Colossians 1:27

27Para vara seyo, Tiyarafenu ano vei anunurái mai ma aúpá kain baré ein bayan bei vanasi avorá tian dákó uran mi mai vaya ano ena anan nanin banta ma mumunan iyain kayo aya iyan mino. Mai aúpá baya maen Yisasi ano siretimpin bantiya ventá mumunan iyá esin e aviren morantiya vei kakhampin o vasin kama yanasinta amintiya varan nono.

Copyright information for AGD