé yo.
Kavidén kudi bari adél yaké dé yo.
19 g  Taale gunat wuné wakweyo. Wakwewurékwa mu kukba yaadu guné véte waké guné yo, ‘Jisas wan némaan ban. Got wadéka dé giyaak. Wan adél.’ Waga wate wunéké miték sanévéknwuké guné yo. 20Wawurén du ye wuna kudi wakwedo guné wani kudi miték véknwute derét kutkalé yagunéran guné waga yate wunat wawo guné kutkalé yo. Wuna kudi véknwute wunat kutkalé yagunéran guné wunat wadéka yaawurén banna kudi véknwute dérét wawo guné kutkalé yo. Adél wuné gunat wakweyo.” Naate dé Jisas wak.

Judas Jisasnyét déku maamaké kwayéké dé yo

21Jisas waga wadéka déku wuraanyan géndéka dé wak, “Miték mé véknwu. Guna du nak wuna maamaké wunat kwayéké dé yo.” 22Naate wadéka naané déku du kaapuk kutdéngnan. Kiyadéké dé Jisas wak? Kutdéngmarék yate naana kapmu bulte naané nak nak naana ménidaamat vék.

23 h  Jisas wunéké mawulat kapére yadéka wuné dé wale rak. 24Rawuréka dé Saimon Pita maaknat yate dé wunat wak, “Méné Jisasnyét mé waata. Kiyadéké dé wo?” 25Naate wadéka wuné Jisas wale kusati rate wuné dérét waatak, “Némaan Ban, kiyadéké méné wo?” 26Naate waatawuréka dé Jisas wak, “Kadému kubi guba kusade tawe wani duké kwayéké wuné yo.” Naate watakne walkamu kadému kérae dé kubi guba kusade tawe dé Saimon Iskariotna nyaan Judaské kwayék.

27Yadéka Judas nyégéldéka dé Seten déku mawuléba wulaak. Wulaadéka dé Jisas Judasnyét wak, “Yaké sanévéknwuménékwa mu bari yaké méné yo.” 28Naate wadéka naané rate kadému kan du wani muké las kaapuk kutdéngnan. 29 i  Yate las naané naana mawuléba wak, “Judas dé naana yéwaa kure radéka dé Jisas dérét wo, kadému las kéraaduké.” Las naané wak, “Judas naana yéwaa kure radéka dé Jisas dérét wo, yéwaamarék duké las kwayéduké.” Naate wate naané kaapuk miték kutdéngnan, Jisas Judasnyét wakwen kudiké.

30Judas Jisas kwayén kadému nyégéle katakne dé naanat kulaknyénytakne dé bari gwaadék. Gaan yadéka dé gwaadék.

Kulé kudi

31Judas raapme gwaadédéka dé Jisas naanat wak, “Wuné Akwi Du Taakwana Nyaan. Bulaa wuna apa véké guné yo. Véte wuna yaapa Got némaan ban radékwaké kutdéngké guné yo. 32 j  Wuna apa véte Gotké kutdénggunu Got bari wadu wuné dé wale rate némaan ban raké wuné yo. 33 k  Guné wuna baadi pulak. Gunéké wuné mawulat kapére yo. Wuné guné wale rasaakumarék yaké wuné yo. Wuné bari gunat kulaknyénytakne yéwuru guné wunéké sékalké guné yo. Déknyényba Judana némaan duwat wuné kéga wak, ‘Wuné yéwuréran yaabuba guné yaamarék yaké guné yo.’ Waga wawurén kudi male wuné gunat wakweyo. 34 l  Bulaa gunat kulé kudi wakweké wuné yo. Guné kéni kudi miték véknwuké guné yo. Wuné gunéké mawulat kapére yate wuné gunat kutkalé yo. Gunat yawurén pulak, wuna duké akwi mawulat kapére yate waga yaké guné yo. 35 m  Waga yagunu nak du véte waké de yo, ‘Wani du nak duké mawulat kapére yate de derét kutkalé yo. Waga yate de Jisaské miték sanévéknwute de déku du ro. Wan adél.’ Waga waké de yo gunéké.” Naate dé wak.

Jisas dé Pitat wak dé déké kuk kwayédéranké

36Jisas waga wadéka dé Saimon Pita wak, “Némaan Ban, nak taalat yéké méné wo. Yaba yéké méné wo?” Naate waatadéka dé Jisas wak, “Wuné yéran taalat méné yaamarék yaké méné yo. Kukba wani méné yaaké méné yo.” 37Naate wadéka dé Pita wak, “Némaan Ban, wuné méné wale yéké wuné yo. Wuné méné wale raké wuné mawulé yo. Waga yawuru wunat viyaapérekdaran wan yéknwun.” 38Naate wadéka dé Jisas wak, “Méné wunat kutkalé yaké nae kiyaaké méné yo, kapu kaapuk? Wan kaapuk. Wuné kutdéngék. Bulaa gaan méné apu kupuk kéga waké méné yo, ‘Wuné Jisasnyét las kaapuk kutdéngwurén.’ Waga waménu kukba séraa waaké dé yo. Adél wuné ménat wakweyo.” Naate dé Jisas wak.

Copyright information for `ABTMAPRIK