Colossians 4:7

Pori Ma Kípan Baya Sein Mino

7 aTéi ma yoriyaruna fákena vaya Tikikasi anon tiaminten mino. Béi maen tetin tifá tiváen báken Bafanin ákona yoran bantan ban mi setin má manafin doriyan mino.
Copyright information for AGD