a1:14Íbo 34:7; 91:11

Hebrews 1:14

14 aMáa sikhen mifo enisori kayo mai yoran banta máan ban mino. Tiyarafenu ano ma evaránen aviran nain kékáká ma yafíken aya inain aunan kayon bákan mi siantan erikhen mino.

Copyright information for AGD