John 3:1

Yisasi ma Nikodimasin Afova Amein Baya Ino

1 aMana Farasisi vanta Nikodimasi maen Yutan kayoi ánon bantan baren mino.
Copyright information for AGD