John 1:19

Monó Non Péantan Banta Yoni Ano Ma Yisasini Aa Uvíden Puntáantein Baya Ino

(Matiu 3:1-12; Maki 1:7-8; Ruku 3:15-17)

19Yutan nanin bantai anon banta kayo ano monó doran banta kayo vá Rivai kayo
1:19Rivai e ma siyain maen mai monó doran banta kékái ayain banta kayo ino.
vá tiantákan Yerusaremí me ampiren Yonin mo máa sen inaemí, “Éi Tiyarafenu ano ma aní ukhein banta fono.”

Copyright information for AGD