Ephesians 6:21

Pori Ma Kípiyan Amusin Baya Sein Mino.

21 aTikikasi maen téin tinunu ukhein tifá tiváen báken tiyaen Bafani ákona yorarí iyain bantin téi ma variyaruna fáké baya sian amá intiya inin nono.
Copyright information for AGD