Ephesians 2:1

Tiyarafenu Ano Ma Furin Pintena Yisas Karaisi Má Ma Evaránen Tivían Mantein Baya Ino

1 aYisas Karaisintá ma fefá ída mumunan ukheya mae Tiyarafenu oo átakharé ureya namu avúavá bariyáke fasen purin nanin banta an mi yakhare ono.
Copyright information for AGD