John 14

Che i Jesucrísto ʼo wi i be chi ca ʼe ruʼ i Ta chicaj

Yix, mix cʼachir pi cʼux; cul i cʼux che i Dios, xak chi cuba i cʼux chwe yin. Ruʼ in Kajaw ʼo u qʼuial qʼuijibal. Ma te queje oʼonom ile, xak quin bij-i chiwe. Xui-ri quin ʼe ʼut que in yijba i qʼuijibal yix. We xin ʼe ʼut, xak we xyiji i qʼuijibal yix, teʼuri quin cʼun chic, y quix in cʼam bi wuʼ, man pa i quin qʼuiji wi yin, xak chila quix qʼuiji wi yix. Yix iwetaʼam chic i pa quin ʼe wi, xak iwetaʼam chic i be —xu bij i Jesus chique.

Teʼuri i ma Tomas xu bij che i Jesus:

—Kajwal, n-ketaʼam taj pa i cat ʼe wi, ¿wach retamaxic i be caka ʼano?

I Jesus xu bij che:

—Xui wumal yin qui rik i be; wumal yin qui rik i sak laj tzij, wumal yin qui rik i cʼaslemal
14.6I mer tzij xu bij waral-i are iri: Yin in i be; Yin in i sak laj tzij; yin in i cʼaslemal.
. Xui wumal yin ca ʼan oquic ruʼ i Ta chicaj.
We iwetaʼam in wach yin, xak iwetaʼam ʼuri u wach in Kajaw chila chicaj. Ya xiwetamaj ʼut woʼor, xak iwilom u wach —coʼono.

Teʼuri xu bij i ma Felípe che:

—Kajwal, cha cʼutu u wach i Ta chake; xui cakaj-i —xu bij.

I Jesus xu bij che:

—A-Felípe, ʼo tan chi ʼij in ʼo iwuʼ, ¿cʼa maja ʼuri cawetamaj in wach? We ʼo jun xril in wach yin, queʼelok xril u wach i Ta chicaj. ¿Wuchac ʼuri ca bij yet chwe, “Cha cʼutu u wach i Ta chake,” cat cha?
10 ¿N-ca coj ta ba-ri chi yin in ʼo che i Ta chicaj, xak i Ta chicaj ʼo chwe yin? I tzij chi quin bij yin chiwe, n-yin ta quin nojiwic; are i Ta chicaj ca nojiwic, chi ʼo chwe yin; are u chac ire quin tijin chu ʼanic. 11 Chi cojo in tzij chi yin in ʼo che i Ta chicaj, xak i Ta chicaj ʼo chwe yin. We n-qui coj ta in tzij chi xin bij chiwe, chin i cojo ʼut rumal wach tak i quin ʼano. 12 Katzij i quin bij chiwe, pachin jun cul u cʼux chwe yin, xak coʼon na ʼuri wach tak i quin ʼan yin. N-xui ta la ile coʼon na; mas nim i coʼon na chinwach yin, man yin quin ʼe ruʼ i Ta chicaj. 13 Ronojel niʼpa i qui tzʼonoj pin bi yin
14.13I usucʼ i tzij-i are iri: niʼpa i qui cubam qui cʼux che i Crísto, ʼo piquiʼab quiqui cuxtaj u bi ire, are quiqui tzʼonoj che i Dios, y Crísto cu ya na ʼuri chique, we ʼutz cril ile.
, quin ya na chiwe. Quin ʼano, man ca ʼalijin ni nim laj utzil chomal re i Ta chicaj wumal yin, chi in u Cʼojol.
14 We ʼo i qui tzʼonoj pin bi yin, quin ʼan na.

I Jesus xu bij chi cu tak li u Tewal i Dios waral

15 Yix, we cʼax quin i naʼo, chix cojon ʼuri che in tzij yin. 16 Teʼuri quin tzʼonoj che i Ta chicaj cu tak li jun Ucʼanel iwe chi in qʼuexel yin. Ire ca qʼuiji iwuʼ queʼe ʼij sak, tobal iwe. 17 Are ire are u Tewal i Dios chi ca cʼutuw i sak laj tzij chiwe. Are i toʼ je re u wach i jyub taʼaj, n-quiqui cʼulaj ta cuʼ man n-caquil tu wach, xak n-caquetamaj tu wach. Péro yix quiwetamaj u wach, man Ire jekel iwuʼ yix, xak ca qʼuiji pi cʼux queʼe ʼij sak. 18 Yin, n-quix woʼtaj ta canok; quin cʼun chic iwuʼ. 19 Xa jubiʼ chic in ʼo chi; i toʼ winak je re u wach i jyub taʼaj n-caquil ta chic in wach, péro yix quin iwil tan chic; yin in cʼaslic ronojel ʼij sak, rumal-i yix xak quix cʼasi ʼut. 20 We xu rik i ʼij chi quin bij chiwe-ri, teʼuri quiwetamaj chi yin in ʼo che i Ta chicaj, xak yix ix ʼo chwe yin, xak queje yin in ʼo chiwe yix. 21 Pachin retaʼam in tzij yin, xak cu ʼan cas che, ca ʼalijin ʼuri che, chi lic cʼax quin u naʼo. Pachin cʼax quin u naʼo, xak cʼax ca naʼ rumal i Ta chicaj. Xak queje yin cʼax quin naʼo; quin ya na che cretamaj chi in ʼo ruʼ —xu bij i Jesus chique.

22 ʼO jun chique u tijoxelab, ma Júdas u bi (n-are ti ma Júdas Iscarióte), ire xu tzʼonoj che i Jesus:

—Kajwal, ¿wach u chac ile xui ca cʼut awib chake yoj, y n-ca cʼut ta awib chique i conojel i winak chuwach i jyub taʼaj? —coʼono.

23 I Jesus xu bij che:

—(Man cʼax quin i naʼo.) Pachin cʼax quin u naʼo, cu coj in tzij; cʼax ʼuri ca naʼ rumal in Kajaw. Yin, junam ruʼ in Kajaw, coj cʼun ruʼ, col ka ʼana ka qʼuijibal pu cʼux.
24 Pachin jun n-cʼax ta quin u naʼo, n-cu coj ta ʼuri in tzij. I tzij chi i tom chwe, n-we ti yin, are u tzij in Kajaw chi xin takaw lok.

25 Quin bij iri chiwe tzʼakat in ʼo chi iwuʼ. 26 Coʼon panok, i Ta cu tak li Ucʼanel iwuʼ, chi u Tewal; ire ca cʼun pin qʼuexel yin
14.26I mer tzij xu bij are “pin bi yin.”
. Are chic ire ca cʼutuw ronojel iri chiwe, y ca cʼunsaw pi cʼux niʼpa in bim yin chiwe.
27 Quin ya can i uxlambal i cʼux chiwe, woʼor quin ʼec. Are i uxlambal cʼuxij quin ya chiwe, n-are ti uxlambal cʼuxij pacha i quiqui ya i toʼ winak; i uxlambal cʼuxij quin ya yin, lic sakil. Rumal-i, mix cʼachir pi cʼux, xak mi xij iwib. 28 Ya i tom chic wach in bim chiwe, chi quin ʼe ʼut, teʼuri quin cʼun chic iwuʼ. We katzij cʼax quin i naʼo, quix quicot ʼuri che i xin bij, chi quin ʼe ruʼ i Ta chicaj; man ire nim u ʼij u choʼab chinwach yin. 29 Suʼ xin bij iri chiwe, man we xoʼon ile pacha i xin bij; teʼuri qui cojo.

30 Ya n-quin chʼaʼat ta chic mas iwuʼ, man ya ca cʼun itzel chi ʼatol tzij piquiwi i winak re u wach i jyub taʼaj. Tupu ire n-ta re chwe, 31 xui-ri, quin ya wib che, wach coʼon chwe, cʼutbal-re chique i winak chi yin cʼax quin na i Ta chicaj, xak quin ʼano pacha i cu bij ire chwe. Chix walijok; jo ʼut, coj el chi.

Copyright information for `ACRACC