John 5:18

18 aSabatirá ma yoran are ukharé ein Yisasi yurafuriyáken ma inká Tiyarafenu van te Sifóe uron mino ma sein nan Yutan kayo ano iníkan Tiyarafenu vá un manaí in baya siyaimpin mai van ben aruan purin aa van dosen mino.

Copyright information for AGD