Acts 14

Porin Nú Banabasin Nú Ma Aikoniamú Barufin Kama Vaya Siamein Baya Ino

1Porin nú Banabasin nú ano Antiokí monó átaru namun ma variyaré ein avúavá anan Aikoniamú baren mino. Békanan Yutan kayoi monó átaru namumpin ódiven Tiyarafenu kama vaya siamíkan kokhon ná Yutan kayo vá ena anan nanin banta kayo vá ano iniren mumunan en mino. 2Máan tiyákan ída ma mumunan ein Yutan kayo ano ena anan nanin banta kayo arápiní íkan mumunan ma iyain nanin banta namuroí uanten mino. 3 aMáan tiyaimpin Porin nú Banabasin nú ano Aikoniamú barurá ayáká báken ída feranton Bafani avábá in baya vanasi siamiyákan Bafan mano vékanan ákona amíkan enará ukhein avúavá bá aní danasinta vá banasi aní iyan maman pura yanasí en mino. 4Máan tiyaimpin mai varu ráke nanin banta kayo ano kampintan daíden manáa kayo ano Yutan kayoi kékasí íkan manáa ano aposeri kayoi kékasíin en mino. 5 bMáan turen ínaimpáké Yutan kayo vá ena anan nanin banta kayo vá ano Porin nú Banabasin nú onámaná ankamintin purino van betíi yafisin kayo vá baya sian damuáden mino. 6Máa sen orera iyain baya ma vékanan inen maen Rikoniá barafin ma vain kákan barú kanan Ristará bá Debé bá kan pin karan oriyáken mai akhempá ma vain nanin bantafin Tiyarafenui kama vaya me asotú en tiamen noren mino.

Porin Nú Banabasin Nú Ma Ristaráke Nanin Banta Tiyarafenui Kama Vaya Siamein Baya Ino

8Ristará barurá mana vanta ve anóe ano ma kaein táké arantampin ída ákona vákan ída onóbe enóbe in kumanten mana varen mino. 9Kumanten báken Pori ma vaya siyain mai vanta ano iniyákan Pori mai vanta furefure en oniyáken ma vanta ano mumunan iyain béi kanaíen kama inten mino sen inen mino. 10Máa sen iniren Pori oovararen temí, “Ei arantantá orun mantano,” síkan mai vanta ano mai vaya inen kútin orun mantaven oren mino.

11 cMáan tíkan kokhon nanin banta kayo ano Pori ma varein daná ódaren Rikoniá baya finté betí ankan oovararen temí, “Ayarafenu kayo ano vantai avúaváká ten tetí ankampin erakhen mino.” 12Máa siren betí ankan Banabasin nan Siusin
14:12Siusi maen Kiriki nanin bantai ayarafenun bákan Romu kamani ano ma yafíká ein bara kayofin bentá mumunan iyaren mino (Romúke nanin banta ano Yupitan ne sen aví ariyaren mino).
ne sen inká Pori vaya sin banta vákan béin nan Emesin
14:12Emesi maen Kiriki nanin bantai ayarafenun báken baya varen oriyáken baya sin banta ino sen mumunan iyaren mino. Romú kéká ano Mekiurin nan ayarafenun ban mino sen mumunan iyaren mino.
ne sen en mino.
13Máan turan maen Siusii monó namun mai varu akhempá baréin mairá ma mai monó ánon banta vá banasi vá ano manáa afon burumakaó bá manáa faravá asína uran má mamaren Banabasin nú Porin nú íkun uan ameno van mai varui yafu onará oren mino.

14Máan tiyain baya ma Banabasin nú Porin nú ma inen maen békani ona yákaren mai nanin banta kayo aúbaná tavaen oriyáken oovararen temí, 15 f“Banta kayo oe, fará ma avúavá barano van iya rafono. Berasan tireti ma einí ukheruna vantan báké mai ma veni ana i vain avúavá ma variyaona finten tiretin avían para van oriyan ban Tiyarafenu ano ma inaru vá bara vá un non má mai aúpin ma minó danasinta vain ma uvantein banta vaípá kaono van mi kama vaya fóké tiretin tiamiyá uno. 16 gTiyarafenu ano fefá áíkan ara ara vara finte nanin banta ano vetíi anunu ano ma orein avúaváká baren oriyaren mino. 17 hMáan tiyan mifo véi ída manáa yaná úaviran bei avábá aníen ayon pintena á dan eriyan inká béi kama áau amíkan dunan ampan kauri niyan nan tiretin aúpin amusin bíkaan tiyan mino.” 18Mai vaya fóké Banabasin nú Porin nú ano ákonaen are uantiyan mifo vanasi ano míkani vaya ída ininton iyaníen míkan íkun uan ameno van iyaren mino.

19 iMáan tiyákan Antiokí baru rákena manáa Yutan kayo vá Aikoniamú baru rákena vá ano Ristará barurá eriven banasi arápiní íkan betí ano Porin ará uman daantáden onámaná ankaman kaúden inka furen mino siren kákan baru finte yo yarifen baru akhempá morun karúden mino. 20Máan turan mifo Yisasintá ma mumunan iyá ein kéká ano o iyen eúkuvíkan Pori orun mantaaren evaránen kákan barufin o varen ená damú Banabasi má Debé barufá oren mino.

Porin Nú Banabasin Nú Ano Ma Auyen Mumunan Kékái Ará Ákona Uantein Baya Ino

21Debé barufá o varen míkanan mano Tiyarafenui kama vaya mai varufin tiamíkan banasi ano Yisasintá mumunan en orera iyákan ínaimpáké békanan evaránen Ristará barufá bá Aikoniamú barufá bá Antiokí barufá bá oren mino. 22 jOriven míkanan mano Yisasintá ma mumunan iyá ein nanin banta mo ákona uantiyáken temí, “Uman kayofin orivétiféi ínaimpáké Tiyarafenui Yafisin aúpin oró tifanté umpo fura sikhein mumunanta sá mantaan ákona ono,” sen e siamen oren mino. 23Máa sen oriyáken Porin nú Banabasin nú ano yunan auraren amúkiyáken Yisasintá ma mumunan iyain nanin bantará ma kanaíen dafiseren ukhein banta kayo aní uren ayan ánontá kauren amúkuanten mino. Máan turen mana mana monó namuntá dafídú uantáden betí ankan Bafan ayampin kaen mino.

Porin Nú Banabasin Nú Ma Siriá Bara Fin Antiokí Barufá Evaránen Orein Baya Ino

24Máan turen ínaimpáké Banabasin nú Porin nú ano Pisidiá barafá oriaren Pamfiriá barafin oren mino. 25Oriven ma Pekhá barurá Tiyarafenui vaya siamíden maen ínaimpáké míkanan Atariá barufá araven mino.

26 kOrun baren ma míkanan monó doran kíparen maen mai ma monó nanin banta kayo ano ma vékanan tarisari urantin mai yorarí ino van ma Tiyarafenui ayampin kaein baru mai Antiokíi varéin maifá sipi varen oren mino. 27 lOriyan baren míkanan mairá o unaven mai ma Tiyarafenu ano vékanan ayan táké uaren ena anan nanin bantai mumunan ona ma yiantein baya monó nanin banta mo átaru uádaren tiamen mino. 28Tiamíden maen békanan Yisasintá ma mumunan iyain nanin banta kayo vá manáa ayáká baren mino.

Copyright information for AGD